Modlitby na každý deň

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety [en_article957.html?lang=sk]

Veľká noc 7

Pieseň

Žalm

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem,
s radosťou slúžte Pánovi.
S plesaním vstupujte pred jeho tvár.

Vedzte, že náš Pán je Boh;
on je náš stvoriteľ a jemu patríme,
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály
a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými;
chváľte ho a velebte jeho meno.

Lebo Pán je dobrý;
jeho milosrdenstvo trvá naveky
jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

Žalm 100

Čítanie

Po svojom umučení Ježiš sa štyridsať dní zjavoval svojim učeníkom a hovoril o Božom kráľovstve. (...) A zhromaždení sa ho pýtali: "Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?" On im povedal: "Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj.
Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.

Skutky apoštolov 1,3.6-9

alebo

No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.”

Ján 17,20-26

Pieseň

Ticho

Prosby

Pane Ježišu, keď si dal život na kríži, vošiel si do Otcovej slávy. Daj, aby celé ľudstvo malo účasť na tvojom živote Zmŕtvychvstalého.

V tebe, Ježišu, Boh s nami uzavrel novú zmluvu. Ty si s nami po všetky dni až do skončenia vekov.

Ježišu, ty si sa po svojom umučení zjavil učeníkom. Svojou prítomnosťou medzi nami upevňuj našu vieru.

Ježišu, ty si sľúbil apoštolom Ducha Svätého. Nech Duch Utešiteľ obnovuje našu vernosť voči tebe.

Ježišu, ty si poslal apoštolov hlásať dobrú zvesť až po kraj zeme. Nech Duch Svätý z nás urobí svedkov tvojej lásky.

Otče náš

Modlitba

Pane, Kriste, keby sme mali vieru, čo hory prenáša, čím by sme boli bez tvojej lásky? Ty nás miluješ. Čo by sme boli bez tvojho Ducha, ktorý prebýva v našich srdciach? Ty nás miluješ a nechceš ani utrpenie, ani ľudské zúfalstvo. Duchu Krista, Duchu súcitu, Duchu chvály, tvoja láska k nikomu z nás nikdy nezanikne.

Piesne


Ďalšie modlitby

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article6241.html - 25 May 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France