polski

TAIZÉ

Europejskie Spotkanie Młodych w Taizé i online

Przebieg modlitw porannych

 
Na tej stronie podajemy propozycje przebiegu modlitw porannych podczas spotkania na koniec roku. Podane śpiewy są przykładowe, można dostosować wybór śpiewów do lokalnych warunków.

Poniedziałek rano, 28 grudnia

Śpiew:

— na przykład Venite, exultemus Domino

Psalm 72

(na przykład z Alleluia 22)

 1. Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich - zgodnie z prawem!
 2. Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie.
 3. Królowi Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły.
 4. Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego, i bezbronnego. Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich.
 5. Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z Saby, zawsze będą się modlić za niego, nieustannie mu błogosławić.

Czytanie

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.
(Ewangelia według św. Mateusza 2, 1-12)

Śpiew:

— na przykład The kingdom of God

Cisza

Modlitwa


Jezu, Tobie ufamy, Twoja Ewangelia daje tak wspaniałą nadzieję, że chcielibyśmy złożyć siebie w darze, aby iść za Tobą. I nieodparcie zjawia się pytanie: gdzie jest źródło takiej nadziei ? Jest ono tutaj – oddać się Tobie, Chryste.

Modlitwa wstawiennicza

(na przykład z Gospodi C)

 1. O Chryste, Synu Boży, który byłeś, zanim powstał świat, i który przyszedłeś na ziemię, by zbawić wszystkich ludzi, uczyń nas świadkami tej Dobrej Nowiny.
 2. Słońce sprawiedliwości, które zajaśniało z łona Ojca i rozjaśniło wszechświat, oświeć tych, co mieszkają w mroku i cieniu śmierci.
 3. Ty, który stałeś się małym dzieckiem i złożony zostałeś w żłóbku, odnów w nas prostotę dziecięctwa.
 4. Królu chwały, który poddałeś się niewysłowionemu uniżeniu, daj nam serca ubogich.
 5. Ty, który stałeś się dla nas Chlebem Żywym dającym życie wieczne, rozraduj nas Twoją Eucharystią.

Ojcze nasz

Śpiewy:

— na przykład In the Lord (El Senyor) i Jesu redemptor


Wtorek rano, 29 grudnia

Śpiew:

— na przykład Laudemus Deum

Psalm 112

(na przykład z Alleluia 22)

 1. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi.
 2. Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
 3. Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza, postępuje w swych sprawach uczciwie. Na pewno się nie zachwieje ; sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.
 4. Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny; mocne jego serce, zaufało Panu. Serce jego stateczne lękać się nie będzie.
 5. Rozdaje - obdarza ubogich, sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze, potęga jego wzmoże się ze sławą.

Czytanie

A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył».
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»
(Ewangelia według św. Łukasza 10, 25-37)

Śpiew:

— na przykład Ubi caritas

Cisza

Modlitwa


Przedwieczny Boże, otwórz w nas bramy swojego miłosierdzia. I zrozumiemy, że wola Twojej miłości nie jest prawem wyrytym na kamiennych tablicach. Jest żarliwą miłością wypisaną w naszych sercach.

Modlitwa wstawiennicza

(na przykład z Gospodi C)

 1. O pokój i miłość, która wyzwala – prosimy Cię, Panie.
 2. Prowadź swój Kościół drogą Ewangelii. Duchu Święty spraw, żeby każdy człowiek został w nim godnie przyjęty - prosimy Cię, Panie.
 3. Prosimy Cię za rządzących narodami, żeby dążyli do rozwoju sprawiedliwości i wolności - prosimy Cię, Panie.
 4. Za chorych, za tych, którzy nie mają dostępu do potrzebnej opieki zdrowotnej - prosimy Cię, Panie.
 5. Za tych, którzy służą uciskanym, imigrantom, zepchniętym na margines – prosimy Cię, Panie.
 6. Za naszą ojczyznę, naszą wioskę (miasto, parafię...), by chrześcijanie dążyli do jedności i byli świadkami nadziei – prosimy Cię, Panie.

