Gebeden voor elke dag

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Tijd door het jaar 7

Lied

Psalm

Zing voor de heer een nieuw lied,
zing voor de heer, heel de aarde.
Zing voor de heer, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.

Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.
De heer heeft de hemel gemaakt.
Glans en glorie gaan voor hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.

Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen en alles wat daar leeft.
Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen
voor de heer, want hij is in aantocht.

Uit: Psalm 96

Lezing

De Heer zegt: “De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: ‘Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?’ Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: ‘Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?’ Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.”

Deuteronomium 30:11-14

of

Toen Jezus eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: “Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.” Simon antwoordde: “Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.” En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: “Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.” Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: “Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.” En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

Lucas 5:1-11

Lied

Stilte

Voorbeden

Voor vrede op aarde en vrijheid voor alle mensen, Heer, wij bidden u.

Voor de christenen: dat zij de zichtbare eenheid blijven zoeken zonder zich te laten ontmoedigen, wij bidden u.

Voor rechtschapenheid in de politiek, voor gerechtigheid in de samenleving, wij bidden u.

Voor mensen die met moeite hun dagelijks brood verdienen, Heer, wij bidden u.

Voor mensen die geen werk of bestaansmiddelen hebben, wij bidden u.

Voor mensen die geen familie of onderdak hebben, wij bidden u.

Voor mensen die lijden onder hun eenzaamheid, hun verlatenheid, wij bidden u.

Voor mensen die onderdrukt en belasterd worden, Heer, wij bidden u.

Voor degenen die vreemdelingen, hele arme en eenzame mensen helpen, wij bidden u.

Onze Vader

Gebed

Levende God, wij zoeken naar u met vertrouwen, hoe armzalig ons gebed ook is. Uw liefde baant zich een weg door onze aarzelingen en zelfs onze twijfels.

of

Levende God, u zegent ons; u bedelft ons verleden in het hart van Christus en u draagt zorg voor onze toekomst.

Liederen


Andere gebeden

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article1208.html - 7 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France