Biblické rozjímání

Tato biblická rozjímání jsou cestou k hledání Boha v tichu a modlitbě uprostřed každodenního života. Stačí si najít chvíli o samotě k přečtení doporučeného biblického úryvku doplněného krátkým komentářem a otázkami k zamyšlení. Můžete se také pokusit vytvořit skupinku 3–10 lidí, kteří se jednou za měsíc sejdou, aby se podělili o to, co každý z nich ve svém osobním rozjímání objevil; setkání lze případně spojit se společnou modlitbou.
2018

Březen

Matouš 26, 36–46: „Vstaňte, pojďme…“
Tu s nimi Ježíš přišel k jednomu dvorci zvanému Getsemany a říká učedníkům: „Zůstaňte tu a já se zatím půjdu tamhle pomodlit.“ Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny, a začal pociťovat smutek a úzkost. Tu jim říká: „Má duše je k smrti smutná, zůstaňte tady a bděte se mnou.“ Poodešel o kousek dále, padl tváří k zemi a takto se modlil: „Otče můj, je-li možné, ať mě tento kalich mine! Ale ne, jak chci já, ale jak chceš ty.“ Přijde ke svým učedníkům a shledá, že oni spí. Říká Petrovi: „Takže vy jste neměli sílu, abyste se mnou jednu hodinu bděli! Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení: duch je zapálený, ale tělo je slabé.“ Opět, podruhé odešel a modlil se: „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, aniž bych jej pil, ať se děje tvá vůle!“ Potom přišel a shledal opět, že spí, oči jim totiž ztěžkly. Nechal je být, opět odešel a potřetí se modlil týmiž slovy. Potom přichází k učedníkům a říká jim: „Nyní již můžete spát a odpočívat si: hle, je zcela blízko hodina, kdy bude Syn člověka vydán do rukou hříšníků. Vstaňte! Pojďme! Hle, už je zcela blízko ten, jenž mě vydává.“ (Mt 26, 36–46)

Poté co Ježíš oslavil poslední velikonoční večeři se svými učedníky, odešel s nimi do nedaleké zahrady, aby čekal. Na cestě už byl ozbrojený dav, aby ho zatkli. Náhle pocítil smutek a úzkost. „Moje duše je smutná až k smrti,“ říká Petrovi a dvěma synům Zebedeovým. Mluví jako člověk ke svým přátelům, „Zůstaňte zde a bděte se mnou.“ Toho, kterého při jeho narození evangelium nazývalo „Emmanuel“ či „Bůh s námi“, nyní vidíme, jak žádá své společníky, aby s ním zůstali.

V Ježíšovi k nám přichází Bůh. Vztahuje k nám ruku nikoli seshora, ale zezdola. V předchozí kapitole Ježíš hovoří o tom, jak na nás čeká v těch, kteří jsou hladoví či žízniví, cizinci či nazí, nemocní či ve vězení. Když si všímáme těch, kteří bojují, a věnujeme jim pozornost, setkáváme se s Bohem.

V zahradě Ježíš prožívá agonii. Intenzivně se modlí k Bohu Otci a žádá jej, aby od něj odňal kalich. „Ale ne jak já chci, ale jak Ty chceš,“ říká. Co je ten kalich, který musí pít? Kateřina Sienská, světice a mystička čtrnáctého století, která často meditovala nad touto scénou, říká, že bez ohledu na obrovské fyzické utrpení a samotu, kterou Ježíš bez pochyby prožíval, toto nebylo v první řadě smyslem kalicha. Jak to Kateřina viděla, Ježíš tváří v tvář smrti, musel přijmout možnost, že navzdory všemu co udělal, učedníci se potom mohou rozejít a jít různými cestami. Jeho život tak bude obětován zbytečně. Vypít tento kalich a činit Otcovu vůli znamenalo přijmout riziko a důvěřovat v lidi až do samotného konce.

Poté, co se Ježíš pomodlil, vrací se k učedníkům a nachází je, jak spí. „Bděte a modlete se,“ říká, „abyste nepřišli do pokušení. Duch je silný, ale tělo je slabé.“ Jeho slova bychom mohli parafrázovat tímto způsobem. Když zjistíte, že dobré úmysly nestačí, že vy a ostatní mohou být trochu či velmi nejistí, neupadejte do pokušení. Nepodléhejte strachu a pomyšlení, že je po všem. Důvěřujte v to, co Bůh započal mezi lidmi, jako jste vy sami. Vstaňte, pojďme a setkejme se s kýmkoli, kdo je na naší cestě.

- Jaké myšlenky a pocity ve mně vyvolávají Ježíšova slova, „Zůstaňte zde a bděte se mnou“?

- Co pro mě znamená následovat Ježíše s důvěrou, kterou vkládá do lidí?

- Co nám pomáhá obnovit a znovu získat tuto důvěru, když je podrobena zkoušce?



Další biblická rozjímání:

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article3564.html - 23 March 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France