TAIZÉ

Veiligheid en bescherming in Taizé

Praktische maatregelen

 
Dit artikel beschrijft de praktische maatregelen die genomen worden rond de veiligheid en bescherming van personen in Taizé. Dit gaat om minderjarige en volwassen personen die deelnemen aan de ontmoetingen in Taizé.

1. De verschillende verantwoordelijkheden ten aanzien van jongeren tussen de 15 en 17 jaar

- De wettelijk vertegenwoordiger [1] van een jongere onder de 18 jaar die deelneemt aan de ontmoetingen in Taizé moet van tevoren schriftelijke toestemming geven voor deze deelname. Hij/zij moet een persoon van 18 jaar of ouder als verantwoordelijke aanwijzen voor deze jongere. De wettelijk vertegenwoordiger dient op ieder moment bereikbaar te zijn voor kwesties wat betreft de gezondheid of het gedrag van hun kind.
- Groepsleiders [2] dragen er zorg voor dat iedere minderjarige in hun groep een document bij zich draagt dat ondertekend is door hun wettelijk vertegenwoordiger, waarbij deze een meerderjarig persoon machtigt om verantwoordelijkheid te dragen in het geval van urgente kwesties. Deze persoon informeert in zulke gevallen direct de wettelijk vertegenwoordiger. De groepsleider dient in het bijzonder waakzaam te zijn wat betreft de veiligheid van deze minderjarige(n). Hij/zij zorgt ervoor dat groepsleden het terrein van Taizé niet verlaten en dat zij aan het volledige programma deelnemen.
- Als de wettelijke vertegenwoordiger niet persoonlijk aanwezig is in Taizé draagt een door hem/haar aangewezen meerderjarige verantwoordelijkheid voor de minderjarige. Dit kan de groepsleider zijn of een ander persoon. De persoon met deze verantwoordelijkheid dient de wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte te houden van alle eventuele moeilijkheden die de minderjarige tegenkomt, en houdt hierbij eveneens nauw contact met de groepsleider.
- Wanneer er gesprekken in kleine groepen plaatsvinden worden daarvoor aangewezen personen benoemd als ’contactpersonen’. Zij zijn bij voorkeur in de leeftijd van 20-29 jaar maar ouder dan 30 jaar als dat niet anders kan. Zij ondersteunen de gespreksgroepen, samen met de persoon die de bijbelintroductie geeft. De groepsleiders blijven gedurende deze momenten zorg dragen voor de deelname van hun jongeren en behouden hun verantwoordelijkheid wat betreft de veiligheid en bescherming van deze jongeren. Zij bereiden ook de contactpersonen voor op hun rol en zorgen ervoor dat deze personen veilig met minderjarigen kunnen werken.

1.1 Een aantal basisregels voor het begeleiden van jongeren tussen 15 en 17 jaar in Taizé

Respect

- Respecteer te allen tijde de integriteit van de jongere en zijn/haar eigenheid.
- Pesten uit zich op verschillende manieren en kan zich ook uiten in ongepaste activiteiten of spellen die leiden tot bespotting of vernedering, zelfs als dat niet de bedoeling was.
- Zorg ervoor dat de jongere zich welkom voelt, ook met de kwetsbaarheden die hij/zij met zich meedraagt.
- Voer bij de onderlinge (groeps)gesprekken geen druk op de jongere uit om geheimen, persoonlijke zaken of andere dingen waar ze moeite mee hebben te onthullen.
- Gebruik gepaste taal en gedrag – rook bijvoorbeeld niet tijdens de (groeps)gesprekken.
- Elk ongepast gebruik van internet, waaronder ook sociale media, moet te allen tijde vermeden worden.
- Vermijd elke vorm van seksuele intimidatie, waaronder ook sexting [3], dat strafbaar is onder de Franse wet.
- Vraag niet om contactinformatie of de sociale media profielen van jongeren onder de 18 jaar buiten de groep waarmee je bent gekomen.

Waakzaamheid

- Verlaat het terrein van Taizé niet, tenzij de persoon die de bijbelintroductie leidt dit expliciet voorstelt.
- Zorg ervoor dat je niet alleen met één jongere buiten het zicht van de groep bent.
- Als het nodig is dat je specifiek naar één jongere luistert, doe dat dan op een manier waarbij je nog steeds door anderen gezien wordt.
- Elk gebruik van alcohol of drugs moet worden gemeld.

