TAIZÉ

Protecció de les persones a Taizé

Pràctiques a seguir

 
Aquest article explica les pràctiques de protecció de les persones relatives als participants de les trobades, siguin majors o menors d’edat.

1. Responsabilitats diverses cap als joves entre 15 i 17 anys

- La participació d’un jove menor d’edat a les trobades de Taizé necessita el consentiment dels seus representants legals [1]. Aquests han de designar algú major d’edat com a responsable del jove. El responsable sempre ha d’estar localitzable per telèfon per qüestions mèdiques o disciplinàries que ho requereixin.

- Els responsables del grup [2] s’han d’assegurar que cada menor del seu grup porta sempre a sobre un document signat pels seus responsables legals que autoritza una persona major d’edat del grup a prendre les decisions urgents que calgui, informant-ne immediatament els responsables legals. El responsable de grup ha d’estar especialment atent a la seguretat d’aquestes persones menors. S’haurà d’assegurar principalment que els membres del grup no surtin del recinte de Taizé i que participin plenament en el programa proposat.

- Si els representants legals no són a Taizé, els menors d’edat estaran sota la responsabilitat d’una persona major d’edat escollida pels representants legals del menor. Aquesta persona, que pot ser la responsable del grup o algú altre, ha de comunicar als representants legals qualsevol dificultat en què pugui trobar-se el menor.

- Durant les estones de compartir en petits grups hi haurà certes persones (preferiblement d’entre 20 i 29 anys, o majors de 30 si això no és possible) designades com a “persones de contacte” per dinamitzar els grups juntament amb l’animador de la introducció bíblica. Els responsables de grup han de seguir assegurant-se, durant aquestes estones, que els seus joves participen de les activitats, i continuen sent responsables de tot el que es refereix a la seguretat dels joves. També han de preparar les persones de contacte per la seva tasca i assegurar-se que són idònies per treballar amb menors de manera segura.

1.1 Algunes normes bàsiques per a l’acompanyament dels joves entre 15 i 17 anys a Taizé

Respecte

- Cal respectar sempre la integritat dels joves.

- L’assetjament pot manifestar-se en forma de jocs o activitats inapropiades que portin a la vexació o la humiliació, fins i tot si aquesta no era la intenció inicial.

- Cal vetllar perquè els joves se sentin acollides, també amb les seves pròpies fragilitats.

- No s’ha de pressionar un jove perquè expliqui secrets o qüestions que l’incomodin durant les estones de compartir.

- Cal adoptar un llenguatge i una actitud apropiada (per exemple, no fumar durant el temps de compartir).

- S’ha d’evitar en tot moment l’ús inadequat d’internet, especialment de les xarxes socials.

- S’ha d’evitar qualsevol tipus d’assetjament, qualsevol tipus d’assetmanent, també en forma de “sexting” [3], tots ells castigats per la legislació francesa.

- No demaneu detalls personals (contactes o perfils de xarxes socials) a joves menors d’edat fora del grup amb què viatgeu.

Vigilància

- No marxeu del recinte de Taizé excepte si la persona que condueix la introducció bíblica us ho proposa explícitament.

- Mai no us aïlleu amb un jove sol fora del camp de visió de la resta del grup.

- Si necessiteu escoltar un jove en privat, feu-ho en un lloc a la vista d’altres persones.

- És obligatori informar de qualsevol consum d’alcohol o drogues de què tingueu coneixement.

2. Responsabilitats diverses relatives als majors d’edat, en particular a les persones vulnerables

- Els responsables del grup s’han d’assegurar que els adults vulnerables estan convenientment preparats i acompanyats. El responsable del grup ha de vetllar especialment per la seguretat d’aquestes persones vulnerables.

- Si la participació a les activitats del programa suposa una dificultat per a aquestes persones, o si hi ha necessitats concretes en l’allotjament, el grup ho ha d’especificar a la inscripció. Si una persona esdevé vulnerable durant l’estada, el responsable del grup ha de parlar immediatament amb el germà que treballa a Casa.

- Una persona adulta vulnerable que estigui sota protecció legal en el moment de la inscripció ha d’especificar exactament el seu grau de vulnerabilitat, així com els detalls de contacte del representant encarregat d’ajudar-la. Aquest representant haurà d’enviar un document confidencial a l’adreça taize.safeguarding protonmail.com explicant què és possible per aquesta persona i quines precaucions especials s’han de prendre. Si aquesta persona forma part d’un grup, el responsable del grup haurà de vetllar especialment per la seva seguretat.

- El responsable del grup ha d’animar alguns joves del seu grup entre 18 i 29 anys a oferir-se com a “persones de contacte” per ajudar a dinamitzar els grups juntament amb l’animador de la introducció bíblica. Els responsables de grup han de seguir assegurant-se, durant aquestes estones, que els seus joves participen de les activitats, i continuen sent responsables de tot el que es refereix a la seguretat dels joves. També han de preparar les persones de contacte per la seva tasca i assegurar-se que són idònies per treballar amb menors de manera segura.

2.1 2.1 Algunes normes bàsiques per l’acompanyament de les persones majors d’edat, especialment de les persones vulnerables

Respecte

- Cal respectar sempre la integritat de les persones.

- L’assetjament pot manifestar-se en forma de jocs o activitats inapropiades que portin a la vexació o la humiliació, fins i tot si aquesta no era la intenció inicial.

- Cal vetllar perquè les persones se sentin acollides, també amb les seves pròpies fragilitats.

- No s’ha de pressionar una persona perquè expliqui secrets o qüestions que l’incomodin durant les estones de compartir.

- Cal adoptar un llenguatge i una actitud apropiada (per exemple, no fumar durant el temps de compartir).

- S’ha d’evitar en tot moment l’ús inadequat d’internet, especialment de les xarxes socials.

- S’ha d’evitar qualsevol tipus d’assetjament, qualsevol tipus d’assetmanent, també en forma de “sexting”, tots ells castigats per la legislació francesa.

- No pressioneu ningú per obtenir detalls personals (contactes o perfils de xarxes socials).

Vigilància

- Consulteu sempre un germà si desitgeu abandonar el recinte de Taizé.

- És obligatori informar de qualsevol consum de drogues de què tingueu coneixement, així com del consum excessiu d’alcohol.


Notes

[1El representant legal pot ser un dels progenitors (si és l’únic titular de la pàtria potestat), o tots dos (si la pàtria potestat és compartida) o una altra persona designada com a responsable legal per les autoritats competents.

[2Un responsable de grup és una persona major d’edat que organitza la vinguda d’un grup de joves a Taizé i que n’és responsable durant la seva estada.

[3El “sexting” és l’enviament, el reenviament o la rebuda de missatges o imatges de caràcter sexual explícit.