Bibeltexter med kommentarer

Dessa bibeltexter och kommentarer är avsedda att vara en hjälp att söka Gud i tystnad och bön mitt i vår vardag. Ta en stund under dagen till att läsa bibelstället med den korta kommentaren och reflektera över frågorna som följer. Efteråt kan en liten grupp på 3 till 10 personer mötas och dela det de har upptäckt och kanske ha en stunds bön.

JPEG - 31.8 ko

2021

April

En hymn till Treenigheten: Efesierbrevet 1:3–14
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom – det var hans viljas beslut – till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser – så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning – i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.
(Efesierbrevet 1:3–14)

Inledningsorden i brevet till staden Efesos invånare innehåller så mycket! Efter hälsningsfraserna, där det blir tydligt att det är Paulus som skriver brevet, kastas vi rakt i teologiska tankar som har sådan densitet att det tar ett tag att ta in dem och hela deras djup. Verserna är en enda mening på grundspråket, grekiska, och meningen sjunger. Det är en lyrisk hymn, en lovsång, som avtäcker innebörden i att vara välsignad av Gud i Kristus, som märker oss med den heliga Anden.

Medan vi läser börjar vi ana i vilken omfattning Guds plan är att dra hela mänskligheten och skapelsen in i en evig lovsång, att bjuda in dem till att välkomna den välsignelse som Gud vill ge fritt och för intet. Vi kan föreställa oss vilken uppmuntran det måste ha varit för de små grupperna av tidiga kristna i en värld som verkade styras av andra krafter. De har del i en handlingsplan som är mycket större än de själva kan se, en plan som kommer att fullbordas ”när tiden [är] inne” (vers 10).

Vi är skapade för och förutbestämda att leva i lovsång till Gud. Tre gånger i hymnen (i verserna 6, 12 och 14) kommer orden ”pris och ära”. I Bibeln är lovsången människans bästa gensvar på den kärlek som Gud ger fritt och för intet (se till exempel Psaltaren 118:1). Men lovsången är inte bara en tacksamhetshandling från folkets sida. Den är också det sätt på vilket Guds räddande kärlek helt och fullt kommer in i oss (se Lukasevangeliet 17:11–19, där tio leprasjuka blir botade —den som tackar blir hel igen). Lovsången öppnar våra ögon så att vi kan se hur stor Guds gåva i våra liv är.

Nio gånger finns uttrycket ”in Christ/him” i den engelska översättning som den här reflektionen bygger på, och en gång ”in the One he loves” (vers 6). Alla gångerna är det ”us” eller ”you” (plural) som är ”i Kristus”. Orden är riktade till församlingsgemenskapen och inte bara till en enskild troende.

I vår tid talar vi ofta om personlig frälsning, men här förstår vi att detta att vara ”i Kristus” betyder att låta oss föras i riktning mot en ny värld där vi ser oss själva och andra på ett nytt sätt. Det innebär att gå samman i kärlek och placera oss i Kristi kärleksfulla blickfång. Det betyder att vi är utvalda och adopterade tillsammans och att detta var Guds plan för oss från allra första början. Det betyder att vi litar på att Gud, trots våra gemensamma misslyckanden och trots att vi har mycket kvar att arbeta med, har förlåtit oss och integrerat oss i sin kärleksfulla plan. Och allt detta får vi vara med om tillsammans – aldrig på egen hand!

Och detta tillsammansskap kommer att innefatta hela mänskligheten. Försoningen som är en följd av att Jesus ger sitt liv (vers 6), hans död och uppståndelse, blir (i vers 12 och 13) en kosmisk händelse, när de som ”redan på förhand hade satt [sitt] hopp till Kristus” (Guds folk) får sällskap av alla andra som hörde om och trodde på Kristus. De har också tagit emot den “utlovade heliga [A]nden”. Gud förenar hela universum i Kristus (vers 10) för att leda det till dess fullkomnande i Kristus. På det sättet gör Gud sin viljas mysterium känt – i den engelska översättningen används uttrycket Guds ”good pleasure” (verserna 5 och 9). Med andra ord: Gud gläder sig över att göra detta för oss. Vi hålls uppe av nåden, Guds gåva i Kristus.

- På vilka sätt har ”vår herre Jesu Kristi Gud och fader (…) välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen”? Vad betyder det för oss att vara en välsignelse för andra?

- Vad hjälper oss, enligt det här textavsnittet, att förbli tillsammans i Kristus?

- När vi ställs inför olika problem i vårt vardagsliv, hur kan det här textavsnittet öppna oss för ”den större bilden”, det vidare perspektivet?

- Vad har lovsången för plats i våra liv?Andra bibelmeditationer:

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article176.html - 13 April 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France