TAIZÉ

Europos susitikimas Taizé ir internete

Rytinių pamaldų eiga

 
Šiame puslapyje pateikiame siūlomą metų pabaigos susitikimo rytinių pamaldų eigą. Siūlomos giesmės yra tik pavyzdžiai: giesmių pasirinkimą patartina pritaikyti prie vietos aplinkybių.

Gruodžio 28 d., pirmadienio rytas

Giesmė

— pvz. Venite, exultemus Domino

Psalmė 72

(pvz. su Alleluia 22)

 1. Dieve, suteik karaliui savo teisingumo ir teisumo karaliaus sūnui, kad teistų tavo tautą teisingai ir tavo skriaudžiamuosius teisiai.
 2. Jo dienomis žydės teisumas ir visuotinė taika, kol nebeliks mėnulio!
 3. Taršišo ir Salų karaliai mokės duoklę, o Arabijos ir Sebos karaliai neš dovanas. Visi karaliai reikš jam pagarbą, jam tarnaus visos tautos.
 4. Juk jis gelbsti beturtį, kai jo šaukiasi, ir nuskriaustąjį, kuriam nėra kas padeda. Jis rūpinasi vargšais ir beturčiais, – gelbės beturčių gyvastį.
 5. Tegyvuoja karalius! Tebūna jam atiduotas Šebos auksas; už jį turi būti visuomet meldžiamasi, visą dieną reikia prašyti jam palaiminimo.

Skaitinys

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą – Izraelį“. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.
(Mato 2, 1-12)

Giesmė

— pvz. The kingdom of God

Tyla

Malda

Jėzau, pasitikime tavimi. Tavo Evangelija suteikia tokią taurią viltį, kad norėtume padovanoti save tau ir sekti paskui tave. Nenugalimai kyla klausimas: kur yra tokios vilties šaltinis? Jis yra čia - atsidavime tau, Kristau.

Maldavimai

(pvz. su Gospodi C)

 1. O Kristau, Dievo Sūnau, kuris buvai prieš pasaulio atsiradimą ir atėjai į žemę, kad išgelbėtum visus žmones, padaryk mus šios Gerosios Naujienos liudininkais.
 2. Teisingumo saule, nušvitusi nuo Tėvo krūtinės ir nušvietusi visatą, nušviesk visus, kurie gyvena mirties tamsoje ir šešėlyje.
 3. Tu, kuris tapai mažu vaikeliu ir buvai paguldytas ėdžiose, atnaujink mumyse vaikystės paprastumą.
 4. Šlovės karaliau, patyręs neapsakomą pažeminimą, dovanok mums vargšų širdis.
 5. Tu, tapęs mūsų Gyvąja duona, dovanojai mums amžinąjį gyvenimą, pradžiugink mus savo Eucharistija.

Tėve mūsų

Giemės

— pvz. In the Lord (El Senyor) ir Jesu redemptor


Gruodžio 29 d., antradienio rytas

Giesmė

— pvz. Laudemus Deum

Psalmė 112

(pvz. su Alleluia 22)

 1. Laimingas, kas Viešpaties pagarbiai bijo, kas nuoširdžiai vykdo jo įsakymus. Jo palikuonys bus galingi.
 2. Jis yra lyg šviesa, šviečianti tamsoje doriesiems, visados švelnus, gailestingas ir teisus.
 3. Gera žmogui, kuris yra dosnus ir skolina, sąžiningai tvarko savo reikalus. Visad jis bus tvirtas; žmonės teisaus žmogaus niekad nepamirš.
 4. Blogos žinios gauti jis nebijos, – jo širdis tvirta, pasitikinti Viešpačiu. Patvari jo širdis, – jis nesibaimina.
 5. Dosniai jis duoda beturčiams, niekad neišsenka jo dosnumas. Jis bus didis ir gerbiamas.

Skaitinys

Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“ Tas atsakė: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi“.
Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“ Jėzus prabilo: „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: ’Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu’. Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?“ Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumą“. Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“
(Luko 10, 25-37)

Giesmė

— pvz. Ubi caritas

Tyla

Malda

Amžinasis Dieve, atverk mumyse savo gailestingumo vartus. Ir mes suprasime, kad tavo meilės valia nėra įstatymas, išraižytas akmens plokštėse. Tai aistringa meilė, užrašyta mūsų širdyse.

Maldavimai

(pvz. su Gospodi C)

 1. Už ramybę ir išlaisvinančią meilę, meldžiame tave, Viešpatie.
 2. Vesk savo Bažnyčią Evangelijos keliu. Tegul Šventoji Dvasia, padaro ją svetinga kiekvienam žmogui, meldžiame tave, Viešpatie.
 3. Prašome, kad tautų vadovai stengtųsi plėtoti teisingumą, laisvę ir solidarumą, meldžiame tave, Viešpatie.
 4. Už ligonius, už tuos, kurie neturi galimybės gauti reikiamos sveikatos priežiūros, meldžiame tave, Viešpatie.
 5. Už tuos, kurie tarnauja engiamiesiems, imigrantams, atstumtiesiems, meldžiame tave, Viešpatie.
 6. Už mūsų tėvynę, regioną (miestą, parapiją ...), kad jo/jos krikščionys siektų vienybės ir būtų vilties liudininkai, meldžiame tave, Viešpatie.

