Pamaldos kiekvienai dienai

Daugiau ieškokite puslapio apačioje.

Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.

Bažnyčios laiko 8

Giesmė

Psalmė

Šlovink viešpatį, mano siela,
ir visa, kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą!
Šlovink viešpatį, mano siela,
ir nepamiršk, koks jis geras!

Jis atleidžia visas tavo nuodėmes
ir išgydo visas tavo ligas.
Jis atperka tavo gyvastį iš kapo
ir apgaubia tave meile ir gailestingumu,
jis sotina tavo gyvenimą gėrybėmis,
kad būtum jaunas ir stiprus lyg erelis.

viešpats vykdo teisumo darbus,
jis daro, kas teisinga, visiems engiamiesiems.
Jis parodė savo kelius Mozei
ir savo veiksmus Izraelio tautai.

viešpats yra gailestingas ir mylintis,
kupinas kantrybės ir ištikimosios meilės.
Jis elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį
nei atmoka mums pagal mūsų kaltes.

Kaip aukštai nuo žemės dangūs,
taip didi jo ištikimoji meilė pagarbiai jį mylintiems.
Kaip toli Rytai nuo Vakarų,
taip toli nuo mūsų jis išsklaido mūsų nuodėmes.

Iš 103 Psalmės

Skaitinys

Mano tauta, kaipgi tu drįsti skųstis: „Mano kelias paslėptas nuo viešpaties, mano Dievas į mano teises nekreipia dėmesio?“ Nagi, ar nežinai, ar nesi girdėjęs? viešpats – amžinasis Dievas, visų žemės šalių kūrėjas. Jis nepailsta, nepavargsta; jo išmintis neištiriama. Nuvargusiam jis duoda jėgų, bejėgiui atšviežina gyvastį. Net jaunuoliai pailsta ir pavargsta, vaikinai klupte klumpa, bet tie, kurie pasitiki viešpačiu, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais, ir nepavargs bėgdami, nepails eidami.

Izaijo 40, 27-31

arba

Jėzus sakė: „Bet jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. (…) Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems“.

Luko 6, 27-32.35

Giesmė

Tyla

Šlovinimo litanija

Viešpatie Dieve, tu nežiūri mūsų išorės, bet mūsų širdies; tu esi atleidimas.

Viešpatie Dieve, tu atnaujini mumyse širdies ramybę ir giedrą džiaugsmą.

Prisikėlęs Kristau, tu esi su mumis, net su tais, kurie tavęs nepažįsta.

Prisikėlęs Kristau, tu įdedi į mūsų širdis tavo Karalystės ilgesį.

Prisikėlęs Kristau, tu kvieti mus dalintis žemės ir savo darbo vaisiais.

Viešpatie Dieve, per Kristų tu mums dovanoji savo gyvenimo pilnatvę.

Viešpatie Dieve, į tavo rankas mes atiduodame visą savo gyvenimą.

Tėve mūsų

Malda

Jėzau, mūsų ramybe, per Šventąją Dvasią tu visada ateini pas mus. Pačiose mūsų sielos gelmėse glūdi buvimo stebuklas. Mūsų malda gali būti visai paprasta, bet tu meldiesi mumyse.

arba

Palaiminti ieškantys Dievo ir jo Kristaus. Palaiminti Evangelijos paprastaširdžiai.

Giesmės


Kitos pamaldos

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article7296.html - 20 July 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France