Συγκέντρωση για μια Νέα Αλληλεγγύη

Φωτογραφίες

photos © Wiesia Klemens

Printed from: http://www.taize.fr/el_article19533.html - 22 July 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France