polski

TAIZÉ

Brat Alois zabiera głos

W poszukiwaniu prawdy

 

Wtorek 4 czerwca 2019

W czasie, w którym zarówno społeczeństwo jak i Kościół dążą do wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z nadużyciami i wykorzystywaniem seksualnym, zwłaszcza osób nieletnich i bezbronnych, wraz z moimi braćmi uznaliśmy za konieczne, aby również zabrać głos w tej sprawie. W Taizé od dziesięcioleci gościmy, tydzień po tygodniu, tysiące młodych, a także starszych ludzi z Europy i z całego świata.

Świadomi naszej odpowiedzialności i tego jakim zaufaniem obdarzają nas młodzi, ich rodziny i ich opiekunowie, zawsze staraliśmy się o zagwarantowanie im jak najlepszych warunków pobytu, z poszanowaniem przekonań każdego. Wkładamy wysiłek, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę integralności wszystkich.

Mimo tego, między uczestnikami spotkań, zarówno pomiędzy młodymi ludźmi, jak i między młodymi a dorosłymi, naruszenia integralności osobistej mogły mieć miejsce. Kiedy jesteśmy o tym informowani, staramy się wysłuchać ofiary, a także zgłaszamy te zdarzenia właściwym organom ścigania i władzom kościelnym.

Jednym z środków prewencji, które wprowadziliśmy, jest istniejąca od 2010 r. strona internetowa poświęcona ochronie osób, z adresem e-mail, który ułatwia zgłoszenie ewentualnych nadużyć. W samym Taizé, jeden z braci oraz osoby spoza wspólnoty są odpowiedzialne za wysłuchanie każdego, kto znalazłby się w posiadaniu wiedzy dotyczącej jakiejkolwiek formy napastowania o charakterze seksualnym lub innej formy przemocy, zwłaszcza w stosunku do osób nieletnich. Informowani są o tym wszyscy uczestnicy zaraz po przyjeździe.

Jeżeli dzisiaj zabieram głos, to dlatego, że dowiedziałem się o napawającyh mnie wielkim smutkiem przypadkach obciążających braci, i chociaż są one dawne, we wspólnocie doszliśmy do przekonania, że powinniśmy o nich powiedzieć. Chodzi o pięć przypadków wykorzystania o charakterze seksualnym nieletnich. Zdarzenia te miały miejsce w okresie od lat pięćdziesiątych do lat osiemdziesiątych i dotyczą trzech różnych braci, z których dwóch zmarło ponad piętnaście lat temu.

Kiedy zostałem poinformowany o tych oskarżeniach, moim pierwszym krokiem było wysłuchanie, wraz z innymi braćmi, ofiar, z całkowitym szacunkiem dla ich słów, wsłuchanie się w ich cierpienie i jak najlepsze towarzyszenie im.

W ostatnich latach w społeczeństwie i w Kościele zrozumienie powagi każdego naruszenia integralności osoby ludzkiej na szczęście się pogłębiło. Znajduje to odzwierciedlenie w ewolucji francuskiego prawa, które wymaga zgłaszania wszystkich takich przypadków, niezależnie od tego, kiedy czyny te zostały popełnione.

Aby coraz pełniej stawać w prawdzie, po uprzedniej rozmowie z ofiarami, poinformowałem właśnie prokuraturę o tych pięciu sytuacjach.

Zdajemy sobie sprawę, że agresje popełnione przez braci w przeszłości stanowią również część historii naszej wspólnoty. Zawiadomienie prokuratury jest dla nas kolejnym etapem działania zmierzajacego do stawania w prawdzie. Rozpoczęło się ono od wysłuchania ofiar, ale także i dzisiaj nasze myśli kierujemy w pierwszej kolejności w ich stronę. Słysząc to, co przeżyli i wycierpieli, odczuwamy wstyd i głęboki ból. Jest możliwe, że zachęci to inne ewentualne ofiary do ujawnienia się: jesteśmy gotowi je wysłuchać i będziemy im towarzyszyć w działaniach, które chciałyby podjąć.

Jesteśmy przekonani, że jedynie poprzez ujawnienie tych czynów, przyczynimy się, z pomocą osób spoza wspólnoty, do skutecznej ochrony wszystkich, którzy przyjeżdżając do Taizé, okazują nam zaufanie. Jeśli dziś zabieram głos w tej sprawie, to dlatego, że jesteśmy to winni ofiarom, ich bliskim, a także tym wszystkim, którzy szukają w Taizé przestrzeni zaufania, bezpieczeństwa i prawdy.

Brat Alois

Każda agresja, sprzed wielu lat lub niedawna, wymierzona w osoby nieletnie lub dorosłe, czy to przez brata, który nadużył zaufania, czy przez jakąkolwiek inną osobę, może zostać zgłoszona na adres e-mail taize.safeguarding protonmail.com lub do jednego ze stowarzyszeń ofiar, lub też za pośrednictwem krajowego numeru telefonu, który jest zamieszczony na stronie.


Nota aktualizująca 19 lipca 2019 roku

Po oświadczeniu brata Aloisa z 4 czerwca kilka osób napisało na adres taize.safeguarding protonmail.com. To skłoniło brata Aloisa do powiadomienia prokuratury o dwóch oskarżeniach o wykorzystanie o charakterze seksualnym osób nieletnich, które miały miejsce w latach 60. i 70., przez brata, który zmarł ponad dwadzieścia lat temu, i innego brata, który opuścił wspólnotę ponad czterdzieści lat temu. Ponadto inne otrzymane świadectwa ponownie dotyczą jednego z braci wymienionych w oświadczeniu, zmarłego ponad piętnaście lat temu i opisują nadużycie autorytetu, które doprowadziło do dotyków o charakterze intymnym młodych pełnoletnich osób.


Nota aktualizująca 18.10. & 21.10.2019 roku

Po publikacji listu z 4 czerwca „Stanąć w prawdzie” brat Alois otrzymał bardzo niedawno świadectwo pewnej kobiety opisujące presję wywieraną na nią przez jednego z braci i oskarżające go o duchowe, psychologiczne i seksualne manipulacje i nękanie przez kilka lat, aż do tego lata. Według jej świadectwa zaczęło się to w 2003 roku, kiedy jako młoda, pełnoletnia osoba uczestniczyła w międzynarodowych spotkaniach Taizé.

Brat Alois natychmiast powiadomił o tym odpowiednie organy, a żandarmeria przyjęła zeznania ofiary. Brat, o którym mowa, został oskarżony o „gwałt i napastowanie seksualne” i został tymczasowo aresztowany. Teraz do sądu należy ustalenie faktów i zakwalifikowanie ich zgodnie z prawem.

Brat Alois oświadcza: „Z moimi braćmi pozostajemy w szoku. Chcemy, aby pełne światło zostało rzucone na tę sprawę. Taka postawa jest całkowicie niezgodna z naszym życiem. Staję u boku ofiary i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ją wspierać.”

Aby kontynuować wysiłek stawania w prawdzie, wspólnota przypomina, że podjęto już różne środki w celu zebrania ewentualnych świadectw, służy temu między innymi adres e-mail: taize.safeguarding protonmail.com.


Nota aktualizująca | Marzec 2020 r.

W czerwcu ubiegłego roku informowaliśmy o pojawieniu się kilku zarzutów o agresje o charakterze seksualnym, z których dwa dotyczą wciąż żyjącego brata. Od czasu pierwszego oświadczenia w tej sprawie do wspólnoty dotarły inne świadectwa dotyczące tego samego brata. Dotyczą one również wykorzystywania seksualnego nieletnich, poprzez dotyk o charakterze intymnym. Świadectwa te zostały przekazane organom prowadzącym dochodzenie.

Wyłącznie do władzy sądowniczej należy prawna klasyfikacji czynów, jak i orzekanie konsekwencji prawnych dotyczących zdarzeń sprzed wielu lat. Nie ma jednak podstaw, by wątpić w świadectwa ofiar, które po tylu latach nadal odczuwają z tego powodu cierpienie. Z uwagi na powagę zarzutów wobec tego brata oraz ich niezgodność ze zobowiązaniami podejmowanymi przez braci, brat Alois poinformował go, że lepiej będzie, by opuścił wspólnotę. Zamieszka więc gdzie indziej, a biorąc pod uwagę jego wiek, jeden z braci będzie z nim mieszkał. Inni zaś będą pomagać w towarzyszeniu mu w tym okresie jego życia.

Brat Alois dodaje: „Nie zapominam o tym wszystkim, co wraz z moimi braćmi otrzymaliśmy od niego, dlatego jesteśmy głęboko zasmuceni. Mam nadzieję, że ta decyzja, z której powagi dobrze zdaję sobie sprawę, pomoże nam – i również jemu – iść drogą poszukiwania prawdy.”


Nota aktualizująca | Czerwiec 2020 r.

W październiku zeszłego roku jeden z braci został tymczasowo aresztowany (patrz na notę z października 2019). Został on zwolniony na początku maja tego roku i znajduje się pod nadzorem sądowym. Dochodzenie jest kontynuowane. Niezależnie od wyniku postępowania sądowego, wspólnie z tym bratem, podjęta została decyzja o zakończeniu jego przynależności do wspólnoty.


Nota aktualizująca | listopad 2022 r.

W związku z utworzeniem we Francji niezależnej komisji „Reconnaissance et réparation” (Uznanie i Zadośćuczynienie) dla osób będących ofiarami zakonników w Kościele, przeor z Taizé, brat Alois, spotkał się w styczniu z jej przewodniczącym, sędzią Antoine Garaponem, który zgodził się zająć oskarżeniami dotyczącymi braci ze wspólnoty i wyznaczył w tym celu dwóch członków komisji. Każdy, kto chciałby się z nimi skontaktować, może to zrobić bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej. [2]

Ponadto prokuratorowi z Mâcon przekazano zeznanie otrzymane pod adresem protection taize.fr, które ponownie obciąża byłego brata oskarżonego o kilka aktów agresji seksualnych (zob. oświadczenie z czerwca 2019 r. i zaktualizowana notatka z marca 2020 r.).

Ponadto wspólnota informuje, że na jej zaproszenie na początku listopada 2022 r. do Taizé przybył niezależny zespół składający się z czterech osób, aby rozpocząć audyt polityki ochrony osób i przedstawić zalecenia.


Jeżeli chcesz skomentować tę publikację, możesz skorzystać z poniższego formularza.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2020