Tėve mūsų

Giesmės

— pvz. Christe, lux mundi ir Bless the Lord


Gruodžio 30 d., trečiadienio rytas

Giesmė

— pvz. Confitemini Domino

Psalmė 104

(pvz. su Alleluia 22)

 1. Visi jie laukia iš tavęs, kad duotum jiems peno, kada reikia. Kai tu jiems duodi, jie surenka derlių, kai ištiesi ranką, jie sotūs gėrybių.
 2. Tau atsiuntus savo dvasią, jie atgyja, – tu atnaujini žemės veidą.
 3. Tebūna amžina Viešpaties garbė, tesidžiaugia Dievas savo kūriniais!
 4. Giedosiu Viešpačiui, kolei gyvensiu, – per visą gyvenimą šlovinsiu giesme savo Dievą.
 5. Tepatinka jam mano malda, nes aš džiūgauju Viešpatyje. Garbink Viešpatį, mano siela!

Skaitinys

Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse. Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus. Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu savo Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu“. Judas – ne anas Iskarijotas – paklausė: „Viešpatie, kas atsitiko, jog ketini apsireikšti mums, o ne pasauliui? Jėzus jam atsakė: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.
(Jono 14, 15-24)

Giesmė

— pvz. Tui amoris ignem

Tyla

Malda

Jėzau, mūsų ramybe, Šventosios Dvasios veikimu tu visada ateini pas mus. Ir mus stebina tavo buvimas mūsų sielos gilumoje. Mūsų malda gali būti labai paprasta, bet tu meldiesi net mūsų širdies tyloje.

Maldavimai

(pvz. su Gospodi C)

 1. Viešpatie, ateik ir padaryk mūsų gyvenimą Šventosios Dvasios šventykla, meldžiame tave, Viešpatie.
 2. Duok kiekvienam iš mūsų Dvasios vaisių: meilės, džiaugsmo, ramybės, kantrybės, gerumo, ištikimybės, meldžiame tave, Viešpatie.
 3. Siųsk savo guodžiančią dvasią visiems nelaimės ištiktiems, meldžiame tave, Viešpatie.
 4. Siųsk savo guodžiančią dvasią visoms neteisybės aukoms, meldžiame tave, Viešpatie.
 5. Apsaugok visas tautas nuo neapykantos ir karo, meldžiame tave, Viešpatie.
 6. Savo Dvasios alsavimu suvienyk visas tautas, meldžiame tave, Viešpatie.

Tėve mūsų

Giesmės

— pvz. Let all who are thirsty come ir Da pacem… in diebus


Gruodžio 31 d., ketvirtadienio rytas

Giesmė

— pvz. Laudate omnes gentes

Psalmė 96

(pvz. su Alleluia 22)

 1. O, giedokite Viešpačiui naują giesmę, visa žeme, giedok Viešpačiui! Giedokite Viešpačiui, garbinkite jo vardą!
 2. Kasdien skelbkite jo išganymą! Apsakykite tautoms jo garbę, – visoms tautoms jo nuostabius darbus!
 3. Dangūs tesilinksmina, žemė tedžiūgauja; jūra ir visa, kas joje, teūžia!
 4. Laukai ir visa, kas juose, tebūna smagūs! Tada visi miško medžiai giedos iš džiaugsmo Viešpaties artume, nes jis ateina!
 5. Viešpats ateina valdyti žemės. Teisiai jis valdys pasaulį ir jo tautas – ištikimai.

Skaitinys

Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“. (Mato 11, 25-30)

Giesmė

— pvz. Wait for the Lord

Tyla

Malda

Dieve, tavo meilė yra didesnė už viską. Ar turėtume laukti, kol mūsų širdis pasikeis, kad priartėtume prie tavęs? Tai tu ją perkeiti. Kuri bendrystę su savimi net mūsų žaizdose. Ir mumyse atsiveria gyriaus vartai.

Maldavimai

(pvz. su Gospodi C)

 1. O prisikėlęs Kristau, tavo širdis ir tavo siela džiaugiasi, paguosk visus gyvenančius skausme.
 2. Prisikėlęs Viešpatie, tu ateini mūsų perkeisti, uždek mumyse savo meilės ugnį.
 3. Prisikėlęs Viešpatie, tavyje mūsų prisikėlimas jau prasidėjo žemėje, uždek mumyse savo meilės ugnį.
 4. Prisikėlęs Viešpatie, tu ateini pripildyti mūsų širdis ramybe, uždek mumyse savo meilės ugnį.
 5. Prisikėlęs Viešpatie, tavo dvasia mumyse naikina liūdesį, uždek mumyse savo meilės ugnį.
 6. Prisikėlęs Viešpatie, tu ateini surinkti mus į savo Kūną - Bažnyčią, uždek mumyse savo meilės ugnį.

Tėve mūsų

Giesmės

— pvz. Deus, Deus meus ir In resurrectione tua

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 24 d.