Gebeden voor elke dag

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Advent 3

Lied

Psalm

De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

Toch wordt er niets gezegd, geen woord
gehoord, het is een spraak zonder klank.
Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal.

Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:
een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
een held die vrolijk voortrent op zijn weg.

Aan het ene einde van de hemel komt hij op,
aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
niets blijft voor zijn gloed verborgen.

Uit: Psalm 19

Lezing

Ik vind grote vreugde in de heer, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. (...) Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de heer, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.

Jesaja 61:10-11

of

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: “Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.” Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.” Maria vroeg aan de engel: “Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.” De engel antwoordde: “De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.” Maria zei: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” Daarna liet de engel haar weer alleen.

Lucas 1:26-38

Lied

Stilte

Lofgebed

Wij danken u, God, voor de openbaring van uw liefde in de schepping.
– Wij loven uw heilige naam.

Voor de mens, geschapen naar uw beeld en geroepen om in uw gemeenschap te leven.
– Wij loven uw heilige naam.

Voor de belofte van uw rijk in rechtvaardigheid en vrede, in heiligheid en liefde.
– Wij loven uw heilige naam.

Voor de openbaring van uw koninkrijk onder ons door uw Zoon Jezus Christus.
– Wij loven uw heilige naam.

Voor zijn nederige geboorte en zijn heilig leven, voor zijn woorden en wonderen.
– Wij loven uw heilige naam.

Voor zijn lijden en dood, voor zijn opstanding en opgang in heerlijkheid.
– Wij loven uw heilige naam.

Voor uw Kerk, geroepen om een plaats van gemeenschap te zijn voor alle mensen, voor de komst van uw rijk in ons door uw heilige Geest.
– Wij loven uw heilige naam.

Voor de komst van uw koninkrijk aan het einde der tijden, wanneer u alles in allen zult zijn.
– Wij loven uw heilige naam.

Onze Vader

Gebed

Eeuwige God, u weet dat onze menselijke woorden maar weinig onze hoop op gemeenschap met u kunnen uitdrukken. Maar u schenkt ons de gave om verborgen in u te leven. Dan breekt er een dageraad van vertrouwen aan.

of

Christus Jezus, wees onze vrede. U zegt ons: “Wees niet bevreesd, ik ben er.”

Liederen


Andere gebeden

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article1208.html - 8 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France