TAIZÉ

Întâlnirea Europeană la Taizé și on-line

Rugăciunile de dimineață

 
Pe această pagină, sunt sugerate rugăciunile de dimineață pentru întâlnirea de la sfârșitul anului. Cântecele propuse sunt doar exemple: este recomandabil să adaptați alegerea cântecelor la circumstanțele locale.

Luni dimineață 28 decembrie

Cântec

— de exemplu Venite, exultemus Domino

din Psalmul 71

(de exemplu cu Alleluia 22)

 1. Dumnezeule, judecata Ta dă-o împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată.
 2. Răsări-va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii, cât va fi luna.
 3. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prinoase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui.
 4. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui.
 5. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea; toată ziua îl vor binecuvânta pe el.

Lectură

Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui. Și auzind, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Și adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos? Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că așa este scris de proorocul: "Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși Conducătorul care va paște pe poporul Meu Israel". Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Și trimițându-i la Betleem, le-a zis: Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă Îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca, venind și eu, să mă închin Lui. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și a stat deasupra, unde era Pruncul. Și văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Și intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, și căzând la pământ, s-au închinat Lui; și deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie și smirnă. Iar luând înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor.

(Matei 2:1-12)

Cântec

— de exepmlu The kingdom of God

Liniște

Rugăciune


Iisuse, încredințarea noastră, Evanghelia Ta poartă în ea o nădejde atât de frumoasă încât dorim să te urmăm folosind tot talantul nostru. Și, dintr-o dată o întrebare ia naștere în noi: unde este izvorul unei astfel de speranțe? Se găsește în a ne abandona în Tine, Hristoase.

Rugăciuni de cerere

(de exemplu cu Gospodi C)

 1. O Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, care ești dintru început, de dinainte de crearea lumii și care ai venit pe pământ pentru a mântui pe toți oamenii, fă din noi mărturisitori ai acestei Bune Vestiri.
 2. Soare al Dreptății, Tu care ai strălucit din sânurile Tatălui și care ai luminat lumea, strălucește peste toți cei care zac în umbra morții.
 3. Tu care Te-ai făcut un mic copil și ai fost așezat într-o iesle, reînoiește în noi simplitatea copilăriei.
 4. Împărate al slavei care Te-ai coborât până la această smerenie de necuvântat, dă-ne nouă inimi de săraci.
 5. Te-ai făcut Pâinea noastră cea vie că să ne dăruiești viața veșnică, bucură-ne prin Euharistia Ta.

Tatăl nostru

Cântece

— de exemplu In the Lord (El Senyor) și Jesu redemptor


Marți dimineață 29 decembrie

Cântec

— de exemplu Laudemus Deum

din Psalmul 111

(de exemplu cu Alleluia 22)

 1. Fericit bărbatul care se teme de Domnul; întru poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui.
 2. Răsărit-a în întuneric lumină drepților, Cel milostiv, îndurat și drept.
 3. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută; își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti, intru pomenire veșnică va fi dreptul.
 4. De vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul; întărită este inima lui, nu se va teme.
 5. Risipit-a, dat-a săracilor; dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălța întru slavă.

Lectură

Și iată, un învățător de lege s-a ridicat, ispitindu-L și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta și vei trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, i s-a făcut milă, Și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn și vin, și, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând doi dinari i-a dat gazdei și i-a zis: Ai grijă de el și, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îți voi da. Care din acești trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis: Mergi și fă și tu asemenea.
(Luca 10:25-37)

Cântec

— de exemplu Ubi caritas

Liniște

Rugăciune

Dumnezeule a toată veșnicia, deschide în noi ușile milostivirii Tale. Și vom înțelege că voia iubirii Tale nu este Legea cea scrisă pe table de piatră. Ea este o iubire aprinsă și scrisă în inimile noastre

Rugăciuni de cerere

(de exemplu cu Gospodi C)

 1. Pentru ca pacea Ta să strălucească în mijlocul nostru și pentru ca iubirea Ta să elibereze viețile noastre, Domnului să ne rugăm.
 2. Pentru ca să conduci Biserica Ta pe calea Evangheliei, pentru ca Duhul Sfânt să o păstreze la fel de primitoare, Domnului să ne rugăm.
 3. Pentru cei care sunt responsabili de soarta popoarelor, pentru ca ei să aibă dorința de a promova pacea și solidaritatea, Domnului să ne rugăm.
 4. Pentru cei bolnavi, pentru cei care nu au parte de îngrijirile necesare, Domnului să ne rugăm.
 5. Pentru cei care îi slujesc pe cei înstrăinați și izolați, Domnului să ne rugăm.
 6. Pentru țările noastre și pentru locurile acestea, pentru creștinii care viețuiesc în ele ca ei să fie mărturisitori ai speranței și artizani ai unității, Domnului să ne rugăm.

