TAIZÉ

Prohlášení bratra Aloise

Dopracovat se k pravdě

 

Úterý 4. června 2019

V dnešní době, kdy se společnost i církev snaží objasnit případy sexuálního zneužívání a napadení, zvlášť těch, jejimiž oběťmi jsou nezletilí a další zranitelné osoby, jsme s bratry usoudili, že je nutné, abychom promluvili také my. Po mnoho desetiletí zde v Taizé přijímáme týden co týden tisíce mladých i starších lidí z Evropy i celého světa.

Jsme si vědomi odpovědnosti a důvěry, kterou nám projevují tito mladí lidé, jejich rodiny a vedoucí skupin. Vždycky jsme se snažili zajistit, abychom poutníky přijímali v co nejlepších podmínkách, s respektem k osobnímu přesvědčení každého a velmi dbalí bezpečnosti a nedotknutelnosti všech.

Nicméně tato nedotknutelnost byla v některých případech narušena, mezi mladými nebo mezi mladými a dospělými. Pokud se o takovém případu dozvíme, pozorně nasloucháme obětem, ale také informujeme příslušné úřady, státní i církevní.

Mezi jinými opatřeními byla v roce 2010 na našem webu zveřejněna stránka s informacemi o bezpečnosti a ochraně osob a zřízena e-mailová adresa, na kterou je možné incidenty hlásit. Přímo v Taizé je jeden bratr společně s dalšími osobami, které nepatří do komunity, zodpovědný za to, aby vyslechl všechny osoby, které by zaznamenaly útok, ať už sexuálního nebo jiného charakteru, zvlášť, pokud by se to týkalo nezletilé osoby. Tuto informaci se dozví všichni účastníci setkání při příjezdu.

Dnes jsem se rozhodl promluvit, protože jsem se dozvěděl o případech, které mě naplnily hlubokým zármutkem a týkají se našich bratrů. Přestože jsou velmi staré, cítíme v komunitě, že o nich musíme mluvit. Od padesátých do osmdesátých let se stalo pět případů sexuálního zneužití nezletilých, kterých se dopustili tři různí bratři, z nichž dva už jsou víc než patnáct let po smrti (dále viz poznámka z března 2020 níže).

Když jsem byl o těchto obviněních informován, bylo mým prvním krokem naslouchat s ostatními bratry obětem, a to s absolutním respektem k jejich slovům, dozvědět se o jejich utrpení a být jim co nejvíc oporou.

V posledních letech se ve společnosti i v církvi naštěstí prohlubuje porozumění tomu, jak závažné je porušení nedotknutelnosti každé osoby. To se odráží i ve vývoji francouzského práva, které vyžaduje, aby byly nahlášeny všechny případy nehledě na dobu, kdy byly spáchány.

Chceme pokračovat ve snaze o hledání pravdy. Proto jsem, po předchozí konzultaci s oběťmi, právě informoval státního zástupce o těchto pěti případech.

Jsme si vědomi toho, že tyto útoky, které v minulosti bratři spáchali, jsou součástí naší historie. Nahlášení těchto případů chápeme jako pokus o nalezení pravdy, který začal už tím, že jsme vyslechli oběti, a i dnes naše myšlenky směřují především k nim. Když slyšíme, co tito lidé zažili a vytrpěli, cítíme hanbu a hluboký zármutek. Je možné, že toto prohlášení povzbudí další možné oběti, aby o sobě daly vědět. Vyslechneme je a zůstaneme jim po boku ve všech krocích, které se rozhodnou podniknout.

Jsme přesvědčeni, že pouze tím, že tyto skutky vyneseme na světlo, s pomocí lidí mimo komunitu, budeme schopni účinně chránit všechny, kdo v nás vkládají důvěru tím, že do Taizé přijíždějí. Rozhodl jsem se dnes promluvit, protože to dlužíme obětem, jejich blízkým a všem těm, kdo v Tazié hledají místo důvěry, bezpečí a pravdy.

bratr Alois

Jakýkoli agresivní čin, ať už starý nebo nedávný, který byl spáchán proti nezletilému nebo dospělému, ať už bratrem, který zneužil své morální převahy, nebo kýmkoli jiným, lze nahlásit na adresu taize.safeguarding protonmail.com nebo organizaci, která se zabývá pomocí obětem trestných činů, na niž najdete kontakt na této stránce.


