Modlitwa na każdy dzień

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo [en_article957.html?lang=pl]

Zesłanie Ducha Świętego 1

Śpiew

Psalm

Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione,
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca
niech będzie pochwalone imię Pana.

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg,
który mieszka w górze
i w dół spogląda na niebo i ziemię?

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu
jako matce cieszącej się dziećmi.

Ps 113

Czytanie

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, uczniowie znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. (...) Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela: W ostatnich dniach — mówi Bóg — wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy — sny. (...) Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

Dz 2, 1-6. 14-17. 21

lub

Jezus mówi: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was».

J 14, 15-20

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

Przybądź, Duchu Święty, spuść na nas z nieba blask Twojej miłości. – Przyjdź, Duchu Święty.

Przyjdź, Ojcze ubogich; przybądź, Dawco darów; przyjdź, światłości serc. – Przyjdź, Duchu Święty.

Pocieszycielu najlepszy, Ty sprawiasz, że w duszy zamieszkuje pokój. – Przyjdź, Duchu Święty.

Cudowne Orzeźwienie, w trudzie Tyś spoczynkiem, a w ucisku siłą. – Przyjdź, Duchu Święty.

Światłości najmilsza, przeniknij najskrytsze zakątki naszych serc. – Przyjdź, Duchu Święty.

Zmiękcz to, co w nas oporne, rozpal to, co oziębłe. – Przyjdź, Duchu Święty.

Zroś to, co w nas oschłe, ulecz rany serca. – Przyjdź, Duchu Święty.

Daj nam radość nieprzemijającą. – Przyjdź, Duchu Święty.

Ojcze nasz

Modlitwa

Duchu Święty, chcielibyśmy Cię przyjąć z wielką prostotą w każdej sytuacji. Tajemnicę Twego życia w nas pozwalasz nam przeniknąć przede wszystkim mądrością serca.

lub

Niech mieszka w nas ogień miłości Chrystusa, tej miłości, którą On pierwszy nas umiłował.

Śpiewy


Inne modlitwy

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article403.html - 2 June 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France