Pamaldos kiekvienai dienai

Daugiau ieškokite puslapio apačioje.

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.

Gavėnios 6

Giesmė

Psalmė

Iš nevilties gelmių šaukiuosi tavęs, viešpatie!
viešpatie, išgirsk mano balsą!
Tegu tavo ausys atsiveria mano maldavimui,
išgirsk jį ir būk gailestingas.

Jei tu, viešpatie, paisysi nuodėmių,
tai kas, Viešpatie, išliks gyvas?
Bet tu turi galią atleisti,
kad tave garbintume.

Nekantriai laukiu viešpaties pagalbos
ir jo žodžiu pasitikiu.
Laukiu viešpaties nekantriau,
negu sargybiniai laukia aušros.

Nes viešpaties yra gerumas,
ir jis turi galią atpirkti.
Jis tikrai atpirks savo žmones
iš visų nuodėmių.

Iš 130 Psalmės

Skaitinys

Taip sako viešpats: „Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo, nebemąstykite apie tai, kas seniai praėjo. Štai aš kuriu naują dalyką! Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote? Net per dykumą tiesiu kelią, net tyruose atveriu upes. Man teiks garbę laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai, nes aš duodu vandens dykumoje ir upes atveriu tyruose, kad būtų ko atsigerti mano išrinktajai tautai. Jie – tauta, kurią sau sukūriau, kad skelbtų mano šlovę“.

Izaijo 43, 18-21

arba

Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti“. (Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto.) Samarietė atsakė: „Kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti?“ (Mat žydai nebendrauja su samariečiais.) Jėzus jai tarė: „Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo: ‘Duok man gerti’, – rasi pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs!“ Moteris atsiliepė: „Viešpatie, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai?!“ Jėzus atsakė: „Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“.

Jono 4, 5-14

Giesmė

Tyla

Maldavimai

Viešpatie Kristau, apreikšk savo Karalystę tarp mūsų.

O Dieve, sergėk mūsų lūpų vartus; tegu kiekvienas šiandienos įžeidimas būna palaidotas tavo atleidime.

Viešpatie Jėzau, parodyk savo šviesą toms širdims, kurios negali rasti kelio pas tave.

O Kristau, per Dievui paaukotą savo gyvybę, parodyk mums kelią į gyvenimą.

O Kristau, lik su visais išgyvenančiais kančios naktį, su ligoniais ir benamiais.

O Kristau, neleisk mums netekti drąsos, sergėk mus nuo nerimo žabangų.

Mūsų akys žvelgia į tave, o Viešpatie; mūsų siela tavyje randa atilsį.

Tėve mūsų

Malda

Gyvasis Dieve, kartais mes jaučiamės svetimi šioje žemėje, trikdomoje smurto bei aršių prieštaravimų. O tu kvėpi į mus ramybės Dvasią lyg švelnų vėjelio dvelksmą. Perkeisk mūsų abejonių dykumas ir parenk mus būti susitaikinimo nešėjais visur, kur tik mus siųstum, kol mūsų pasaulyje užtekės taikos viltis.

arba

Palaimink mus, Kristau Jėzau, leisk mums viską tau atiduoti.

Giesmės


Kitos pamaldos

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article7296.html - 20 March 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France