Lūgšana katrai dienai

Lai apskatītu vairāk lūgšanu, skatieties lapas lejasdaļā.

Lielākā daļa šo lūgšanu ir atrodamas grāmatā "Prayer for Each Day" (angļu valodā). Skatieties Grāmatas, CD, video

Gavēnis 3

Dziesma

Psalms

Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā,
Izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā!
Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības
Un šķīstī mani no maniem grēkiem!

Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus,
Un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā!
Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis
Un darījis to, kas ļauns Tavās acīs.

Tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos,
Un Tu māci man noslēpumos izprast gudrību.
Šķīstī mani no grēkiem, lai es topu šķīsts,
Mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu!

Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi
Un atjauno manī pastāvīgu garu!
Neraidi mani prom no Sava vaiga
Un neatņem no manis Savu Svēto Garu!

no 51.psalma

Lasījums

Tā Kunga roka nāca pār mani, un Tas Kungs mani garā aizveda kādas ielejas vidū, kas bija pilna ar miroņu kauliem. Un Viņš mani vadāja starp tiem pa klajumu šurpu turpu, un to bija ļoti daudz, un tie bija pavisam izkaltuši. (..) Tad Viņš man sacīja: "Cilvēka bērns, sludini dzīvības garam, saki tam: tā saka Tas Kungs: nāc, gars, no četriem vējiem un apdves šos nokautos, ka tie kļūst dzīvi!" Kad es tā sludināju, kā man bija pavēlēts, tad dzīvības gars nāca kaulos, tie tapa dzīvi un nostājās uz savām kājām, varen liels pulks. Tad Viņš man sacīja: "Cilvēka bērns, šie kauli ir viss Israēla nams. Redzi, tie saka: mūsu kauli ir sakaltuši, mūsu cerība ir zudusi, mēs esam beigti. Tādēļ sludini un saki tiem: tā saka Dievs Tas Kungs: redzi, Es atvēršu jūsu kapus un izvedīšu jūs, Mana tauta, no jūsu kapiem un aizvedīšu jūs atpakaļ Israēla zemē. Tad jūs atzīsit, ka Es esmu Tas Kungs, ja Es veru vaļā jūsu kapus un vedu ārā jūs no jūsu kapiem, Mana tauta. Es likšu jūsos ieiet Savam Garam, ka jūs topat dzīvi, un jūs aizvedīšu atpakaļ jūsu zemē, un jūs atzīsit, ka Es, Tas Kungs, to apsolīju un arī izpildīju," - tā saka Tas Kungs.

Ecēhiēla 37:1-2.9-14

vai

Jēzus sacīja viņiem: "Es esmu dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam. Bet Es jums to esmu sacījis: jūs to esat redzējuši, bet neticat. Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu. Jo Es esmu no debesīm nācis, lai darītu, nevis ko Es gribu, bet ko grib Tas, kas Mani sūtījis, bet tā ir Mana sūtītāja griba, lai no visa, ko Viņš Man devis, Es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā - pastarā dienā. Jo tāda ir Mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība un Es viņu celtu augšā pastarā dienā."

John 6:35-40

Dziesma

Klusums

Litānija

Ak Kristu, Tu devi mums dziedināšanu; lai mēs dzīvojam caur Tavu dzīvi, mēs Tevi lūdzam.

Ak Kristu, Tu atjauno mūsu cerību; lai mēs dzīvojam caur Tavu dzīvi, mēs Tevi lūdzam.

Ak Kristu, Tu pie galda sēdēji kopā ar grēciniekiem; lai mēs dzīvojam caur Tavu dzīvi, mēs Tevi lūdzam.

Ak Kristu, Tu augšāmcēli savu draugu—Lācaru; lai mēs dzīvojam caur Tavu dzīvi, mēs Tevi lūdzam.

Ak Kristu, Tu piedevi Pēterim, kad viņš tevi noliedza, un aicināji viņam Tevi sekot; lai mēs dzīvojam caur Tavu dzīvi, mēs Tevi lūdzam.

Ak Kristu, Tevī mūsu augšāmcelšanās ir jau sākusies; lai mēs dzīvojam caur Tavu dzīvi, mēs Tevi lūdzam.

Mūsu Tēvs

Lūgšana

Katra cilvēka Dievs, pasargi mūs no „cauru aku, kas nepatur sevī dzīvo ūdeni” rakšanas. Mēs gribam atdot sevi Tev, atdodot Tev mūsu raizes un visas mūsu dzīves.

vai

Svētī mūs, Jēzu Kristu, Tu mīli mūs vienmēr, pat mūsu vistumšākajā naktī.

Dziesmas


Citas lūgšanas

Printed from: https://www.taize.fr/lv_article16444.html - 28 February 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France