Biblická čtení na každý den

Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2018
st, 21. března
Ježíš řekl: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.
L 5,29-32
čt, 22. března
Pavel píše: Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši.
1 K 1,1-9
pá, 23. března
Hospodin řekl: Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Do jejich srdcí dám bázeň přede mnou, aby ode mne neodstupovali.
Jr 32,37-41
so, 24. března
Toto praví Hospodin: „Navraťte se ke mně celým srdcem. Roztrhněte svá srdce, ne oděv. Navraťte se k Hospodinu, neboť je slitovný, nejvýš milosrdný, plný lásky a věrnosti.“
Jl 2,12-13
NE, 25. března
KVĚTNÁ NEDĚLE
Kristus na sebe vzal způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
Fp 2,1-11
po, 26. března
Ježíš řekl: „Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“
Mt 10,38-39
út, 27. března
Kristus zemřel za všechny proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.
2 K 5,13-17
st, 28. března
Pavel píše: „Jsem si jist, že ani smrt, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Ř 8,31-39

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ÚnorBřezenDuben
PDF: na výšku: ÚnorBřezenDuben

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article147.html - 21 March 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France