Riga 2016

Poselství zaslaná k setkání

Papež František
Moskevský patriarchát
Canterburský arcibiskup, Justin Welby
Pan Ki-mun, generální tajemník OSN
Donald Tusk, předseda Evropské rady
Raimonds Vējonis, lotyšský prezident

Papež František

Milí mladí lidé,
shromáždilo se vás několik tisíc ze všech částí Evropy i z dalších světadílů v lotyšské Rize k 39. setkání, které organizuje a vede komunita Taizé. Vydávat svědectví naději, to je tématem vašeho setkání, které bude v centru vašich rozmluv a modliteb. Papež František je vám proto zvlášť blízko, protože často vyzývá, abychom se od nikoho nenechali o naději obrat. Během modlitební vigilie na Světových dnech mládeže v Krakově zdůraznil tuto základní skutečnost křesťanské víry: „Ve chvíli, kdy nás Pán volá, dívá se na všechno to, co bychom mohli dělat, na veškerou lásku, kterou jsme schopni prokazovat. On sází na budoucnost, na zítřek. Ježíš vás pobízí k obzoru, nikdy do muzea.“ (30. července 2016)

Svatý otec vám děkuje, že jste se rozhodli opustit svůj pohodlný domov a vydat se na tuto pouť důvěry, která je odpovědí na volání Božího Ducha.

Mladí pravoslavní, protestantští, katoličtí křesťané, těmito dny prožitými ve skutečném bratrství ukazujete touhu ujmout se úlohy v dějinách a nenechat ostatní rozhodovat o své budoucnosti. Papež vás povzbuzuje, abyste stáli pevni v naději a nechali Pána, aby každého dne žil ve vašem srdci. S Ježíšem, věrným přítelem, který nikdy nezklame, budete schopni jít po cestě k budoucnosti s radostí a věnovat své nadání a schopnosti pro dobro všech.

V dnešní době je mnoho lidí znepokojeno a sklíčeno násilím, nespravedlností, utrpením a rozdělením. Mají dojem, že zlo je silnější než vše ostatní. Proto vás papež František zve, abyste ve svých slovech a činech ukazovali, že v našich dějinách nemá poslední slovo zlo. Protože je čas milosrdenství pro všechny a pro každého, aby si nikdo nemohl myslet, že k němu nedosahuje blízkost Boha a moc jeho něhy (Apoštolský list Misericordia et misera, sekce 21).

Papež doufá, že tyto dny, které společně v Rize strávíte, vám pomohou nebát se svých omezení, ale růst v důvěře v Ježíše Krista, našeho Pána, který ve vás má důvěru. Kéž v prostotě, o které svědčil bratr Roger, stavíte mosty přátelství a zviditelňujete lásku, kterou nás miluje Bůh.

Z hloubi srdce Svatý otec uděluje své požehnání vám, mladí účastníci setkání, stejně jako bratřím z Taizé a všem lidem v Rize a jejím okolí, kteří vás přijali.


Moskevský patriarchát

Všem vám přeji radostné svátky narození našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista a předávám vám pozdravy Jeho Svatosti Kirilla, patriarchy Moskvy a celé Rusi, který přikládá velký význam této výborné tradici, kdy se setkávají mladí křesťané Evropy. Tato setkání se mohou uskutečňovat díky snaze představeného klášterní komunity Taizé a jeho bratří, kteří po mnoho let udržují plodné vztahy s ruskou pravoslavnou církví.

Evropské setkání se koná v této zvláštní době, kdy slavíme Narození Krista a příchod nového roku. Toto období, kdy slavíme, že na svět přišel Spasitel, který navždy změnil lidskou historii, nebylo zvoleno náhodně. Vtělení Božího Syna, nejpádnější důkaz Boží lásky k lidem, v nás všech obnovuje naději, že svět, který je pohlcený zlem, bude přeměněn ve světle Spasitele, který je „pravý Bůh a věčný život“ (1 J 5, 19–20).

Svět, ve kterém žijeme, zažívá výzvy co do velikosti dosud nevídané na politické, ekonomické a sociální úrovni. Miliony lidí musely opustit vlast a utéct před teroristickými hrozbami. Politická nestabilita ve společnosti rozděluje národy do nepřátelských táborů. Pamatujme nicméně, co říká náš Pán Ježíš Kristus: „Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ (J 16, 33) Očekává od nás, že radikálně změníme život, abychom překonali síly světa, které jsou kolem nás.

Modleme se, aby v nadcházejícím roce bylo mezi lidmi víc lásky a aby andělské sláva těchto vánočních dní – „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení“ (Lk 2, 14) – rezonovalo s obzvláštní radostí v životě všech lidí. Kéž s vámi všemi přebývá Boží milost. S přátelstvím v Pánu,

Hilarion, metropolita volokolamský, předseda Sekce pro mezicírkevní vztahy moskevského patriarchátu


Justin Welby, canterburský arcibiskup

Když se v tomto radostném vánočním čase shromažďujete v Rize, zasílám vám pozdravy ve jménu Ježíše, Slova, které se stalo tělem a které z Božího jednání a z poslušnosti své blahoslavené matky Bohorodičky přišlo a přebývalo mezi námi, Emanuela.

Téma vašeho letošního setkání „Společně otvírat cesty naděje“ je pro církev tak velmi důležité. Modlím se, abyste stále více vstupovali do jednoty Ducha a svazku pokoje a aby se porozumění a energie, která vzejde z vašeho společného času v Rize, staly zdrojem obnovy pro naše evropské církve.

