Biblická čtení na každý den

Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2017
so, 16. prosince
Izajáš řekl: Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, bude nás učit svým cestám.“
Iz 2,2-5
NE, 17. prosince
Jan Křtitel řekl: „Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně.“
J 1,19-28
po, 18. prosince
Pavel píše: „Čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce.“
1 K 1,4-9
út, 19. prosince
Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o svém lidu: Vzbudím pro ně toho, který bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost.
Jr 33,14-16
st, 20. prosince
Kristus je obraz Boha neviditelného, v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
Ko 1,15-20
čt, 21. prosince
Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
Sk 4,1-22
pá, 22. prosince
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.
1 K 12,3-13
so, 23. prosince
Anděl řekl Josefovi: Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.
Mt 1,16-21

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ListopadProsinecLeden
PDF: na výšku: ListopadProsinecLeden

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article147.html - 16 December 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France