Συγκέντρωση για μια Νέα Αλληλεγγύη

Φωτογραφίες

photos © Wiesia Klemens

Printed from: https://www.taize.fr/el_article19533.html - 3 February 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France