TAIZÉ

Vend Alois

Taizé 2015

 

Halastuse Jumal, me täname sind Vend Roger’ elu eest! Ta tahtis vägivallast lõhkikistud maailma luua kogukonna, mis oleks osaduse võrdpildiks. Me täname sind selle tunnistuse eest, mis ta andis ülestõusnud Kristusele, ja me täname sind tema ustavuse eest kuni ta surmani.
 
Saada oma Püha Vaim meie peale, et ka meie võiksime olla lepituse tunnistajateks oma igapäevaelus. Tee meist ühtsuse loojad kristlaste keskel, kui nende vahel on lõhesid, ning rahu kandjateks inimeste seas, kui nende vahel on konflikte. Luba meil leida viise, kuidas elada solidaarsuses nendega, kes on puuduses, olgu nad siis meile lähedal või kaugel.
 
Tahame koos Vend Roger’ga teile öelda: Õndsad on need, kes annavad end usaldava südamega sinu kätesse, oh Jumal. Sina hoiad meid rõõmus, lihtsuses ja halastuses.
 
(Vend Aloisi palve)

Viimasel kolmel aastal on meie "maapealsele usalduse palverännakule" jõudu andnud kogu maailma noorte kuulamine - noorte, kes otsivad "uut solidaarsust". Nad on jaganud oma kogemusi ja mõtteid nii kohtumistel Taizés ja mujal maailmas kui ka kokkutulekutel Euroopas, Aafrikas, Lõuna- ja Põhja-Ameerikas, Aasias ja Okeaanias.

Inimkond läheb läbi raske muutuste aja ja selle tulemused on ikka veel ebaselged. Paljud inimesed keskenduvad sellele, mis on valesti, ja kaotavad lootuse. Teised suudavad siiski näha uusi elu võrseid - kuigi need on haprad, on nad sageli kantud erakordsest loovusest ning näitavad meile, et inimesed ei ole loodud meeleheite jaoks. Kriisid võivad vabastada ootamatut energiat ja koondada meie tahtejõudu.

Tervitame siit Taizést kõiki, kes on kogu maailmas võtnud enesele lootuse riski. Nad igatsevad, et solidaarsus võiks muutuda ülemaailmseks ning nad elavad selles vaimus juba praegu. Koos nendega tahame astuda sel teel edasi.

Lubades uutel solidaarsuse ilmingutel kasvada

Kogu maailmas tekitavad uued õnnetused, uued üksinduse vormid, uued ja põletavad nähtused — ümberpaigutatud rahvad, ökoloogilised katastroofid, ebaõiglus, massiline töötus, erinevad vägivallavormid — vajadusi uute solidaarsuse vormide järele. Need on ühiseks väljakutseks nii erinevate religioonide usklikele kui ka uskmatutele.

Kas te olete valmis pühendama oma energiat sellele, et võimaldada nendel uutel solidaarsuse ilmingutel kasvada:

  • et globaliseerumine toimuks õigluse ja vendluse vaimus, mitte vaeseid ja vähemusi alla surudes;
  • et inimeste ärakasutamine ja lugematute migrantide tragöödia võiks viimaks lõppeda ja et kõikide inimeste, ka kõige nõrgemate väärikus, oleks kaitstud;
  • et keskkonna eest hoolitsemisest saaks prioriteet, et kindlustada ka tulevastele põlvedele tulevik;
  • et tehnoloogiline progress ei süvendaks ebavõrdsust, vaid oleks kõigile kasuks ja muudaks elu inimlikumaks;
  • et solidaarsus ei oleks ühepoolne protsess, vaid vastastikune suhe, ja et need, kes annavad, õpiksid nägema nõrkade, vaeste ja võõramaalaste lahkust.

Isegi kui sul ei ole endal praktiliselt mitte midagi, võid sa anda oma panuse nende uute solidaarsuse vormide loomisse, nii et me võiksime koos saavutada elurõõmu. Kas sa usud seda?

Kui halastus maailmast kaoks...

Kust leiad sa jõudu halastuseks? Juba aastaid on kristlaste teadlikkus tõusnud ja nad on mõistnud, et Kristus tuli selleks, et tuua kokku kõik inimesed - ülestõusmise läbi tegi ta inimestest ühe ja sama perekonna vennad ja õed. Tulles nähtavalt Kristuse ümber kokku, lubades Pühal Vaimul end juhtida, lubavad kristlased halastuse ja solidaarsuse allikatel voolata. Neist allikatest ammutades on neil jõudu taas teele asuda.

Kui halastus meie ühiskondadest kaoks, mis saaks siis inimkonnast?

Vend Roger asetas oma loodud kogukonna elu keskmesse kolm evangeeliumi väärtust, mis on kõikidele kättesaadavad:
rõõm – lihtsus – halastus.

Kas võiksid need kolm sõna saata sind su teekonnal järgmisel kolmel aastal, aidates sul avada solidaarsuse uksi nii su südames, su ümber, kui ka ühiskonnas?

2016. aastal alustame halastusega. Avastame taas Jumala headuse ja inimeste headuse - need on sügavamad kui kurjus! Sel viisil jõuame me Kristuse sõnumi tuumani. Just selles evangeeliumi vaimus on paavst Franciscus pannud alguse halastuse aastale - kõik on kutsutud oma eludega peegeldama Jumala andestust ja piiramatut halastust.


Halastuse ikoon

Seadusetundja küsis Jeesuselt: „Aga kes siis on minu ligimene?”
 
Jeesus ütles kõnelust jätkates: „Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed, ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõndasamuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja kaks teenarit, andis need
peremehele ja ütles: „Kanna tema eest hoolt, ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles.” Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?” Seadusetundja ütles: „See, kes tema peale halastas.” Jeesus ütles talle: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!”
 
(Luuka evangeelium 10:29-37)

Kas sa pühendad oma energia ligimese aitamiseks, ebaõigluse kaotamiseks? Kristus ise on haavatud mehes, kes oli jäetud teepervele - ta ootab sinu halastust.

Või lähed sa ise rasketest aegadest läbi? Kristus vaatab su peale headusega. Ta hoolitseb sinu eest samamoodi kui kogu inimkonna eest. Tema armastav pilk avaldub mõnikord inimestes, kes on põlatud, nagu see võõramaalane - samaarlane.

Viimati uuendatud: 9. märts 2016