Poznámka z července 2019

V návaznosti na prohlášení bratra Aloise ze 4. června napsalo několik lidí na adresu taize.safeguarding protonmail.com. To vedlo bratra Aloise k tomu, že oznámil státnímu zástupci dvě obvinění ze sexuálního napadení nezletilých, k nimž došlo v šedesátých a sedmdesátých letech. Dopustili se jich bratři, z nichž jeden zemřel před více než 20 lety, a bratr, který opustil komunitu před více než 40 lety. Kromě toho jsme obdrželi nové svědectví týkající se jednoho z bratrů zmíněných již v původním prohlášení. Toto svědectví, týkající se bratra, který zemřel před více než 15 lety, popisovalo útok na mladé dospělé ve formě nevhodných dotyků.


Poznámka z října 2019

V návaznosti na dopis „Dopracovat se k pravdě“, který byl zveřejněn 4. června, dostal bratr Alois nedávno svědectví jedné ženy, která popsala silný nátlak, který na ni vyvíjel jeden z bratrů, kterého obvňuje z manipulace a duchovního, psychologického a sexuálního obtěžování, které trvalo několik let až do tohoto léta. Tento nátlak měl začít v roce 2003, kdy se jako mladá žena v Taizé zúčastnila mezinárodních setkání.

Bratr Alois ihned informoval příslušné úřady a policie dostala svědectví této oběti. Dotyčný bratr byl zatčen, obviněn z trestného činu „znásilnění a sexuální napadení“ a byl umístěn do vyšetřovací vazby. Příslušné úřady nyní musí prokázat, jaký právní status tyto činy měly.

Bratr Alois prohlásil: „S ostatními bratry jsme v šoku. Chceme, aby bylo všechno objasněno. Jakýkoli nátlak nebo ovládání jsou naprosto neslučitelné s naším životem. Stojím po boku oběti a uděláme vše, co je v našich silách, abychom ji podpořili.“

Komunita chce dál pracovat na hledání pravdy a připomíná, že byla zavedena různá opatření ke shromažďování jakýchkoli dalších svědectví včetně e-mailové adresy taize.safeguarding protonmail.com.

___

Poznámka z března 2020

V červenci minulého roku jsme informovali o několika sexuálních útocích, z nichž se dva týkaly bratra, který je stále naživu. Od té doby se ke komunitě dostala další svědectví týkající se tohoto bratra ohledně sexuálních útoků na nezletilé formou nevhodných dotyků. Tato svědectví byla předána úřadům, které jsou zodpovědné za vyšetřování takových případů.

Je na úřadech, aby tyto činy, které údajně byly spáchány, kvalifikovaly právně i z hlediska uplynulého času. Nicméně nemáme důvod pochybovat o svědectví obětí, jejichž utrpení stále přetrvává i po tolika letech. S ohledem na závažnost skutků, z nichž je tento bratr obviněn, a na to, že jsou neslučitelné se závazky, které na sebe berou bratři, mu bratr Alois sdělil, že by pro něj bylo lepší, kdyby komunitu opustil. Bude nyní žít jinde. Vzhledem k jeho věku s ním bude žít jeden z bratrů a i další lidé ho budou v této etapě života doprovázet.

Bratr Alois dodal: „Já i ostatní bratři jsme si vědomi, za co všechno mu vděčíme, a jsme z této situace velmi rozrušeni. Doufám, že tato rozhodnutí, jejichž dopad a závažnost si plně uvědomuji, pomůže nám, ale i jemu vydat se dále po této cestě hledání pravdy.“

Poznámka z června 2020

V říjnu minulého roku byl jeden z bratrů vzat do vazby (viz poznámka z října 2019 výše). Začátkem května tohoto roku byl propuštěn a zůstává pod soudním dohledem. Vyšetřování pokračuje a soudní rozhodnutí bude teprve učiněno. Po vzájemné dohodě s ním bylo rozhodnuto o ukončení jeho členství v naší komunitě, a to bez ohledu na výsledek vyšetřování a soudního rozhodnutí.

Pokud chcete na tuto zprávu reagovat, můžete použít níže uvedený formulář.

Aktualizováno: 19. března 2020