Bijbelteksten met uitleg

Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen. Vervolgens kun je in een kleine groep van 3 à 10 personen samenkomen om kort met elkaar te delen wat ieder ontdekt heeft. Dit kan eventueel afgesloten worden door een tijd van gebed.

JPEG - 31.8 kB

De bijbeltekst op deze pagina is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
2019

Januari

Titus 3:4-7: God, vriend van de mensen
De goedheid en mensenliefde van God, onze redder, zijn openbaar geworden en Hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.
(Titus 3:4-7)

Deze tekst, die in het Grieks uit één zin bestaat, wordt gelezen in de liturgie van Kerstmis. Paulus geeft ons hier een ontroerende samenvatting van de christelijke boodschap. Alles begint met het benoemen van God als goed of welwillend (in het Grieks: chrêstos).

Dit is in het Oude Testament niet zomaar een woord of de uitdrukking van een algemene waarheid. Als het wordt toegepast op God, verwijst het ernaar dat Hij er altijd is voor zijn volk, zoals we bijvoorbeeld ook zien in twee lange psalmen die alle daden opnoemen waardoor God de zijnen heeft gered uit de onmogelijke situaties waarin zij zich bevonden, psalmen die allebei beginnen met deze woorden: "Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw" (Ps. 106:1; 107:1). Deze goede God openbaart zich dus als iemand die philanthrôpia heeft, wat in deze psalmen letterlijk wordt vertaald met ’liefde, vriendschap voor de mensen’.

Met de komst van Jezus Christus, wordt het duidelijk dat Gods goedheid zich uitstrekt over alle mensen, zonder uitzondering. Het Goede Nieuws dat door Jezus werd aangekondigd en voorgeleefd is een fundamentele verkondiging van het universele heil. Maar waarvan moeten wij worden gered? Om het kort te zeggen: van de gevolgen van een leven dat onecht is, van verkeerde keuzes die enkel leiden tot impasse en wanhoop.

In het vervolg van de brief aan Titus verduidelijkt de apostel dat dit heil helemaal gratis is en dat wij het niet kunnen verdienen door ons gedrag. Het is een gebaar van barmhartigheid dat we eenvoudigweg mogen ontvangen. Dit gebaar wordt concreet in de gave van Gods eigen Geest, die ons innerlijk omvormt. En onze aanname van deze gave wordt concreet in het ’ja’ van de doop, die Paulus beschrijft als een bad waaruit wij opnieuw worden geboren om een nieuw bestaan binnen te gaan (zie Johannes 3:3-8). Christen zijn betekent dus niet in de eerste plaats het volgen van nieuwe religieuze wetten, maar bestaat erin dat wij ons door de goddelijke goedheid en barmhartigheid laten omvormen tot goede en barmhartige mensen.

Door dit heil van God, dat Hij ons gratis aanbiedt in Christus, rechtvaardigt God ons, dat wil zeggen dat Hij ons laat binnentreden in een gemeenschappelijk leven met Hem. Ook al zijn wij al in deze gemeenschap geïntroduceerd door onze doop, het is toch geen statische realiteit. De relatie met God heeft altijd een dimensie van hoop in zich en de gemeenschap groeit totdat we zullen binnengaan in de volheid van God, als kinderen die, uiteindelijk, alles erven wat aan hun ouders toebehoort. Nogmaals kort gezegd: deze tekst opent voor ons perspectieven die wijder zijn dan het universum.

- Vind jij het realistisch om in deze wereld te geloven in een goede en barmhartige God? Waarom wel of waarom niet? Welke tekenen van deze goedheid zie jij om je heen?

- Kun jij geloven dat God je liefheeft zonder voorwaarden en zonder voorbehoud? Welke gevolgen heeft deze overtuiging voor voor jou leven?

- Als je gedoopt bent: wat betekent dat voor jou? Hoe kun je het niet alleen zien als een gebeurtenis uit het verleden, maar als een blijvende dimensie van jouw bestaan?Andere bijbelteksten met uitleg:

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article173.html - 20 January 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France