Gebeden voor elke dag

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Tijd door het jaar 1

Lied

Psalm

heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Uw hemelhoge pracht wordt zelfs bezongen
door de mond van kind en van zuigeling.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

U hebt hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:
schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Uit: Psalm 8

Lezing

De heer zei tegen Abram: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen (...). Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.” Abram ging uit Charan weg, zoals de heer hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar.

Genesis 12:1-4

of

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.”

Matteüs 5:1-12

Lied

Stilte

Voorbeden

Moge uw vrede zich in ons midden verbreiden en uw liefde ons leven vrijmaken, Heer, wij bidden u.

Geef dat wij volharden in het geloof en leg in ons hart het verlangen naar uw koninkrijk.

Leid uw Kerk op de weg van het evangelie, moge de heilige Geest haar bewaren in gastvrijheid.

Wij bidden voor de leiders van de volken, dat zij de wil hebben om gerechtigheid en vrijheid te bevorderen.

Christus, u hebt onze zwakheden op u genomen, u hebt u belast met onze ziekten: wees allen die een beproeving doorstaan tot steun.

Voor allen die onderdrukten, vreemdelingen en eenzame mensen helpen, bidden wij u.

Wij vertrouwen u onze families toe, allen die ons gevraagd hebben voor hen te bidden en die voor ons bidden.

Voor ons land, onze streek (onze stad, ons dorp, ...), moge de christenen er een teken van hoop zijn en eenheid bevorderen, dat bidden wij u.

Onze Vader

Gebed

Jezus onze vreugde, u wilt voor ons een heel eenvoudig hart, een lente van het hart. Gecompliceerde levensvragen verlammen ons dan minder. U zegt ons: “Maak je geen zorgen. Ook al is je geloof heel klein, ik blijf altijd bij je.”

of

Zegen ons, Christus Jezus, bij u alleen verstilt onze ziel in vrede.

Liederen


Andere gebeden

Printed from: https://www.taize.fr/nl_article1208.html - 24 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France