Biblická čtení na každý den

Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2023
út, 28. března
Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti. Svým slovem mi zachovej život.
Ž 119,33-40
st, 29. března
Pavel píše: Láska nedělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.
Ř 13,8-10
čt, 30. března
Jakub píše: „Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.“
Jk 2,14-26
pá, 31. března
Hospodin řekl: I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.
Iz 1,16-18
so, 1. dubna
Pavel píše: Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
1 Te 5,12-28
NE, 2. dubna
KVĚTNÁ NEDĚLE
Ježíš řekl svým učedníkům: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo je slabé.
Mt 26,36-46
po, 3. dubna
Když Ježíš došel na Olivovou horu, řekl učedníkům: Modlete se, abyste neupadli do pokušení.
L 22,39-46
út, 4. dubna
V Getsemane se Ježíš modlil: Otče, tobě je všecko možné, odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.
Mk 14,32-42

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ÚnorBřezenDuben
PDF: na výšku: ÚnorBřezenDuben

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article147.html - 28 March 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France