TAIZÉ

Bratr Alois

Taizé 2015

 

Soucitný Bože, děkujeme ti za život bratra Rogera. Ve světě, který je tak často rozerván násilím, chtěl vytvořit komunitu, která by byla podobenstvím společenství. Vzdáváme ti chválu za jeho svědectví o vzkříšeném Kristu a věrnost až do smrti.
 
Sešli svého Svatého Ducha, abychom i my mohli být v každodenním životě svědky smíření. Učiň z nás tvůrce jednoty mezi křesťany, když jsou rozděleni, a nositele pokoje tam, kde jsou mezi lidmi konflikty. Pomoz nám nacházet cesty, jak žít v solidaritě s těmi nejpotřebnějšími, ať už jsou v naší blízkosti nebo daleko od nás.
 
Spolu s bratrem Rogerem bychom chtěli říct: Šťastni jsou, kdo se ti, Bože, odevzdají se srdcem plným důvěry. Ty nás zachováváš v radosti, prostotě a milosrdenství.
 
(modlitba bratra Aloise)

V posledních třech letech živilo naši „pouť důvěry na zemi“ naslouchání mladým lidem ze všech kontinentů, kteří hledají „novou solidaritu“. Sdíleli své zkušenosti a myšlenky při setkáních v Taizé, v průběhu návštěv mnoha zemí i během velkých setkání v Evropě, Africe, Severní i Jižní Americe, Asii i Oceánii.

Lidstvo prochází složitým obdobím přerodu a stále není jasné, jaký bude jeho výsledek. Někteří lidé se soustředí na to, co je špatně, a ztrácejí naději. Jiní jsou schopni zahlédnout nové výhonky života: jsou ještě křehké, ale často vyrostly díky neobyčejné tvořivosti a ukazují, že lidé nejsou stvořeni k zoufalství. Krize mohou uvolnit neočekávanou energii a pomoct nám soustředit vůli.

Zdravíme z Taizé všechny ty, kteří po celém světě na sebe berou riziko naděje. Touží po globalizaci solidarity a už ji sami žijí. Spolu s nimi bychom chtěli podniknout další kroky na této společné cestě.

Nechat novou solidaritu růst

Po celém světě nové pohromy, nové formy samoty a další ožehavé problémy – přesuny obyvatelstva, ekologické katastrofy, nerovnosti, vysoká nezaměstnanost nebo různé formy násilí – volají po nových výrazech solidarity. Představují společnou výzvu pro nevěřící stejně jako věřící různých náboženství.

Jste připraveni věnovat energii tomu, aby mohla růst nová solidarita?

  • Aby globalizace probíhala ve spravedlnosti a bratrství, a ne utlačováním chudých lidí nebo menšinových kultur;
  • aby konečně ustalo využívání druhých a tragédie nespočetných uprchlíků a aby byla respektována důstojnost každého člověka, i těch nejslabších;
  • aby byla přiznána priorita péči o životní prostředí a zajištění budoucnosti pro následující generace;
  • aby technologický pokrok neprohluboval nerovnosti, ale aby z něj každý mohl mít prospěch a lidštější život;
  • aby solidarita nebyla jednostranný proces, ale vzájemný vztah a aby se ti, kteří dávají, naučili objevovat štědrost slabých, chudých a cizinců.

I s téměř ničím můžete přispět k vytváření těchto nových forem solidarity, abychom společně došli radosti ze života. Věříte tomu?

Kdyby se ztratil soucit…

Kde k tomu najdete potřebnou sílu? Už po léta se v křesťanech probouzí uvědomění, že Kristus přišel shromáždit všechny lidi: svým vzkříšením z nich udělal bratry a sestry jedné rodiny. Když se křesťané kolem Krista viditelně shromáždí, když se nechají vést dechem Svatého Ducha, způsobí, že vytrysknou prameny soucitu a solidarity. Pokud z nich budou čerpat, budou schopni začínat stále znovu.

Kdyby z našich společností zmizel soucit, co by se z lidstva stalo?

Bratr Roger postavil do srdce života komunity, kterou založil, tyto tři evangelijní hodnoty, které jsou dostupné všem: radost – prostotu – milosrdenství.

Mohla by vás po následující tři roky tato tři slova doprovázet a pomáhat vám otvírat dveře solidarity dokořán – ve vašich srdcích, kolem vás i ve společnosti?

V roce 2016 začneme milosrdenstvím! Objevme Boží dobrotu i dobrotu lidí; jsou hlubší než zlo! Tak se dostaneme k srdci Kristova poselství. Právě v tomto duchu evangelia zahájil papež František rok milosrdenství. Všichni jsou voláni, aby svým životem zrcadlili Boží odpuštění a neomezený soucit.

Když je soucitem pohnut cizinec

Zákoník se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“
Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho.Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.‘
Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“ Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“
Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“
 
(Lk 10, 29–37)

Ikona Milosrdenství

Věnujete svou energii na pomoc bližním a nápravě křivd? Kristus je přítomen v opuštěném člověku u cesty a čeká i na váš soucit.

Procházíte sami zkouškami? Kristus na vás pohlíží s laskavostí. Stará se o vás stejně jako o celé lidstvo. Někdy se vám podaří objevit jeho láskyplný pohled skrze někoho, kým lidé opovrhují, jako je tento cizinec – Samaritán.

Aktualizováno: 7. srpna 2015