Gặp gỡ ở Taizé

Hình ảnh


Xem tập tin ảnh khác tại đây [http://www.flickr.com/photos/lvizard/sets/72157618522036908/with/253991193/].

Printed from: http://www.taize.fr/vi_article10420.html - 18 November 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France