Biblické rozjímání

Tato biblická rozjímání jsou cestou k hledání Boha v tichu a modlitbě uprostřed každodenního života. Stačí si najít chvíli o samotě k přečtení doporučeného biblického úryvku doplněného krátkým komentářem a otázkami k zamyšlení. Můžete se také pokusit vytvořit skupinku 3–10 lidí, kteří se jednou za měsíc sejdou, aby se podělili o to, co každý z nich ve svém osobním rozjímání objevil; setkání lze případně spojit se společnou modlitbou.
2017

Prosinec

Izajáš 7, 10–4: Bůh s námi
Hospodin znovu promluvil k Achazovi a řekl: „Žádej si znamení od Hospodina, svého Boha, hluboko v šeolu nebo vysoko na výsostech.“ A Achaz řekl: „Nebudu žádat nic, nebudu pokoušet Hospodina!“ On tedy řekl: „Poslouchejte tedy, Davidův dome! Je vám málo obtěžovat lidi, že obtěžujete i mého Boha? Proto vám Pán sám dá znamení: Hle, mladá dívka počne, porodí syna a dá mu jméno Emanuel.“ (Iz 7, 10–4)

První kapitola knihy Izajáše popisuje lid, který se zapomíná obracet k Bohu a být mu vděčný za život, jenž nabízí. Tito lidé jsou soustředění sami na sebe a na dojem, který dělají. Přijímají úplatky, ženou se za bohatstvím a požitky, odmítají práva slabých a nepomáhají chudým.

Utrpení, kterým národ prochází a nebezpečí, které je ohrožuje, jsou podávány jako důsledek jejich postojů a činů. Stručně řečeno jsou lidem, jemuž nesprávné priority a chybné volby brání v dosažení individuálního či společného blahobytu. Tento pochmurný úvod vrcholí v obrazu lidstva, které se řítí do záhuby (5, 14–15).

Král Achaz je součástí této generace. Odmítá-li žádat o znamení, není to ani tak ze skromnosti, nýbrž spíše proto, že nechce změnit své chování. „Bůh s námi“ nás přichází zachránit z následků našich chybných postojů a rozhodnutí, ale také zpochybňuje naše zvyky a náš způsob života.

Znamení přichází v podobě ohlášení narození dítěte, kterému bude dáno jméno Emanuel, jinými slovy „Bůh s námi“. V první řadě toto narození znamená, že lid bude brzy zachráněn od nebezpečí, jež představují sousední země (7, 16).

To ale není všechno. Dítě bude jíst pokrm země zaslíbené, mléko a med, aby se naučilo, jak odmítnout zlo a zvolit dobro (7, 15). Bude jiné než současná generace, která nazývá zlo dobrem a dobro zlem (5, 20). Bude představovat nový způsob života, který znovu nastoluje správné priority a léčí tak životy jednotlivců i lidu.

V následujících kapitolách knihy Izajáše se střídá očekávání štěstí s předpovědí hrozícího neštěstí. Znamení zůstává nejasné: nový život zůstává nadějí, která ještě nebyla naplněna. Nicméně Matoušovo evangelium představí Ježíše jako Emanuela (Mt 1, 23). On přichází ze dvou důvodů: zpochybnit a současně nás zachránit. On sám žije lidským životem ve znamení zdravých priorit a dobrých voleb a přichází, aby je s námi sdílel. To slavíme o vánocích: „Bůh s námi“, který vstupuje do našich dějin, nás osvobozuje ode všeho, co nám brání žít autenticky a vede nás k plnosti.

- Kdy cítím, že mé osobní priority či naše společné volby potřebují nápravu?

- Jak otevírá Ježíšův život nové možnosti pro můj vlastní život?Další biblická rozjímání:

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article3564.html - 18 December 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France