Lūgšana katrai dienai

Lai apskatītu vairāk lūgšanu, skatieties lapas lejasdaļā.

Lielākā daļa šo lūgšanu ir atrodamas grāmatā "Prayer for Each Day" (angļu valodā). Skatieties Grāmatas, CD, video

Gavēnis 1

Dziesma

Psalms

Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti,
kam grēki nolīdzināti!
Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu,
kura sirdī viltības nevaid!

Kamēr es klusēju, mani kauli panīka,
un man bija jāvaid cauru dienu,
jo Tava roka smagi gūlās uz mani dienām un naktīm.
Mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā.

Tad es atzinos Tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas.
Es sacīju: "Es izsūdzēšu Tam Kungam savus pārkāpumus!"
Un Tu piedevi man manu grēka vainu.

Tādēļ lai ikviens ticīgais Tevi piesauc posta laikā,
kamēr Tu esi atrodams; ja arī lieli ūdeņi veltos, tie viņu neaizsniegs.
Tu esi mans patvērums, Tu mani sargāsi briesmās,
Tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm.

"Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā,
Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci.
Neesiet kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanas,
kam iemaukti un laužņi jāliek mutē, kad viņi negrib nākt pie tevis."

Bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet, kas uz To Kungu cer,
to Viņš ietin Savā žēlastībā.
Priecājieties par To Kungu, jūs taisnie,
un gavilējiet visi, kam ir skaidra sirds!

no 32.psalma

Lasījums

Vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda Man patīk, proti: kad atraisa jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu pleciem ikkatru jūgu? Vai ne tā? Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā; kad tu redzi kailus un tos apģērb un neatraujies no sava tuvāka, tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā Kunga godība tevi pavadīs.

Jesajas 58:6-8

vai

Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi; jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.

Mateja 6:6;16-18

Dziesma

Klusums

Litānija

Dievs, mūsu Tēvs, Tu vēlies, lai mēs kļūtu par jaunām radībām Kristū, mēs Tevi lūdzam.

Kungs, Tu apsoli mums jaunas debesis un jaunu zemi. Atjauno mūsos cerību, mēs Tevi lūdzam.

Tu esi mūs atbrīvojis no mūsu pašu verdzības, dodot mums savu vienīgo Dēlu; Tu atdari mums ceļu uz brīvību, mēs Tevi lūdzam.

Dod mums spēju klausīties Tavā Vārdā un ieaicināt to savās sirdīs, kas pilnas mīlestības, mēs Tevi lūdzam.

Mēs bijām miruši un tu mūs nesi dzīvībā caur savu Garu; mēs bijām grēcinieki un tu pastāvīgi atjauno mūsos sirdsšķīstību, mēs Tevi lūdzam.

Mūsu Tēvs

Lūgšana

Ar Tevi, Augšāmceltais Kristu, mēs ejam uz priekšu no viena atklājuma pie nākamā. Mēģinot saprast, ko Tu vēlies no mums, mūsu dzīve atveras Svētajam Garam. Un Gars nāk, lai nestu mums piepildījumu lietās, par kurām mēs pat neuzdrīkstējāmies cerēt.

vai

Miera Dievs, tu nevēlies, lai mēs ļaujamies nerimstošām rūpēm, bet gan pazemīgai sirds nožēlai. Tā ir kā uzticības straume, kas mums ļauj uzticēt savas nepilnības Tev. Un caur piedošanas iekšējo gaismu maz pamazām mēs atklājam sirds mieru.

vai

Dzīvais Dievs, Tu sadedzini mūsu pagātni Kristus sirdī un Tu parūpēsies par mūsu nākotni.

Dziesmas


Citas lūgšanas

Printed from: https://www.taize.fr/lv_article16444.html - 29 March 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France