Biblická čtení na každý den

Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2020
st, 21. října
Pavel píše: „Kristus nám vydobyl svobodu. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“
Ga 5,1-6
čt, 22. října
Hospodin mě poslal potěšit všechny truchlící, dát jim závoj chvály místo ducha beznaděje.
Iz 61,1-4
pá, 23. října
Před svým utrpením řekl Ježíš učedníkům: Požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, Ducha svatého, který zůstane stále s vámi.
J 14,15-26
so, 24. října
V Ježíši se naplnilo slovo proroka Izaiáše: Hle, můj služebník, kterého jsem vyvolil, vložím na něho svého Ducha. V jeho jménu bude naděje národů.
Mt 12,15-21
NE, 25. října
Ježíš řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe."
Mt 22,34-40
po, 26. října
Pavel píše: Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši. Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.
2 Tm 1,6-14
út, 27. října
Ježíš řekl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“
Mt 8,18-22
st, 28. října
Ježíš vyložil podobenství: „U koho bylo zrno zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu.“
Mt 13,1-23

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ZáříŘíjenListopad
PDF: na výšku: ZáříŘíjenListopad

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article147.html - 21 October 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France