Biblická čtení na každý den

Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2020
pá, 10. července
Hospodin řekl: „Navrať se ke mně, neboť jsem milosrdný.“
Jr 3,12
so, 11. července
Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.
Iz 40,6-8
NE, 12. července
Ježíš řekl: Vyšel rozsévač rozsívat. Některá zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.
Mt 13,1-9
po, 13. července
Toto je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
Jr 31,31-34
út, 14. července
Nebojte se lidských pomluv, neděste se jejich hanobení! Ti, za něž Hospodin zaplatil, dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.
Iz 51,4-12
st, 15. července
Nestanuli jste jako Izrael před tím, co je hmatatelné. Vy stojíte před městem Boha živého a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy.
Žd 12,18-24
čt, 16. července
Ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.
Ř 8,1-11
pá, 17. července
Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!
Ž 51

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ČervenČervenecSrpen
PDF: na výšku: ČervenČervenecSrpen

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article147.html - 10 July 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France