Gebeden voor elke dag

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Tijd door het jaar 6

Lied

Psalm

Bij u, heer, schuil ik,
maak mij nooit te schande,
red en bevrijd mij, doe mij recht,
hoor mij en kom mij te hulp.

Wees de rots waarop ik kan wonen,
waar ik altijd heen kan gaan.
U hebt mijn redding bevolen,
mijn rots en mijn burcht, dat bent u.

U bent mijn enige hoop, heer, mijn God,
van jongs af vertrouw ik op u.
Al vanaf mijn geboorte steun ik op u,
al in de moederschoot was u het die mij droeg,
u wil ik altijd loven.

Voor velen ben ik een teken,
u bent mijn veilige schuilplaats.
Heel de dag is mijn mond
vervuld van uw lof en uw luister.
Verstoot mij niet nu ik oud word,
verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt.

Uit: Psalm 71

Lezing

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

Jeremia 29:11-13

of

Toen Jezus zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: “Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” Jezus antwoordde: “Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.” Toen zei de man: “Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.” Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: “Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.” Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Marcus 10:17-22

Lied

Stilte

Voorbeden

Christus Jezus, u komt ons omvormen om ons te vernieuwen naar uw beeld: wees licht in onze duisternis.

Christus Jezus, licht van ons hart, u kent ons verlangen: leid ons naar de bron van uw evangelie.

Christus Jezus, licht van de wereld, u verlicht elk mens: help ons om in ieder mens uw aanwezigheid te herkennen.

Christus Jezus, vriend van de armen: open in ons de deuren van eenvoud om u te ontvangen.

Christus Jezus, zachtmoedig en nederig van hart: vernieuw in ons de geest van het kind-zijn.

Christus Jezus, u laat de Kerk uw weg in de wereld voorbereiden: open voor allen de deuren van uw koninkrijk.

Onze Vader

Gebed

Jezus, onze vreugde, als wij begrijpen dat u ons liefhebt, verstilt er iets in ons leven en wordt er zelfs iets veranderd. Wij vragen u: “Wat verwacht u van mij?” Door de heilige Geest antwoordt u: “Laat niets je verontrusten, ik bid in jou, durf je leven te geven.”

of

Christus Jezus, zonder u gezien te hebben, hebben wij u lief. Zonder u nog te zien, schenken wij u ons vertrouwen. Zegen ons, wij die rust vinden in uw vrede.

Liederen


Andere gebeden

Printed from: https://www.taize.fr/nl_article1208.html - 22 September 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France