Lūgšana katrai dienai

Lai apskatītu vairāk lūgšanu, skatieties lapas lejasdaļā.

Lielākā daļa šo lūgšanu ir atrodamas grāmatā "Prayer for Each Day" (angļu valodā). Skatieties Grāmatas, CD, video

Bezsvētku laiks 1

Dziesma

Psalms

Kungs, mūsu valdniek, cik augsti godājams Tavs Vārds visās zemēs! Tava varenība sniedzas debesu augstumos!
No bērnu un zīdaiņu mutes Tu Sev esi izveidojis pretspēku Saviem pretiniekiem, lai liktu apklust Saviem naidniekiem un atriebējiem.
Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis,-
kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko?
Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis,
esi to darījis par valdnieku pār Saviem radījumiem, visu Tu esi nolicis pie viņa kājām:
Kungs, mūsu valdniek, cik goda pilns ir Tavs Vārds visā pasaulē!

no 8.psalma

Lasījums

Un Tas Kungs sacīja uz Ābrāmu: "Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu. Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis." Un Ābrāms izgāja, kā Tas Kungs to viņam bija sacījis, un līdz ar viņu izgāja Lats. Bet Ābrāms, izejot no Hāranas, bija septiņdesmit piecus gadus vecs.

1.Mozus 12:1-4

vai

Kad Viņš ļaužu pulku redzēja, Viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un Viņa mācekļi sapulcējās pie Viņa. Savu muti atdarījis, Viņš tos mācīja, sacīdams: "Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.
Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder Debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu Manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija."

Mateja 5:1-12

Dziesma

Klusums

Litānija

Lai Tavs miers spīd starp mums un Tava mīlestība dara mūs brīvus... Kungs, mēs lūdzam

Dari mūs neatlaidīgus ticībā un nostiprini mūsu sirdīs ilgas pēc Tavas Valstības... Kungs, mēs lūdzam

Vadi savu Baznīcu pa Evaņģēlija ceļu; lai Svētais Gars dara to tādu, kas ikvienu svešinieku sagaida ar mīlestību... Kungs, mēs lūdzam

Mēs lūdzam par tautu vadītājiem; dari, ka viņi tiektos pēc taisnīguma un brīvības... Kungs, mēs lūdzam

Ak, Kristu, Tu esi uzņēmies mūsu vājumu un zini par mūsu slimībām; atbalsti tos, kas iet cauri grūtībām... Kungs, mēs lūdzam

Par tiem, kas strādā ar apspiestajiem, ar bēgļiem un vientuļajiem... Kungs, mēs lūdzam

Mēs Tev uzticam savas ģimenes un draugus, visus, kas ir lūguši, lai par viņiem
aizlūdz, un kuri lūdz par mums… Kungs, mēs lūdzam.

Par mūsu zemi, mūsu pilsētu, ka kristieši šeit var būt liecinieki patiesībai un vienotības radītāji, Kungs, mēs lūdzam.

Mūsu Tēvs

Lūgšana

Jēzu, mūsu prieks, Tu gribi mūsu sirdis, kas ir vienkāršas, kas ir līdzīgas pavasarim. Un tad dzīves grūtības mūs tik ļoti neparalizē. Tu mums saki: neuztraucieties; pat ja jums ir ļoti maz ticības, Es, Kristus, esmu ar jums vienmēr.

vai

Svētī mūs, Kristu Jēzu; tikai Tevī vienā mūsu sirdis atrod mieru.

Dziesmas


Citas lūgšanas

Printed from: https://www.taize.fr/lv_article16444.html - 18 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France