TAIZÉ

brat Alois

Taizé 2015

 

Bože útechy, ďakujeme ti za život brata Rogera. Vo svete, často rozštiepenom násilím, chcel vytvoriť komunitu, ktorá by bola podobenstvom spoločenstva. Velebíme ťa za jeho svedectvo Zmŕtvychvstalému Kristovi a za jeho vernosť až do smrti.
 
Zošli na nás svojho Ducha Svätého, aby sme aj my boli svedkami zmierenia v našom každodennom živote. Učiň, aby sme boli tvorcami jednoty medzi kresťanmi, keď sa rozdeľujú, nositeľmi pokoja medzi ľuďmi, keď stoja proti sebe. Daj, aby sme vedeli žiť v solidarite s tými najchudobnejšími, blýzkymi, či ďalekými.
 
Spolu s bratom Rogerom by sme ti chceli povedať: Blažený ten, kto sa ti odovzdá, ó Bože, v dôvere srdca. Ty nás chrániš v radosti, v jednoduchosti, v milosrdenstve.
 
(modlitba brata Aloisa)

Tieto tri posledné roky sme našu "púť dôvery na zemi" napĺňali načúvaním mladým zo všetkých kontinentov, hľadaním "novej solidarity". Podelili sa o svoje skúsenosti, o svoje uvažovania počas stretnutí v Taizé, počas návštev v mnohých krajinách, počas stretnutí v Európe, v Afrike, v Južnej a Severnej Amerike, v Ázii, v Oceánii.

Ľudstvo prekonáva ťažké prechodné obbdobie a jeho rozuzlenie je neisté. Sú takí, ktorí upínajú zrak k tomu, čo nefunguje a to mnohokrát vedie ku strate nádeje. Iní dokážu vidieť nové nástrahy života, ešte stále krehké, ale často nesené s nevídanou kreatívnosťou, potvrdzujú tak, že ľudská bytosť nie je stvorená pre beznádej. Krízy môžu zapojiť nečakané sily, pohnúť vôľu.

Z Taizé pozdravujeme všetkých po celom svete, ktorí vsadili na nádej. Túžia po globalizácii solidarity, ba už ju žijú. Spolu s nimi by sme chceli napredovať o ďalší krok na tejto spoločnej ceste.

Nechať rásť nové prejavy solidarity

Po celej zemi nové pohromy, nové formy samoty, nové nástrahy - sťahovanie populácie, ekologické katastrofy, nerovnosti, masová nezamestnanosť, násilie... volajú po novej solidarite, predstavujú novú výzvu pre veriacich rôznych náboženstiev, ako aj pre neveriacich.

Si pripravený obetovať svoje sily, aby tieto nové prejavy solidarity rástli:

  • aby sa globalizácia rozvíjala v spravodlivosti a duchu bratstva, nie útlakom chudobných, či menšinových kultúr;
  • aby konečne vymizlo zneužívanie druhých, ako aj tragédie mnohých migrantov a aby bola bránená dôstojnosť všetkých, aj tých najslabších;
  • aby ochrana prostredia bola uznaná za prioritu, ktorá bude môcť zaistiť budúcnosť ďalším generáciám;
  • aby technologický pokrok neprehlboval nerovnosti, ale aby prinášal úžitok a učinil život ľudskejším;
  • aby solidarita nebola jednosmerná, ale recipročná, aby sa tí, ktorí dávajú, naučili objavovať štedosť maličkých, chudobných, cudzincov.

Aj keď nemáš takmer nič, môžeš prispieť k vytváraniu nových prejavov solidarity, aby sme všetci spoločne dosiahli radosť zo života. Veríš v to?

Ak by zmizla útecha …

Kde k tomu nájdeš potrebnú silu? Už je to roky, čo povstalo kresťanské povedomie, a kresťania lepšie chápali, že Kristus prišiel, aby zjednotil všetkých ľudí, jeho zmŕtvychvstaním z nich spravil bratov a sestry jednej ľudskej rodiny. Ak sa kresťania okolo neho viditeľne zjednocujú, ak sa nechajú viesť dychom Ducha Svätého, lepšie dosiahnu, aby z nich vytryskávala útecha a solidarita, z ktorých možno načerpať, a tak vždy nanovo vykročiť.

Ak by z našej spoločnosti vymizla útecha, čím by sa ľudstvo stalo?

Brat Roger vložil do stredu života komunity, ktorú založil tri evanjeliové hodnoty prístupné každému:
radosť – jednoduchosť - milosrdenstvo.

Môžu tieto tri slová v priebehu troch nadchádzajúcich rokov sprevádzať tvoje smerovanie, pomôcť naširoko otvoriť dvere solidarity v tvojom srdci, v tvojom okolí, v spoločnosti?

V roku 2016 začnime s milosrdenstvom! Objavme znova Božiu dobrotu a ľudské dobro, sú hlbšie ako zlo! Takto sa dostaneme do stredu Kristovho odkazu. Práve v tomto evanjeliovom duchu vyhlásil pápež František rok milosrdenstva: každý je svojím životom pozvaný stať sa jeho odrazom skrze Božie odpustenie a bezmedznú útechu.


Ikona milosrdenstva

Jeden učiteľ zákona sa spýtal Ježiša: "Kto je môj blížny?"
Nato Ježiš začal rozprávať: "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho.
No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ,Staraj sa oňho; ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím.’
 
"Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?" On povedal: "Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." A Ježiš povedal: "Choď a rob podobne!" (Evanjelium podľa Lukáša 10, 29-37)
 
(Evanjelium podľa Lukáša 10, 29-37)

Obetuješ svoje sily, aby si prišiel na pomoc blížnemu, aby si napravil neprávosť? Kristus je prítomný v zranenom a opustenom človeku na kraji cesty, očakáva tvoju útechu.

Prechádzaš skúškou ty sám? Kristus na teba hľadí s láskavosťou. Stará sa o teba tak, ako sa stará o ľudstvo. Jeho láskyplná tvár sa ti niekedy zjavuje skrze niekoho, kým iní opovrhovujú ako týmto cudzinecom - Samaritánom.