Pamaldos kiekvienai dienai

Daugiau ieškokite puslapio apačioje.

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.

Bažnyčios laiko 12

Giesmė

Psalmė

viešpatie, ištyrei mane ir pažįsti.
Žinai, kada atsisėdu ir kada atsistoju,
iš tolo supranti mano mintis.

Stebi mano žingsnius ir mano poilsį,
pažįsti visus mano kelius.
Nespėjus mano liežuviui žodį ištarti,
tu, viešpatie, jį jau žinai.

Iš visų pusių apsiauti mane,
savo ranka lieti mane.
Tavo pažinimas man per nuostabus,
per gilus, aš negaliu jo pasiekti.

Kurgi galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios
ar atsitolinti nuo tavo Artumo?
Jei į dangų užžengčiau, tu esi ten,
jei Šeole pasikločiau guolį, tu esi ten.

Jei įgyčiau aušros sparnus
ir įsikurčiau prie tolimųjų jūros pakraščių,
net ten mane vedžios tavo ranka
ir tvirtai laikys tavo dešinė.

Jei sakyčiau: „Tamsa tikrai mane paslėps
ir naktimi man taps šviesa“, –
tai tau ir pati tamsa nėra tamsi,
ir naktis šviečia kaip diena.

Iš 139 Psalmės

Skaitinys

Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad, kai jis pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir jis yra skaistus.

1 Jono 3, 1-3

arba

Jėzus sakė: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas juk nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“.

Jono 3, 16-17

Giesmė

Tyla

Maldavimai

Prisikėlęs Kristau, tu pripildai mūsų gyvenimą savo užuojautos, kad mes visada tavęs ieškotume.

Prisikėlęs Kristau, tu žinai mūsų ilgesį: vesk mus amžinybės taku.

Prisikėlęs Kristau, mes meldžiamės už tuos, kurie tik pradeda tave pažinti.

Prisikėlęs Kristau, mes meldžiamės už tuos, kuriems sunku tikėti: tu visada dovanoji savo meilę.

Prisikėlęs Kristau, tu esi parama tų, kurie susiduria su sunkumais ir netenka drąsos: vesk mus amžinybės keliu.

Prisikėlęs Kristau, mes meldžiamės už tuos, kurie buvo žiaurumo ir pažeminimo aukomis: ateik išgydyti jų žaizdų.

Prisikėlęs Kristau, tu vedi mus savo Dvasia: surink visas tautas į savo Karalystę.

Tėve mūsų

Malda

Jėzau, mūsų džiaugsme, nuolat būdamas mumyse, tu ragini mus atiduoti savo gyvenimą. Net jei tave užmirštame, tavo meilė pasilieka, ir tu išlieji mums savo Šventąją Dvasią.

arba

Palaimink mus, Kristau Jėzau; tu mums rodai kur rasti atilsį savo širdims.

Giesmės


Kitos pamaldos

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article7296.html - 25 February 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France