Biblická čtení na každý den

Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2020
pá, 3. července
Osmého dne po svém zmrtvýchvstání Ježíš přišel mezi své učedníky, postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“
J 20,19-31
so, 4. července
Plni Ducha zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.
Ef 5,14-20
NE, 5. července
V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.“
Mt 11,25-27
po, 6. července
I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.
Gn 2,5-9
út, 7. července
Ti, kteří se rozprchli při pronásledování jeruzalémské církve, začali kázat evangelium všude, kam přišli.
Sk 8,1-8
st, 8. července
Pavel píše: Buď silný milostí Krista Ježíše.
2 Tm 2,1-7
čt, 9. července
Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží. Na tebe jen, Hospodine, čekám, Panovníku, Bože můj, kéž bys odpověděl!
Ž 38
pá, 10. července
Hospodin řekl: „Navrať se ke mně, neboť jsem milosrdný.“
Jr 3,12

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ČervenČervenecSrpen
PDF: na výšku: ČervenČervenecSrpen

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article147.html - 3 July 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France