Brother Alois 2013

2013年度的四项建议 发掘信赖上主的泉源

去年在柏林发表的《迈向新的团结共融》书信(“Towards a New Solidarity”),将在未来三年继续支持我们的探索。我们将在2013年致力寻求各种方法,以「发掘信赖上主的泉源」,而这个「四项建议」将帮助我们继续进一步的探求。

PDF - 387.3 kb
ZH(GB) - 2013

PDF - 401.1 kb
ZH(B5) - 2013

Printed from: https://www.taize.fr/zh_article15900.html - 20 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France