Biblická čtení na každý den

Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2022
po, 27. června
Ježíš řekl: Hledejte nejprve Království Boží a všechno ostatní bude vám přidáno.
L 12,22-31
út, 28. června
Z knihy proroka Izajáše: Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými!
Iz 49,13-26
st, 29. června
Sv. PETR a PAVEL
Ježíš se zeptal svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“
Mt 16,13-20
čt, 30. června
Ježíš řekl: Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil.
J 12,47-50
pá, 1. července
Ukřižovaný Ježíš zvolal mocným hlasem: Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil?
Mt 27,45-46
so, 2. července
Mojžíš řekl lidu: Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání.
Ex 14,5-31
NE, 3. července
Ježíš řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.
L 10,21-22
po, 4. července
Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.
Pl 3,19-26

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: KvětenČervenČervenec
PDF: na výšku: KvětenČervenČervenec

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article147.html - 27 June 2022
Copyright © 2022 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France