2. Verschillende verantwoordelijkheden ten aanzien van personen boven de 18 jaar, in het bijzonder hen die kwetsbaar zijn

- Groepsleiders zorgen ervoor dat iedere kwetsbare volwassene boven de 18 jaar op een passende manier voorbereid en begeleid wordt. De groepsleider moet in het bijzonder letten op de veiligheid van deze kwetsbare volwassene(n).
- Als volledige deelname aan het programma problematisch is voor deze persoon of als er bijzondere behoeften zijn wat betreft accommodatie, moet de groepsleider dit bij de online registratie vermelden. Als een persoon kwetsbaar wordt tijdens het verblijf in Taizé bespreekt de groepsleider dit direct met de broeder die in Casa werkt.
- Als de kwetsbare volwassene een wettelijke vertegenwoordiger heeft dan moet de groepsleider bij de online registratie vermelden waarom deze volwassene een wettelijke vertegenwoordiger heeft en de contactinformatie van deze persoon vermelden. De wettelijke vertegenwoordiger dient dan een document te sturen aan protection taize.fr waarin hij/zij uitlegt wat de mogelijkheden zijn van deze persoon en welke speciale (voorzorgs)maatregelen genomen moeten worden. De inhoud van dit document blijft vertrouwelijk. Als deze kwetsbare volwassene deelneemt aan een groep moet de groepsleider extra waakzaam zijn wat betreft hun veiligheid.
- We vragen van de groepsleider om jongeren uit hun groep die tussen de 18 en 29 jaar oud zijn aan te moedigen om ’contactpersoon’ te worden. Zij ondersteunen dan de gespreksgroepen, samen met de persoon die de bijbelintroductie verzorgt. De groepsleiders blijven gedurende deze momenten zorg dragen voor de deelname van hun jongeren en behouden hun verantwoordelijkheid wat betreft de veiligheid en bescherming van deze jongeren. Zij bereiden ook de contactpersonen voor op hun rol en zorgen ervoor dat deze personen veilig met minderjarigen kunnen werken.

2.1 Enkele basisregels voor de begeleiding van personen boven de 18 jaar, in het bijzonder zij die kwetsbaar zijn

Respect

- Respecteer te allen tijde de integriteit van mensen, in al hun diversiteit.
- Pesten uit zich op verschillende manieren en kan zich ook uiten in ongepaste activiteiten of spellen die leiden tot bespotting of vernedering, zelfs als dat niet de bedoeling was.
- Zorg ervoor dat mensen zich welkom voelen, ook met de kwetsbaarheden die ze met zich meedragen.
- Voer bij de onderlinge (groeps)gesprekken geen druk uit op mensen om geheimen of andere persoonlijke zaken te onthullen.
- Gebruik gepaste taal en gedrag – rook bijvoorbeeld niet tijdens de (groeps)gesprekken.
- Elk ongepast gebruik van internet, waaronder ook sociale media, moet te allen tijde vermeden worden.
- Vermijd elke vorm van seksuele intimidatie, waaronder ook sexting [4], dat strafbaar is onder de Franse wet.
- Voer geen druk uit op mensen om hun contactinformatie of sociale media profielen te delen.

Waakzaamheid

- Stem altijd af met een broeder als je het terrein van Taizé wilt verlaten.
- Elk geval van druksgebruik of overmatig alcoholgebruik moet gemeld worden.


Opmerkingen

[1Dit kan zijn één (als één ouder eenhoofdig gezag heeft) of beide ouders (als beide ouders gezamenlijk gezag hebben), of iemand die als wettelijke voogd is aangesteld.

[2Een groepsleider is een persoon van 18 jaar of ouder die een groep jongeren naar Taizé brengt en voor hen verantwoordelijk is tijdens hun verblijf.

[3Sexting is het sturen, ontvangen of doorsturen van seksueel getinte berichten, foto’s of beeldmateriaal.

[4Sexting is het sturen, ontvangen of doorsturen van seksueel getinte berichten, foto’s of beeldmateriaal.