Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
     
2018
treč, lapkričio 14 d.
Jėzus išgydė ligonius, kad išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai: Jis pasiėmė mūsų negalias, užsikrovė mūsų ligas.
Mt 8,5-17
ketv, lapkričio 15 d.
Geras yra Viešpats, jis apsaugo tuos, kas juo pasitiki, net nelaimei ištikus.
Nah 1,7-8
penkt, lapkričio 16 d.
Dievo malonės gausa per Kristų turime atpirkimą ir nuodėmių atleidimą.
Ef 1,1-10
šešt, lapkričio 17 d.
Jėzus sako: Aš turiu skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystę, nes tam ir esu siųstas.
Lk 4,42-44
SEKM, lapkričio 18 d.
Jėzus sako: Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.
Mk 13,24-32
pirm, lapkričio 19 d.
Visa širdimi džiaugsiuosi Viešpačiu, džiūgausiu savo Dievu, nes jis mane aprengė išganymo drabužiais.
Iz 61,10-11
antr, lapkričio 20 d.
Iškeliaudamas Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.
Mt 9,9-13
treč, lapkričio 21 d.
Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius.
Ef 6,18-20

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: SpalisLapkritisGruodis
PDF: Portretas: SpalisLapkritisGruodis

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article866.html - 14 November 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France