Gặp gỡ ở Taizé

Hình ảnh


Xem những ảnh khác tại đây [http://www.flickr.com/photos/lvizard/sets/72157618522036908/with/253991193/].

Printed from: https://www.taize.fr/vi_article10420.html - 31 March 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France