V našem zkoušeném světě, kde tolik lidí žije v chudobě a strachu, potřebujeme všichni, aby se naše naděje obnovila. Žít s bezbrannými a opomíjenými s Ježíšem Kristem ve středu našich společenství a v srdci ekumenických vztahů, jednat společně z lásky a v lásce: v lásce, která je ovocem Ducha svatého, znamená žít jako ti, kdo zasévají naději. Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (J 8, 12) Evangelista Jan nás slovy, která se budou opakovat v mnoha církvích v nadcházejícím vánočním období, také povzbuzuje tímto poselstvím: „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (J 1, 5)

Abychom mohli tuto radostnou zvěst naděje sdílet se světem, dal nám Bůh jeden druhého ve společenství církve. Společně v Kristu můžeme otvírat cesty naděje tam, kde se lidé ocitají ve slepých uličkách cynismu a beznaděje. Kéž vás tyto dny povedou dále na „pouti důvěry na zemi“, na kterou se komunita Taizé věrně vydává po tolik let.


Ban Ki-moon, generální tajemník OSN

Posílám vřelé pozdravy všem účastníkům setkání, které každoročně pořádá komunita Taizé.

Shromažďujete se v čase, který je pro lidskou rodinu příležitostí i rizikem. Náš svět čelí ohromným hrozbám. Propastná nedůvěra dělí obyvatele od jejich vůdců, extrémisté tlačí lidi do táborů „my“ a „oni“ a Zemi ohrožuje stoupající mořská hladina a rekordní vedra.

A přesto, jak se blíží závěr mého desetiletého působení v úřadě, jsem přesvědčen, že je v naší moci ukončit válku, chudobu a pronásledování. V 17 cílech udržitelného rozvoje máme rámec a plán pro lepší budoucnost. V Pařížské dohodě o klimatických změnách se vypořádáváme a definujeme výzvu naší doby. Nedávno přijatá Newyorkská deklarace o uprchlících a migrantech ukazuje cestu k efektivnějším odpovědím na největší nucené přemisťování obyvatelstva od 2. světové války. A s nadčasovými hodnotami Charty Spojených národů, která je naším návodem, se můžeme postavit těm, kdo chtějí těžit ze strachu, a celkově se zasazovat o lidská práva.

V minulém desetiletí jsem navštívil mnohé členské státy Spojených národů. A viděl jsem, že pozoruhodnější než vládní budovy a světoznámé památky je síla lidí. Spoléhám na vaši pomoc v prosazování našich společných cílů: míru, rozvoje a lidských práv a přičiňování se o to, aby rok 2017 byl úspěšný při budování důstojné budoucnosti pro každého. Přijměte prosím mé přání smysluplného setkání a šťastného nového roku


Donald Tusk, předseda Evropské rady

Chtěl bych poslat své vřelé pozdravy k letošnímu evropskému setkání mladých v Rize a všem jeho účastníkům. Dnes víc než kdy jindy jsou to mladí lidé, kteří mohou nejvíc přispět k odpovědi na výzvy dnešního světa a k formování budoucnosti. Je proto povzbuzující vidět setkání, jako je to vaše, ke kterému se shromažďují mladí lidé ve víře a mravní síle, nejen, aby se zamýšleli nad problémy dnešního světa – násilím, strachem a chamtivostí – ale také aby znovu podnítily síly k dobrému: porozumění, moudrosti a štědrosti. Vidět, jak tyto síly pracují, je těžší, ale jsou ve své podstatě silnější. Poznal jsem to ve svém životě i v politických zápasech.

Za několik týdnů se Evropa spojí v oslavě 60letého výročí podepsání římské smlouvy, která otevřela cestu porozumění, naděje a lásky. Nejlepším způsobem, jak tomuto vizionářskému činu projevit uznání, je nedívat se zpět a sami do sebe, ale usilovněji se snažit dívat kolem sebe a kupředu, k lepší společné budoucnosti. Evropští představitelé se budou v nadcházejících týdnech a měsících nad tím zamýšlet a já vás prosím o dobrou vůli a modlitby. Jsem přesvědčen, že společně můžeme najít cestu, jak jít po cestě naděje a jednoty.


Raimonds Vējonis, lotyšský prezident

Jsem upřímně vděčný, že evropské setkání Taizé do Rigy přivádí mladé lidi ze všech koutů světa. Chtěl bych vám poděkovat, že k tomuto setkání tolika mladých lidí zde uprostřed baltských států přispíváte a strávíte zde poslední dny roku ve společných modlitbách za mír ve světě a lepší budoucnost.

V těchto neklidných dobách je zvlášť důležité navazovat vztahy, které jsou založené na sdílených zážitcích a vzájemné důvěře. Výzvy a budoucnost Evropy jsou v rukách mladých lidí. Mám v ně důvěru a jsem si jist, že dostojíte svým ideálům a nadějím.

Je důležité využít moudře čas a pracovat pro společné dobro a budovat trvalý mír. Vím, že není snadné být na této cestě a že někdy to může nahánět strach. Jsem si jist, že evropské setkání v Rize přispěje k posílení odvahy mladých lidí a celé lidské rodiny.


Poselství dalších osobností si můžete přečíst v jiných jazykových verzích této stránky.

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article21277.html - 18 December 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France