Bijbelteksten met uitleg

Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen. Vervolgens kun je in een kleine groep van 3 à 10 personen samenkomen om kort met elkaar te delen wat ieder ontdekt heeft. Dit kan eventueel afgesloten worden door een tijd van gebed.

JPEG - 31.8 kB

De bijbeltekst op deze pagina is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
2021

April

Een loflied op de Drie-eenheid: Efeziërs 1:3-14
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.
In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.
In Hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. (Efeziërs 1:3-14)

Hoe rijk zijn deze openingswoorden van de Brief aan de Efeziërs! Na de openingsgroet, die Paulus als auteur aanwijst, worden we ondergedompeld in een geconcentreerde theologische gedachtegang, die tijd vraagt om volledig te worden doorgrond. In de originele taal, het Grieks, vormen deze verzen één enkele zin en die zin zingt. Het is een lyrisch loflied dat onthult wat het betekent om door God gezegend te worden in Christus, die ons merkt met het stempel van de heilige Geest.

Als we dit lezen, beginnen we te begrijpen hoezeer het Gods doel is om heel de mensheid en heel de schepping mee te trekken in een eeuwigdurend loflied, om hen uit te nodigen Gods zegen te ontvangen, die Hij uit vrije wil schenkt. Stel je voor wat een bemoediging dit moet zijn geweest voor die kleine groepjes eerste christenen in een wereld die beheerst leek te worden door andere machten. Ze zijn deel van een geheel dat veel groter is dan wat zij zelf kunnen zien, van een heilshandelen dat zijn vervulling zal vinden in de ’voltooiing van de tijd’ (v. 10).

Wij zijn geschapen en bestemd tot een leven van lofprijzing. Drie keer komen de woorden ’Tot eer van Gods grootheid’ terug in dit loflied (vers 6, 12 en 14). In de bijbel is lofprijzing het passende antwoord van de mens op de liefde die God hem uit vrije wil schenkt (zie bijvoorbeeld psalm 118:1). Lofprijzing betekent echter niet alleen dankbaarheid van mensen. Het is ook de manier waarop de volheid van Gods reddende liefde in ons kan binnenkomen (zie Lucas 17:11-19, de genezing van de tien melaatsen—degene die zijn dankbaarheid toont, wordt weer gezond). Lof en dank openen onze ogen om te zien hoe groot het geschenk is dat God ons doorheen ons leven geeft.

Negen keer komen we de uitdrukking ’in Christus/Hem’ tegen in deze verzen, en één keer ’in zijn geliefde Zoon’ (v. 6). Het is opvallend dat telkens ’ons’ of ’wij’ (in het meervoud) ’in Christus’ zijn. Deze woorden zijn bestemd voor de gemeenschap en niet alleen voor de individuele gelovige.

Tegenwoordig spreken we vaak over persoonlijk redding, maar uit deze tekst blijkt dat ’in Christus zijn’ betekent dat we onszelf laten overbrengen naar een nieuwe wereld waar we onszelf en anderen op een nieuwe manier zullen zien. Het betekent dat we onszelf verenigen in liefde en ons onder Christus’ liefhebbende blik plaatsen. Het betekent ook dat we samen Gods uitverkoren en aangenomen kinderen zijn en dat dit Gods plan met ons was vanaf het allereerste begin. Daarom kunnen we erop vertrouwen dat, ondanks onze collectieve fouten en mislukkingen, God ons vergeeft en integreert in zijn liefdesplan. Boven alles betekent het dat we niets in ons eentje kunnen!

Heel de mensheid wordt opgenomen in dit samenzijn. De verlossing door het gegeven leven van Jezus in vers 6, zijn dood en verrijzenis, wordt in vers 12 en 13a een kosmische gebeurtenis wanneer zij die ’vanaf het begin onze hoop vestigden’ (Gods volk) worden samengebracht met alle anderen (de andere volken) die naar Christus luisterden en in Hem geloofden. Ook zij hebben de ’beloofde heilige Geest’ ontvangen. God brengt heel de kosmos samen onder één hoofd (v. 10): Christus, om haar tot voltooiing te brengen in Hem. Zo maakt God het geheim van zijn wil bekend, zijn verlangen (v. 5), in andere woorden: God verheugt zich erover om dit voor ons te doen. Wij worden bevestigd door de genade, Gods vrije geschenk in Christus.

- Hoe heeft ’de God en Vader van onze Heer Jezus Christus ons met talrijke geestelijke zegeningen gezegend’? Wat betekent het voor jou om een zegen te zijn voor anderen?

- Hoe helpt deze tekst jou om samen in Christus te blijven?

- Hoe opent deze tekst jouw ogen voor ’het grotere geheel’ te midden van de alledaagse zorgen en moeilijkheden?

- Welke plaats heeft lofprijzing in jouw leven?Andere bijbelteksten met uitleg:

Printed from: https://www.taize.fr/nl_article173.html - 17 April 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France