தொடர்புக்கு

மின்னஞ்சல:

- meetings (குழு கூட்டங்களில்; ஆனால் தேசே வருவதை விசாரணைகள் முன்னுரிமை பயன்படுத்தபதிவு வடிவம்)

- community (சகோதரர்களில் ஒருவர் தொடர்பு கொள்ள)

- editions Les Presses de Taizé (Only for publishing matters).

- webadmin (இணைய தளம் பற்றிய தொழில் நுட்ப கேள்விகளை மட்டுமே )

தேசே வலை தளம்: http://www.taize.fr

தொலைபேசி மூலம்

- The welcome team: (+33) 3 85 50 30 02 (in English)
( திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை : 11:00 - 12:00

- The community: (+33) 3 85 50 30 30

பிரான்சில் இப்போது: 99:99

தபால் வழியாக:

கூட்டங்களில்:
- “Meetings”, The Taizé Community, 71250 Taizé, France.

சமூகத்திற்கு:
- The Taizé Community, 71250 Taizé, France.

தொலைநகல்:

- Meetings: (+33) 3 85 50 30 16
- Community: (+33) 3 85 50 30 15

உங்கள் செய்தியை இப்பக்கத்தை முலம் தெய்சேவிக்கு மின்னஞ்சல் செய்க:

பெறுநர்:  @taize.fr

செய்தி:

உங்கள் மின்னஞ்சல்
   

Printed from: http://www.taize.fr/ta_article3403.html - 6 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France