Tatăl nostru

Cântece

— de exemplu cu Christe, lux mundi și Bless the Lord


Miercuri dimineață 30 decembrie

Cântec

— de exemplu Confitemini Domino

din Psalmul 103

(de exemplu cu Alleluia 22)

 1. Toate către Tine așteaptă, Doamne, ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți
 2. Trimite-vei duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului.
 3. Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale.
 4. Cânta-voi Domnului în viața mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi.
 5. Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.

Lectură

Iisus a zis: De Mă iubiți, păziți poruncile Mele. Și Eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaște; voi Îl cunoașteți, că rămâne la voi și în voi va fi! Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veți vedea, pentru că Eu sunt viu și voi veți fi vii. În ziua aceea veți cunoaște că Eu sunt întru Tatăl Meu și voi în Mine și Eu în voi. Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește; iar cel ce Mă iubește pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu și-l voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăți nouă, și nu lumii? Iisus a răspuns și i-a zis: Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi, și vom veni la el și vom face locaș la el. Cel ce nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Dar cuvântul pe care îl auziți nu este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis. Acestea vi le-am spus, fiind cu voi; Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Ați auzit că v-am spus: Mă duc și voi veni la voi. De M-ați iubi v-ați bucura că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât Mine. Și acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla, ca să credeți când se vor întâmpla. Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi și el nu are nimic în Mine; Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl și precum Tatăl Mi-a poruncit așa fac. Sculați-vă, să mergem de aici.
(Ioan 14:15-24)

Cântec

— de exemplu Tui amoris ignem

Liniște

Rugăciune

Hristoase Iisuse, pacea noastră, prin Duhul Sfânt Tu vii la noi întotdeauna. Și, în adâncul sufletului nostru, sălășluiește uimirea prezenței Tale. Chiar dacă rugăciunea noastră este întru totul săracă, Tu te rogi chiar și când inima noastră tace

Rugăciuni de cerere

(de exemplu cu Gospodi C)

 1. Doamne, vino să faci din viața noastră o biserică vie a Duhului Sfânt, Te rugăm!
 2. Dăruiește fiecăruia dintre noi roadele Duhului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunăvoința, credincioșia, Te rugăm.
 3. Trimite Duhul cel Mângâietor tuturor celor ce se află în suferință, Te rugăm.
 4. Trimite Duhul cel Mângâietor tuturor celor nedreptățiți, Te rugăm.
 5. Păzește de ură și de război toate popoarele, Te rugăm.
 6. Adună toate popoarele prin suflarea Duhului Tău, Doamne, pe Tine Te rugăm.

Tatăl nostru

Cântece

— de exemplu Let all who are thirsty come și Da pacem… in diebus


Joi dimineață 31 decembrie

Cântec

— de exemplu Laudate omnes gentes

din Psalmul 95

(de exemplu cu Alleluia 22)

 1. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui.
 2. Binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui.
 3. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt întru ea.
 4. Să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii pădurii, de fața Domnului, că vine.
 5. Domnul vine să judece pământul. Judeca-va lumea întru dreptate și popoarele întru adevărul Său.

Lectură

În vremea aceea, răspunzând, Iisus a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, căci așa a fost bunăvoirea înaintea Ta. Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni, decât numai Fiul și cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară.
(Matei 11:25-30)

Cântec

— de exemplu Wait for the Lord

Liniște

Rugăciune

Dumnzeule al iubirii desăvârșite, pentru a porni către Tine, de ce să așteptăm ca inimile noastre să fie schimbate? Tu ești Cel care le schimbi. Chiar din rănile noastre, Tu faci să izvorască o comuniune cu Tine. Astfel se deschid în noi porțile preaslăvirii Tale.

Rugăciuni de cerere

(de exemplu cu Gospodi C)

 1. O Hristoase Cel Înviat din morți, inima Ta tresaltă de bucurie și sufletul Tău se veselește, mângâie pe toți aceia care trăiesc în durere.
 2. Doamne Cel Înviat, tu vii să ne prefaci, aprinde în noi focul dragostei Tale.
 3. Doamne Cel Înviat, în Tine învierea noastră a început deja pe pământ, aprinde în noi focul dragostei Tale.
 4. Doamne Cel Înviat, Tu vii să umpli de pace inimile noastre, aprinde în noi focul dragostei Tale.
 5. Doamne Cel Înviat, Duhul Tău să alunge din noi tristețea, aprinde în noi focul dragostei Tale.
 6. Doamne Cel Înviat, Tu vii să ne unești pe toți în Trupul Tău - Biserica , aprinde în noi focul dragostei Tale.

Tatăl nostru

Cântece

— de exemplu Deus, Deus meus și In resurrectione tua

Ultima actualizare: 19 decembrie 2020