Gebeden voor elke dag

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Tijd door het jaar 13

Lied

Psalm

Loof de heer, mijn ziel.
De heer wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de heer, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft.

Hij is trouw tot in eeuwigheid,
doet recht aan de verdrukten,
geeft brood aan de hongerigen.
De heer bevrijdt de gevangenen.

De heer opent de ogen van blinden,
de heer richt de gebogenen op,
de heer heeft de rechtvaardigen lief.

De heer beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij.
De heer is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Uit: Psalm 146

Lezing

Paulus schreef: Ik buig mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

Efeziërs 3:14-19

of

Veel van Jezus’ leerlingen trokken zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf: “Willen jullie soms ook weggaan?” Simon Petrus gaf antwoord: “Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent.”

Johannes 6:66-69

Lied

Stilte

Voorbeden

God onze Vader, u brengt ons samen in de gemeenschap van uw Kerk: laat ons leven uit uw liefde.

God onze Vader, uw roep en uw gaven zijn onherroepelijk: laat ons leven uit uw liefde.

Zoon van de levende God, uw trouw maakt het ons mogelijk altijd trouw te blijven: laat ons leven uit uw liefde.

Zoon van de levende God, u kent onze beproevingen en onze armoede: laat ons leven uit uw liefde.

Heilige Geest, u zaait in ons leven een verlangen naar vrede en gerechtigheid: laat ons leven uit uw liefde.

Heilige Geest, uw weg voert ons naar allen die lijden in onze samenleving: laat hen leven uit uw liefde.

Heilige Geest, u hebt in ons hart gaven gelegd om gemeenschap op te bouwen: laat ons leven uit uw liefde.

Onze Vader

Gebed

Christus Jezus, u schenkt ons een vastberaden hart om u trouw te blijven. U bent de Opgestane, die in ons het licht van uw vergeving laat schijnen. Dat is de volmaakte gave. En de vreugde van God ontwaakt in ieder mens die waagt te vergeven.

of

Jezus, onze vrede, verschaf ons de hoogste vreugde: eenheid van denken, eenheid in liefde en eensgezindheid.

Liederen


Andere gebeden

Printed from: https://www.taize.fr/nl_article1208.html - 5 October 2022
Copyright © 2022 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France