Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
     
2019
ketv, spalio 24 d.
Ugdykite dorybę, ištvermę, brolybę, meilę. Kai šitie dalykai jumyse gyvuoja, jie neduoda jums likti bevaisiams mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime.
2 Pt 1,5-8
penkt, spalio 25 d.
Petras sakė: Dievas išaukštino nukryžiuotą Jėzų kaip išgelbėtoją, kad suteiktų mums atsivertimą ir nuodėmių atleidimą.
Apd 5,17-33
šešt, spalio 26 d.
Paulius rašė: Mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti; mes svyruojame, bet nenusimename. Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne.
2 Kor 4,8-12
SEKM, spalio 27 d.
Jėzus sakė: Šventykloje vienas žmogus meldėsi sakydamas „Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!“ Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas.
Lk 18,9-14
pirm, spalio 28 d.
Jėzus sako: Kas klauso mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos.
Mt 7,24-27
antr, spalio 29 d.
Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame.
1 Jn 4,16-21
treč, spalio 30 d.
Jėzus sakė savo mokiniams: Kai būsite kaltinami, nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite, nes Šventoji Dvasia tą pačią valandą jus pamokys, ką kalbėti.
Lk 12,4-12
ketv, spalio 31 d.
Jėzus sako: Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės.
Lk 6,17-23

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: RugsėjisSpalisLapkritis
PDF: Portretas: RugsėjisSpalisLapkritis

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article866.html - 24 October 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France