Bijbelteksten met uitleg

Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen. Vervolgens kun je in een kleine groep van 3 à 10 personen samenkomen om kort met elkaar te delen wat ieder ontdekt heeft. Dit kan eventueel afgesloten worden door een tijd van gebed.

JPEG - 31.8 kB

De bijbeltekst op deze pagina is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
2020

Januari

Een kind is ons geboren: Jesaja 9:1-6
Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.
(Jesaja 9:1-6)

In een sombere tijd van oorlogen en vijandige invallen, heeft de profeet van Jeruzalem een visioen over een hoop die niet afhangt van menselijke inspanningen, maar van Gods trouw aan zijn liefdesplan. Eeuwen geleden had de Heer aan de grote koning David beloofd: "Uw huis en uw koningschap zullen voor mijn ogen voor eeuwig vaststaan" (2 Samuël 7:16). Vanwege zijn vertrouwen in de goddelijke boodschap, viert Jesaja de geboorte of de troonsbestijging van een koninklijke erfgenaam met een orakel waarin hij allereerst Gods activiteit ziet, die zijn geliefden het volle leven wil schenken.

Zo zorgt God ervoor dat het volk, bevrijd van al zijn vijanden, kan genieten van een ’eindeloze vrede’. Het noemen van Midjan in vers 3 (zie Rechters 7) onderstreept duidelijk dat deze overwinning menselijk gezien onverklaarbaar is en dat het om een wonder gaat. Daarbij lijkt de koning, die wordt omschreven als ’een kind’ en ’een zoon’, als je het goed bekijkt niet veel bijzonders te doen. Het is de ijver van de Heer die hier handelt; de koning heeft enkel als taak om de nieuwe orde, door God ingesteld, te behoeden. In feite is er ook geen sprake van de vernietiging van reële vijanden, maar worden enkel de instrumenten van het geweld verteerd door het goddelijke vuur.

De reden en de inhoud van dit orakel verklaren waarom het actueel is gebleven, zelfs toen de koning van die tijd de hoop die het volk in hem stelde, had teleurgesteld. Want ondanks het falen van de individuele machthebbers, blijft de belofte van God vaststaan en zal, voor wie gelooft, zeker in vervulling gaan. In de ogen van gelovige mensen zal dit woord op een dag vlees worden. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de eerste christenen in deze verwachte ’Vredevorst’ Jezus zagen: in zijn gehoorzaamheid aan de wil van de Vader en zijn schijnbare zwakheid op menselijk niveau, maakt Hij het voor God mogelijk om het vuur van zijn liefde op aarde te ontsteken (zie Lucas 12:49).

- Welke obstakels in ons en rondom ons staan de verwerkelijking van Gods liefdesplan in de weg?

- Welke tekens kunnen ons vertrouwen opnieuw aanwakkeren doordat ze ons Gods liefde laten zien, die zich openbaart in menselijke zwakheid?

2020

Januari

"Wilt u gezond worden?": Johannes 5:1-9
Er was een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. (Johannes 5:1-9)

Jezus kijkt vol medelijden naar de man die op de grond ligt. Hij is al 38 jaar ziek... zo lang! Hij heeft zijn autonomie verloren en er is niemand die hem helpt. Jezus ziet zijn ellende, zijn lijden en zijn wanhoop en vraagt hem: "Wilt u gezond worden?" Niet de verlamde vraagt om genezing, maar het is Jezus die ernaar vraagt.

Wilt u gezond worden? Wie zou dat nu niet willen? Toch is het antwoord van de verlamde ontwijkend. Hij zit zo vast in zijn ellende en is zo wanhopig, dat hij niet eens een eenvoudig en duidelijk antwoord kan geven. Misschien gelooft hij niet meer dat hem nog iets positiefs kan overkomen. Aan deze misdeelde mens, die helemaal niets meer zelf lijkt te kunnen, biedt Jezus genezing aan. Hij zegt niet "U bent genezen!", maar "Sta op, pak uw mat op en loop." Alsof hij zegt: "Neem je leven nu in eigen hand, je kunt het!"

Elk genezingsverhaal van Jezus openbaart de onbegrensde goedheid van Degene die hem zond. God wil het volle leven voor elke mens. Er zijn in de Bijbel talloze verhalen die ons deze God laten zien, die niet onverschillig kan blijven voor het lijden van zijn volk en van zijn schepping. God de Schepper is God de Redder. Geen enkele religieuze wet, zelfs niet een zo belangrijke wet als die over de Sabbat, kan Jezus verhinderen om de zieke te genezen. De genezen mens wordt weer volledig opgenomen in de samenleving.

We kunnen dit verhaal lezen vanuit onze eigen situatie. Ieder van ons draagt wonden met zich mee: herinneringen aan vernedering, een droom die geen werkelijkheid werd, een onvervuld verlangen. Het is niet eenvoudig om die wonden onder ogen te zien. Soms verbergen we ze of we gaan ervoor op de vlucht, omdat ze ons pijn doen of omdat we ons ervoor schamen.

De angst om te falen en fouten te maken, ontneemt ons de moed om risico’s te nemen, om de verantwoordelijkheid en de consequenties van onze beslissingen te aanvaarden. In plaats van iedere kans aan te grijpen, staan we vaak als verlamd tegenover het onmogelijke. We geven anderen de schuld: ouders, leraren, politici, werkgevers of de kerk.

De ernstige wereldproblematiek bedreigt ook ons: klimaatverandering, ongelijkheid, ongenadige economische strijd, internationale conflicten en oorlogen, de vluchtelingencrisis... Tegenover de uitdagingen van deze wereld voelen we ons weerloos en machteloos. Onze planeet lijkt op die man uit het Evangelie die al 38 jaar ziek was.

Kunnen wij, in plaats van in onze samenleving en in ons persoonlijk leven in fatalisme te vervallen, Jezus’ woord nog horen: Wilt u gezond worden? Wil je je leven veranderen? Verlang je naar een vruchtbaar en zinvol leven? Wil je de samenleving veranderen, de aarde beter bewoonbaar maken voor alle mensen? Geloof je dat het mogelijk is? Sta dan nu op! Begin vandaag, neem jouw deel van de verantwoordelijkheid! Doe de eerste stap, je staat niet alleen! Zoek vrienden die net als jij geloven, die dezelfde waarden belangrijk vinden. Laten we met alle mensen van goede wil – en dat zijn er heel veel! – samen zorg dragen voor de schepping. Als je zo handelt, vind je een leven vol zin en betekenis.

Laten we in ons stil gebed luisteren naar de stem van Christus, die zijn blik op ons doet rusten en ons toefluistert: "Wil je gezond worden?"

- Zie jij mensen of situaties om je heen die genezing nodig hebben?

- Wat belet ons om een vruchtbaar en zinvol leven te leiden? Wat kan ons, op persoonlijk en gemeenschappelijk niveau, helpen om ons te bevrijden uit die patstelling?

- "Sta op, pak uw mat op en loop!" Op welke manier voel jij je persoonlijk aangesproken door deze woorden van Jezus?Andere bijbelteksten met uitleg:

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article173.html - 23 January 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France