Thầy Alois

2017 Cùng nhau mở ra những nẻo đường hy vọng

Printed from: https://www.taize.fr/vi_article22049.html - 14 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France