Gebeden voor elke dag

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Veertigdagentijd 1

Lied

Psalm

Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven,
van wie de zonden worden bedekt.
Gelukkig als de heer zijn schuld niet telt,
als in zijn geest geen spoor van bedrog is.

Ik beleed u mijn zonde,
ik dekte mijn schuld niet toe,
ik zei: “Ik beken de heer mijn ontrouw” –
en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.

Laten uw getrouwen dus tot u bidden
als zij in zichzelf een zonde vinden.
Stormt dan een vloed van water aan,
die zal hen niet bereiken.
Bij u ben ik veilig,
u behoedt mij in de nood.

Verheug u in de heer, rechtvaardigen,
en juich, zing het uit,
allen die oprecht zijn van hart.

Uit: Psalm 32

Lezing

Zo spreekt de Heer: Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de heer vormt je achterhoede.

Jesaja 58:6-8

of

Jezus zei: “Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. (...) Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.”

Matteüs 6:6,16-18

Lied

Stilte

Voorbeden

God, onze Vader, u wilt dat wij een nieuwe schepping in Christus worden. Wij bidden u.

Heer, u belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vernieuw onze hoop.

U hebt ons van onze slavernij bevrijd door ons uw enige Zoon te schenken, u opent voor ons de weg van de vrijheid.

Maak het ons mogelijk uw Woord te horen en te ontvangen met een hart vervuld van liefde.

Wij waren dood en door de Geest zijn wij herboren in u, aan ons zondaars schenkt u steeds opnieuw een zuiver hart.

Onze Vader

Gebed

Opgestane Christus, met u gaan wij van de ene ontdekking naar de andere. Als wij zoeken naar wat u van ons verwacht, opent ons leven zich voor de heilige Geest. En dat wat wij zelfs niet durfden hopen, laat de Geest in ons ontluiken.

of

God van vrede, u wilt in ons geen hardnekkige onrust, maar een nederig, oprecht berouw. Het is als een opwelling van vertrouwen dat het ons mogelijk maakt om in u onze fouten te leggen. In het innerlijk licht van vergeving, ontdekken wij dan geleidelijk aan innerlijke vrede.

of

Levende God, u bedelft ons verleden in het hart van Christus en u draagt zorg voor onze toekomst.

Liederen


Andere gebeden

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article1208.html - 20 February 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France