Gebeden voor elke dag

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Advent 4

Lied

Psalm

Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen
een liefdeloos volk, vol list en bedrog.

Zend uw licht en uw waarheid,
laten zij mij geleiden
en brengen naar uw heilige berg,
naar de plaats waar u woont.

Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde.
Dan zal ik u loven bij de lier,
God, mijn God.

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

Uit: Psalm 43

Lezing

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de heer. Hij ademt ontzag voor de heer; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. (...) Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Jesaja 11:1-9

of

Maria reisde in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: “De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.”

Lucas 1:39-45

Lied

Stilte

Voorbeden

Hernieuw in ons, Heer, de vreugde om uw roeping.
– Wees met ons, Heer Immanuël!

Stort in ons uw Geest van liefde uit: dat niemand onder ons zijn hart voor zijn naaste sluit.
– Wees met ons, Heer Immanuël!

Vernieuw de christenen in de eenheid: mogen zij door hun hechte gemeenschap uw liefde tonen.
– Wees met ons, Heer Immanuël!

Steun allen die lijden naar lichaam en geest: herstel hen in vrede en gezondheid.
– Wees met ons, Heer Immanuël!

Ontvang allen die sterven in het leven van eeuwigheid: moge het licht zonder schaduw in hun ogen glanzen.
– Wees met ons, Heer Immanuël!

Onze Vader

Gebed

Jezus, licht van ons hart, wij zouden dicht bij u willen blijven en u nooit in de steek willen laten langs de kant van onze weg. Als wij onze zwakheid kennen, doen er zich ongekende mogelijkheden in ons voor. Hoe zouden we innerlijke bezieling die van u komt, kunnen weigeren?

of

Moge de vrede van God die alle begrip te boven gaat, onze harten en onze gedachten bewaren in Christus Jezus.

Liederen


Andere gebeden

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article1208.html - 14 December 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France