Závazek na celý život

Tato slova zaznívají v den slibu, kterým se noví bratři komunity po několikaletém období přípravy zavazují na celý život k následování Krista ve společném životě, v celibátu a v co nejprostším životě.

Milovaný bratře, co žádáš?

Milosrdenství Boží a společenství svých bratří.

Kéž Bůh v tobě dokoná, co začal.

Bratře, který se svěřuješ do Božího milosrdenství, pamatuj, že Kristus Pán pomáhá tvé pokorné víře, že se angažuje s tebou, a tak pro tebe naplňuje tento slib: opravdu není nikoho, kdo opustil všechno pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více bratří, sester, matek, dětí a v přicházejícím věku život věčný.

Je to cesta zcela jiná než nabádá lidský rozum, ale tak jako Abraham, i ty můžeš po ní postupovat kupředu jen vírou a ne tím, co vidíš, s tou pevnou nadějí, že ten kdo dá svůj život pro Krista, ten ho znovu nalezne.

Běž stále po stopách Kristových. Nedělej si starosti co bude zítra. Hledej nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Zbav se sám sebe, plně se vydej a On ti nasype míru plnou, setřesenou, překypující.

Ať spíš nebo bdíš, v noci či ve dne, tvá touha důvěřovat Bohu a svým bratřím klíčí a roste a ty ani nevíš jak.

Pomaž si hlavu, omyj si tvář, aby jen Otec, který je ve skrytosti, věděl o záměrech tvého srdce.

Žij v prostotě a v radosti, v radosti milosrdných, v radosti bratrské lásky.

Dej pozor. Máš-li napomenout bratra, ať se tak stane bez jakýchkoli dalších svědků. Pečuj o lidské společenství se svým bližním.

Svěřuj se. Pamatuj, že jeden bratr má za úkol ti naslouchat. Chápej ho, aby se s radostí mohl zhostit své služby.

Kristus Pán tě ve své soucitné lásce k tobě vyvolil, abys byl v církvi znamením bratrské lásky. Chce, abys se svými bratry naplňoval podobenství společenství.

A tak se od nynějška již neohlížej nazpět, raduj se v nekonečné vděčnosti a nikdy se neboj předcházet jitřenku, abys chválil, abys žehnal a abys zpíval Kristu, svému Pánu.

Přijmi mě, Kriste Pane, a budu živ, kéž se raduji ve svém očekávání.

JPEG - 11.3 kb

Bratře, odpovíš Kristu na výzvy, s kterými se k tobě obrací:

Chceš pro Kristovu lásku zasvětit se mu celou svou bytostí?

Chci.

Chceš naplnit povolání Boží v naší komunitě, ve společenství svých bratří?

Chci.

Chceš – aniž bys měl nároky na jakýkoli majetek – žít se svými bratry ve společenství sdílejícím hmotné i duchovní hodnoty a v něm usilovat o otevřené srdce?

Chci.

Chceš žít v celibátu, abys mohl co nejpohotověji sloužit se svými bratry a odevzdat se bez jakéhokoli dalšího úvazku zcela lásce Kristově?

Chci.

Chceš proto, abychom byli jedno srdce a jedna duše a aby se naše jednota uskutečňovala plně, přijmout to, pro co se rozhodla komunita slovy služebníka společenství, a přitom pamatovat na to, že on je v komunitě jen chudým evangelia?

Chci.

Chceš pečovat o své bratry v dobrých i špatných dnech, v utrpení i v radosti, protože v nich vždycky vidíš Krista?

Chci.

Je-li tomu tak, pak pro Krista a pro jeho evangelium jsi od nynějška bratrem našeho společenství.

Kéž tento prsten je znamením naší věrnosti v Pánu.

„Od nynějška se již neohlížej nazpět, raduj se v nekonečné vděčnosti a nikdy se neboj předcházet jitřenku, abys chválil, abys žehnal a abys zpíval Kristu, svému Pánu.“

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article1276.html - 20 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France