Ojcze nasz

Śpiewy:

— na przykład Christe, lux mundi i Bless the Lord


Środa rano, 30 grudnia

Śpiew:

— na przykład Confitemini Domino

Psalm 104

(na przykład z Alleluia 22)

 1. Wszystko to czeka na Ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie. Gdy im udzielasz, zbierają; gdy rękę swą otwierasz, sycą się dobrami.
 2. Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi.
 3. Niech chwała Pana trwa na wieki: niech Pan się raduje z dzieł swoich.
 4. Póki mego życia, chcę śpiewać Panu i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy.
 5. Niech miła Mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. Błogosław, duszo moja, Pana!

Czytanie

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?» W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
(Ewangelia według św. Jana 14, 15-24)

Śpiew:

— na przykład Tui amoris ignem

Cisza

Modlitwa


Jezu, jesteś naszym pokojem, w Duchu Świętym zawsze do nas przychodzisz. I zadziwia nas Twoja obecność w głębi naszych dusz. Nasza modlitwa może być bardzo uboga, ale Ty modlisz się nawet w ciszy naszych serc.

Modlitwa wstawiennicza

(na przykład z Gospodi C)

 1. Panie, przyjdź i uczyń nasze życie świątynią Ducha Świętego - prosimy Cię, Panie.
 2. Daj każdemu z nas owoce Ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, wierność - prosimy Cię, Panie.
 3. Poślij Ducha Pocieszyciela wszystkim strapionym - prosimy Cię, Panie.
 4. Poślij Ducha Pocieszyciela wszystkim ofiarom niesprawiedliwości - prosimy Cię, Panie.
 5. Zachowaj narody od nienawiści i wojny - prosimy Cię, Panie.
 6. Tchnieniem swego Ducha zjednocz wszystkie ludy - prosimy Cię, Panie.

Ojcze nasz

Śpiewy:

— na przykład Let all who are thirsty come i Da pacem… in diebus


Czwartek rano, 31 grudnia

Śpiew:

— na przykład Laudate omnes gentes

Psalm 96

(na przykład z Alleluia 22)

 1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię!
 2. Z dnia na dzień głoście Jego zbawienie! Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda - wśród wszystkich ludów!!
 3. Niech się cieszy niebo i ziemia raduje; niech szumi morze i to, co je napełnia!
 4. Niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich, niech się także radują wszystkie drzewa leśne, przed obliczem Pana, bo nadchodzi.
 5. Pan nadchodzi, aby sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, z wiernością swą - narody.

Czytanie

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».
(Ewangelia według św. Mateusza 11, 25-30)

Śpiew:

— na przykład Wait for the Lord

Cisza

Modlitwa


Boże, Twoja miłość przewyższa wszystko, czy żeby zbliżyć się do Ciebie, mielibyśmy czekać, aż nasze serce się zmieni? To Ty je przemieniasz. Sprawiasz, że nawet w naszych ranach wzrasta komunia z Tobą. I otwierają się bramy uwielbienia.

Modlitwa wstawiennicza

(na przykład z Gospodi C)

 1. O Chryste Zmartwychwstały, Twoje serce się cieszy i dusza raduje, pociesz wszystkich zatroskanych.
 2. Panie Zmartwychwstały, Ty przychodzisz, by nas przemienić. – Rozpal w nas ogień Twej miłości.
 3. Panie Zmartwychwstały, w Tobie nasze zmartwychwstanie rozpoczęło się już na ziemi. – Rozpal w nas ogień Twej miłości.
 4. Panie Zmartwychwstały, Ty przychodzisz, aby napełnić nas pokojem serca. – Rozpal w nas ogień Twej miłości.
 5. Panie Zmartwychwstały, Twój Duch wypala w nas smutek. – Rozpal w nas ogień Twej miłości.
 6. Panie Zmartwychwstały, Ty nas gromadzisz w Kościele, który jest Twoim Ciałem. – Rozpal w nas ogień Twej miłości.

Ojcze nasz

Śpiewy:

— na przykład Deus, Deus meus i In resurrectione tua

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2020