Brother Alois 2012

Hướng về một tình liên đới mới

PDF - 264.6 kb
THƯ TAIZÉ 2012

Printed from: https://www.taize.fr/vi_article13980.html - 6 December 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France