polski

TAIZÉ

Brat Alois zabiera głos

W poszukiwaniu prawdy

 

Wtorek 4 czerwca 2019

W czasie, w którym zarówno społeczeństwo jak i Kościół dążą do wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z nadużyciami i wykorzystywaniem seksualnym, zwłaszcza osób nieletnich i bezbronnych, wraz z moimi braćmi uznaliśmy za konieczne, aby również zabrać głos w tej sprawie. W Taizé od dziesięcioleci gościmy, tydzień po tygodniu, tysiące młodych, a także starszych ludzi z Europy i z całego świata.

Świadomi naszej odpowiedzialności i tego jakim zaufaniem obdarzają nas młodzi, ich rodziny i ich opiekunowie, zawsze staraliśmy się o zagwarantowanie im jak najlepszych warunków pobytu, z poszanowaniem przekonań każdego. Wkładamy wysiłek, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę integralności wszystkich.

Mimo tego, między uczestnikami spotkań, zarówno pomiędzy młodymi ludźmi, jak i między młodymi a dorosłymi, naruszenia integralności osobistej mogły mieć miejsce. Kiedy jesteśmy o tym informowani, staramy się wysłuchać ofiary, a także zgłaszamy te zdarzenia właściwym organom ścigania i władzom kościelnym.

Jednym z środków prewencji, które wprowadziliśmy, jest istniejąca od 2010 r. [strona internetowa poświęcona ochronie osób, z adresem e-mail, który ułatwia zgłoszenie ewentualnych nadużyć. W samym Taizé, jeden z braci oraz osoby spoza wspólnoty są odpowiedzialne za wysłuchanie każdego, kto znalazłby się w posiadaniu wiedzy dotyczącej jakiejkolwiek formy napastowania o charakterze seksualnym lub innej formy przemocy, zwłaszcza w stosunku do osób nieletnich. Informowani są o tym wszyscy uczestnicy zaraz po przyjeździe.

Jeżeli dzisiaj zabieram głos, to dlatego, że dowiedziałem się o napawającyh mnie wielkim smutkiem przypadkach obciążających braci, i chociaż są one dawne, we wspólnocie doszliśmy do przekonania, że powinniśmy o nich powiedzieć. Chodzi o pięć przypadków wykorzystania o charakterze seksualnym nieletnich. Zdarzenia te miały miejsce w okresie od lat pięćdziesiątych do lat osiemdziesiątych i dotyczą trzech różnych braci, z których dwóch zmarło ponad piętnaście lat temu.

Kiedy zostałem poinformowany o tych oskarżeniach, moim pierwszym krokiem było wysłuchanie, wraz z innymi braćmi, ofiar, z całkowitym szacunkiem dla ich słów, wsłuchanie się w ich cierpienie i jak najlepsze towarzyszenie im.

W ostatnich latach w społeczeństwie i w Kościele zrozumienie powagi każdego naruszenia integralności osoby ludzkiej na szczęście się pogłębiło. Znajduje to odzwierciedlenie w ewolucji francuskiego prawa, które wymaga zgłaszania wszystkich takich przypadków, niezależnie od tego, kiedy czyny te zostały popełnione.

Aby coraz pełniej stawać w prawdzie, po uprzedniej rozmowie z ofiarami, poinformowałem właśnie prokuraturę o tych pięciu sytuacjach.

Zdajemy sobie sprawę, że agresje popełnione przez braci w przeszłości stanowią również część historii naszej wspólnoty. Zawiadomienie prokuratury jest dla nas kolejnym etapem działania zmierzajacego do stawania w prawdzie. Rozpoczęło się ono od wysłuchania ofiar, ale także i dzisiaj nasze myśli kierujemy w pierwszej kolejności w ich stronę. Słysząc to, co przeżyli i wycierpieli, odczuwamy wstyd i głęboki ból. Jest możliwe, że zachęci to inne ewentualne ofiary do ujawnienia się: jesteśmy gotowi je wysłuchać i będziemy im towarzyszyć w działaniach, które chciałyby podjąć.

Jesteśmy przekonani, że jedynie poprzez ujawnienie tych czynów, przyczynimy się, z pomocą osób spoza wspólnoty, do skutecznej ochrony wszystkich, którzy przyjeżdżając do Taizé, okazują nam zaufanie. Jeśli dziś zabieram głos w tej sprawie, to dlatego, że jesteśmy to winni ofiarom, ich bliskim, a także tym wszystkim, którzy szukają w Taizé przestrzeni zaufania, bezpieczeństwa i prawdy.

Brat Alois

Każda agresja, sprzed wielu lat lub niedawna, wymierzona w osoby nieletnie lub dorosłe, czy to przez brata, który nadużył zaufania, czy przez jakąkolwiek inną osobę, może zostać zgłoszona na adres e-mail taize.safeguarding protonmail.com lub do jednego ze stowarzyszeń ofiar, lub też za pośrednictwem krajowego numeru telefonu,


Nota aktualizująca 19 lipca 2019 roku

Po oświadczeniu brata Aloisa z 4 czerwca kilka osób napisało na adres taize.safeguarding protonmail.com. To skłoniło brata Aloisa do powiadomienia prokuratury o dwóch oskarżeniach o wykorzystanie o charakterze seksualnym osób nieletnich, które miały miejsce w latach 60. i 70., przez brata, który zmarł ponad dwadzieścia lat temu, i innego brata, który opuścił wspólnotę ponad czterdzieści lat temu. Ponadto inne otrzymane świadectwa ponownie dotyczą jednego z braci wymienionych w oświadczeniu, zmarłego ponad piętnaście lat temu i opisują nadużycie autorytetu, które doprowadziło do dotyków o charakterze intymnym młodych pełnoletnich osób.


