Pamaldos kiekvienai dienai

Daugiau ieškokite puslapio apačioje.

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.

Advento 5

Giesmė

Psalmė

Iš nevilties gelmių šaukiuosi tavęs, viešpatie!
viešpatie, išgirsk mano balsą!
Tegu tavo ausys atsiveria mano maldavimui,
išgirsk jį ir būk gailestingas.

Jei tu, viešpatie, paisysi nuodėmių,
tai kas, Viešpatie, išliks gyvas?
Bet tu turi galią atleisti,
kad tave garbintume.

Nekantriai laukiu viešpaties pagalbos
ir jo žodžiu pasitikiu.
Laukiu viešpaties nekantriau,
negu sargybiniai laukia aušros.

Nes viešpaties yra gerumas,
ir jis turi galią atpirkti.
Jis tikrai atpirks savo žmones
iš visų nuodėmių.

Iš 130 Psalmės

Skaitinys

„Paguoskite mano tautą, – sako jūsų Dievas, – paguoskite ją! Prabilkite į širdį Jeruzalei ir šaukite jai, kad jos lažas baigėsi, kad jos kaltė išpirkta“ (...).
Pasigirsta balsas: „Per dykumą tieskite viešpačiui kelią! Tyruose ištiesinkite mūsų Dievui vieškelį! Kiekvienas slėnys tegu būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalva tebūna nukasta. Uolėta žemė pavirs lyguma, kalvotos apylinkės – slėniais. Tada viešpaties šlovė bus apreikšta! Visa žmonija drauge ją išvys, nes pats viešpats tai pažadėjo savo lūpomis!“

Izaijo 40, 1-5

arba

Marija prabilo: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Visagalis, ir šventas yra jo vardas! Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido išdidžios širdies žmones. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – Abraomui ir jo palikuonims per amžius“.

Luko 1, 46-55

Giesmė

Tyla

Šlovinimo litanija

Dieve, mūsų Tėve, tu atsiuntei savo Sūnų, kad jame visa būtų sutaikinta.
– Dievas yra mano pagalba.

Gyvojo Dievo Sūnau, tu buvai priėmęs mūsų žmogiškąją prigimtį ir atidavei savo gyvybę už pasaulio išganymą.
– Dievas yra mano pagalba.

Šventoji Dvasia, tu nužengei ant Kristaus ir tu dalini Tėvo meilę visiems žmonėms.
– Dievas yra mano pagalba.

O Kristau, tegul tavo įsikūnijimas ir gimimas padeda mums mylėti mūsų, žmonių gyvenimą.
– Dievas yra mano pagalba.

Tegul ištikimybės pavyzdys kai gyvenai Žemėje skatina kiekvieną iš mūsų būti pasišventusiais.
– Dievas yra mano pagalba.

Tėve mūsų

Malda

Jėzau Kristau, tu buvai tapęs žmogumi; tu žinai, kaip žmonės trokšta vidinės ramybės. Mūsų sielos meldžia tave: suteik mums ramybę. Ir tada mūsų tamsybėse tu uždegi savo atlaidumo ir atjautos ugnį, tą niekad negęstančią liepsną.

arba

Jėzau, mūsų ramybe, padaryk mus tavo Evangelijos skleidėjais ten, kur susilpnėjęs tikėjimas ir pasitikėjimas; tu mums leidi būti šalia tų, kuriuos yra sukausčiusios abejonės.

Giesmės


Kitos pamaldos

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article7296.html - 18 December 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France