Podzim 2015

Modlitba za ochranu stvoření

Součástí Klimatické konference v Paříži „COP21“ bude 5. prosince ve 20:30 modlitba se zpěvy z Taizé za přítomnosti bratra Aloise a dalších bratrů v kostele St. Ignatius, Paříž 6.

Přinášíme zde návrh programu modlitby za ochranu stvoření, která se může konat na různých místech po celém světě během pařížské konference.

Pokud si to přejete, můžeme na těchto stránkách oznámit, že se tato modlitba bude konat i u vás. V takovém případě prosím pošlete podrobnosti o čase a místě modlitby (v angličtině nebo francouzštině) na tento e-mail.

Píseň

Laudate Dominum

Žalm

Po každém verši se zpívá aleluja

 • Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine!
  Všechno jsi učinil moudře;
  země je plná tvých tvorů.
  Vše s nadějí vzhlíží k tobě.
 • Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu,
  a tak obnovuješ tvářnost země.
  Hospodinova sláva potrvá věčně!
  Hospodin se bude radovat ze svého díla.
 • Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život,
  svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu.
  Kéž mu je příjemné moje přemítání!
  Hospodin je moje radost.
z Žalmu 104

Píseň
Pane, chválíme tě
Během této písně je možné zapalovat svíce jako znamení světla Kristova vzkříšení.

Čtení

Jsou zde dvě možnosti čtení, která lidi zvou k chvále Boha za stvoření. Pokud jsou přítomni lidé z různých zemí, je možné je pozvat, aby přečetli úryvek ve svém jazyce.

Ježíš řekl: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? [...] A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
Mt 6, 27–29

nebo

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
Fp 4, 4–9

Píseň
Bless the Lord

Ticho

Litanie

Po každém verši můžete zazpívat Kyrie eleison.

1) Milující Bože, ty jsi přítomen v celém vesmíru, ale i v nejmenším ze svých tvorů, obklop svou láskou vše, co existuje.

2) Bože, Stvořiteli, uč nás rozjímat o kráse vesmíru, ve kterém vše mluví o tobě.

3) Bože lásky, ty chceš, abychom byli ochránci světa. Uč nás rozjímat o stvoření.

4) Bože, Stvořiteli, probuď naši vděčnost a chválu. Dej nám milost, abychom cítili, že jsme důvěrně sjednoceni se vším, co existuje.

5) Bože lásky, dej, abychom byli schopni pomáhat opuštěným a zapomenutým tohoto světa, kteří mají v tvých očích tak velkou cenu.

6) Bože, Stvořiteli, jsi s námi každý den; pomáhej nám v našem zápase o spravedlnost, lásku a pokoj.

7) Možnost vložit přímluvu za současnou situaci

Otče náš

Modlitba bratra Aloise

Bože vší dobroty, vše, co existuje, pochází od tebe. Obnov naši radost z tvého stvoření a dej nám srdce pozorné ke všem, se kterými se setkáme. Tak budeme moci lépe ukazovat všem lidem tvou zářivou přítomnost.

Píseň

 • Ô toi l’au-delà de tout nebo I am sure I shall see

Pokud si to přejete, je možné nyní zařadit modlitbu okolo kříže.

Písně

 • Jesus, remember me
 • Zůstaňte
 • Misericordias Domini
 • L’ajuda em vindrà

Photo © Wiesia Klemens

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article19866.html - 18 June 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France