Nota aktualizująca 18.10. & 21.10.2019 roku

Po publikacji listu z 4 czerwca „Stanąć w prawdzie” brat Alois otrzymał bardzo niedawno świadectwo pewnej kobiety opisujące presję wywieraną na nią przez jednego z braci i oskarżające go o duchowe, psychologiczne i seksualne manipulacje i nękanie przez kilka lat, aż do tego lata. Według jej świadectwa zaczęło się to w 2003 roku, kiedy jako młoda, pełnoletnia osoba uczestniczyła w międzynarodowych spotkaniach Taizé.

Brat Alois natychmiast powiadomił o tym odpowiednie organy, a żandarmeria przyjęła zeznania ofiary. Brat, o którym mowa, został oskarżony o „gwałt i napastowanie seksualne” i został tymczasowo aresztowany. Teraz do sądu należy ustalenie faktów i zakwalifikowanie ich zgodnie z prawem.

Brat Alois oświadcza: „Z moimi braćmi pozostajemy w szoku. Chcemy, aby pełne światło zostało rzucone na tę sprawę. Taka postawa jest całkowicie niezgodna z naszym życiem. Staję u boku ofiary i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ją wspierać.”

Aby kontynuować wysiłek stawania w prawdzie, wspólnota przypomina, że podjęto już różne środki w celu zebrania ewentualnych świadectw, służy temu między innymi adres e-mail: taize.safeguarding protonmail.com.


Nota aktualizująca | Marzec 2020 r.

W czerwcu ubiegłego roku informowaliśmy o pojawieniu się kilku zarzutów o agresje o charakterze seksualnym, z których dwa dotyczą wciąż żyjącego brata. Od czasu pierwszego oświadczenia w tej sprawie do wspólnoty dotarły inne świadectwa dotyczące tego samego brata. Dotyczą one również wykorzystywania seksualnego nieletnich, poprzez dotyk o charakterze intymnym. Świadectwa te zostały przekazane organom prowadzącym dochodzenie.

Wyłącznie do władzy sądowniczej należy prawna klasyfikacji czynów, jak i orzekanie konsekwencji prawnych dotyczących zdarzeń sprzed wielu lat. Nie ma jednak podstaw, by wątpić w świadectwa ofiar, które po tylu latach nadal odczuwają z tego powodu cierpienie. Z uwagi na powagę zarzutów wobec tego brata oraz ich niezgodność ze zobowiązaniami podejmowanymi przez braci, brat Alois poinformował go, że lepiej będzie, by opuścił wspólnotę. Zamieszka więc gdzie indziej, a biorąc pod uwagę jego wiek, jeden z braci będzie z nim mieszkał. Inni zaś będą pomagać w towarzyszeniu mu w tym okresie jego życia.

Brat Alois dodaje: „Nie zapominam o tym wszystkim, co wraz z moimi braćmi otrzymaliśmy od niego, dlatego jesteśmy głęboko zasmuceni. Mam nadzieję, że ta decyzja, z której powagi dobrze zdaję sobie sprawę, pomoże nam – i również jemu – iść drogą poszukiwania prawdy.”


Nota aktualizująca | Czerwiec 2020 r.

W październiku zeszłego roku jeden z braci został tymczasowo aresztowany (patrz na notę z października 2019). Został on zwolniony na początku maja tego roku i znajduje się pod nadzorem sądowym. Dochodzenie jest kontynuowane. Niezależnie od wyniku postępowania sądowego, wspólnie z tym bratem, podjęta została decyzja o zakończeniu jego przynależności do wspólnoty.


Nota aktualizująca | listopad 2022 r.

W związku z utworzeniem we Francji niezależnej komisji „Reconnaissance et réparation” (Uznanie i Zadośćuczynienie) dla osób będących ofiarami zakonników w Kościele, przeor z Taizé, brat Alois, spotkał się w styczniu z jej przewodniczącym, sędzią Antoine Garaponem, który zgodził się zająć oskarżeniami dotyczącymi braci ze wspólnoty i wyznaczył w tym celu dwóch członków komisji. Każdy, kto chciałby się z nimi skontaktować, może to zrobić bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej. [2]

Ponadto prokuratorowi z Mâcon przekazano zeznanie otrzymane pod adresem protection taize.fr, które ponownie obciąża byłego brata oskarżonego o kilka aktów agresji seksualnych (zob. oświadczenie z czerwca 2019 r. i zaktualizowana notatka z marca 2020 r.).

Ponadto wspólnota informuje, że na jej zaproszenie na początku listopada 2022 r. do Taizé przybył niezależny zespół składający się z czterech osób, aby rozpocząć audyt polityki ochrony osób i przedstawić zalecenia.


Jeżeli chcesz skomentować tę publikację, możesz skorzystać z poniższego formularza.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2020
Zobacz także: