Laiškai gauti Madrido susitikimui


Popiežius Pranciškus

Brangus jaunime,

iš visos Europos ir kitų žemynų gausiai susirinkęs Madride dalyvauti 41-ame susitikime organizuojamame ir vedame Taizé bendruomenės, esate kviečiami „nepamiršti svetingumo“. Ši tema bus kelrode žvaigžde jūsų apmąstymuose, nušvies jūsų maldą. Ją dar kart nagrinėsite tarptautinių susitikimų Taizé, o taip pat Beirute ir Keiptaune metu. Šiuo požiūriu, popiežius Pranciškus, nori jums išreikšti savo didelį dvasinį artumą. Po neseniai Romoje vykusio vyskupų sinodo „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“, jis nori jus dar kartą patikinti, kad kartu su visa Bažnyčia jumis pasitiki. Šventasis tėvas dėkoja jums už tai, kad nusprendę dalyvauti šiame susitikime, atveriate savo širdies duris Viešpačiui ir jo žodžiui, už tai, kad darote matomą ir auginate susitikimų kultūrą, už tai, kad priimate vieni kitus su pagarba jūsų skirtumams.

Popiežius ragina jus „[...] niekada neprarasti skonio mėgautis susitikimu, draugyste, noru svajoti kartu, vaikščioti su kitais. Nes autentiški krikščionys nebijo atsiverti kitiems, dalintis savo gyvybingomis erdvėmis, paverčiant jas brolijos erdvėmis“ (Iš laiško XXXIII-ioms Pasaulio Jaunimo Dienoms, 2018 m. kovo 25 d.). Taigi jis kviečia jus palikti savo gyvenime vietos Viešpačiui ir atskleisti, kad dėka draugystės su Jėzumi, yra įmanoma gyventi dosniu svetingumu, išmokti būti praturtintu kitų skirtumais, ugdyti savo talentus, kad taptumėte tiltų tarp bažnyčių, religijų ir tautų statytojais.

Popiežius taip pat prašo Šventosios Dvasios padėti jums, jauniems protestantams, katalikams ir stačiatikiams, auginti pasitikėjimą Dievu, kuris jus priima ir myli tokius, kokie esate ir kviečia priimti skirtumus kaip bendrystės kelią.

Tegul Marijos pavyzdys, kurios „meilė yra pilna drąsos ir orientuota į savęs dovanojimą“, jus įkvėpia gyventi „šitą meilę, kuri skatina mylėti Dievą labiau už viską, už save pačius, mylėti žmones su kuriais dalinamės kasdieniu gyvenimu“ (ten pat). Kupina vilties širdimi, Šventasis Tėvas, drąsina jus, su Dievo malone, priimti ir palaikyti savo vyresniuosius tikėjimo brolius ir seseris, naudoti savo talentus, energiją ir jėgą, pasaulio pagerinimui ir užtikrinimui, kad kiekvienas žmogus galėtų rasti savo vietą didelėje žmonijos šeimoje. Jis viliasi jumis ir jūsų entuziazmu imtis svetingumo iššūkio, ypač priartinant jus prie šios sužeistos žmonijos ir tų, kurie yra atskirti, atmesti ar išskirti, maži ir vargstantys!

Pavesdamas jus Viešpačiui, kad galėtumėte jį priimti, ir taip kaip Mergelės Marijos atveju, leistumėtės užpildomi jo džiaugsmu, Šventasis Tėvas jums, jauniems šio susitikimo dalyviams, Taizé broliams ir visiems, kurie Madride atvers savo duris ir jus priims, suteikia savo nuoširdų palaiminimą.

Kardinolas Pietro Parolin, Jo šventenybės valstybės sekretorius


Ekumeninis patriarchas Baltramiejus

Brangus jaunime,

šiais metais Madride, Ispanijoje, susirinkote tam, kad kuo geriau pereiti, su malda ir pačiu broliškiausiu keliu, į Naujus metus, kuriems labiau nei bet kada reikės jūsų įsipareigojimo būti „žemės druska“ ir „pasaulio šviesa“ (Mt 5,13-14). Krikščioniškojo pašaukimo galia ten, kur gyvenate, priklauso nuo Bažnyčių noro vienytis. Istoriškai Bažnyčios ir krikščionių bendruomenės visada buvo susijusios su būtinybe išsaugoti Kristaus kūno vientisumą. Net jei šiandien ši vienybė yra vis dar trapi, ji tęsiasi kaip noras ir troškimas suartėti, kurie apibrėžia ekumeninio dialogo tapatybę ir yra ne tik šansas, bet ir galimybė.

Labai džiaugiuosi 41-uoju Europos jaunimo susitikimu. Per šias kelias dienas jūs atrasite krikščionybės įvairovę tarpasmeniniuose santykiuose, taip pat vietos bendruomenių, kurios jus priima, istoriją ir gyvenimą, nes Europos susitikimai, organizuojami Taizé, visų pirma yra tikėjimo turtingumo pažinimas, tikėjimo, kuris keičiasi priklausomai nuo kultūrų ir civilizacijų, kurias jis formavo laiko tėkmėje.

Tačiau nėra jokio tikro susitikimo be svetingumo dvasios, kuri jį maitina. Ortodoksų bažnyčioje dieviškoji teologinė koncepcija yra Dievo paveikslas kaip susitikimas ir bendrystė, kaip svetingumas ir įtrauktis. Štai kodėl tradicinė Šventosios Trejybės ikona vaizduoja tris svetimšalius angelų pavidalu, kuriuos Abraomas priima po Mamrė ąžuolu, kaip aprašyta Pradžios knygos 18 skyriuje. Jis nemato jų kaip pavojaus ar grėsmės savo papročiams ir turtui. Priešingai, jis spontaniškai ir atvirai pasidalino su jais savo draugyste ir savo maistu. Kaip padėkos už nesavanaudišką svetingumą išraišką, Abraomas gavo pažadą, kas jam buvo neįmanoma, susilaukti palikuonio, nors jo žmona buvo nevaisinga. Svetingumas yra dovana ir malonė.

Neklysta tas, kas viliasi dialogu ir bendradarbiavimu tarp skirtingų religinių įsitikinimų tautų, atverdamas duris visos žmonijos sambūviui pasaulyje, kuriame įsivyraus taika. Kiek svetimšalių pakviesime prie stalo? Tai taip pat yra klausimas, kurį sau keliame siekdami krikščionių vienybės. Oficialiame Šventosios ir Didžiosios Ortodoksų Bažnyčios Tarybos 2016 m. birželio mėn. dokumente pavadintame „Ortodoksų bažnyčios misija šiuolaikiniame pasaulyje“ keliamos svetingumo, taikos ir teisingumo temos: „Ortodoksų Bažnyčia mano, kad jos pareiga yra palaikyti viską, kas iš tikrųjų prisideda prie taikos palaikymo ir atveria kelią teisingumui, brolybei, tikrai laisvei ir tarpusavio meilei tarp visų vienatinio dangiškojo Tėvo vaikų, o taip pat tarp visų tautų, kurios sudaro vieną žmogiškąją šeimą. Jame reiškiama užuojauta visiems tiems, kurie įvairiose pasaulio vietose yra netekę taikos ir teisingumo gėrybių.“

Meldžiu už jus ir laiminu jus. Tegul vienybės malonė šviečia kiekviename iš jūsų, ir neša viltį, kuri palaiko Bažnyčios gyvenimą, kad galėtumėte būti vertais Viešpaties vynuogyno darbuotojais.


Maskvos patriarchatas

Jo Šventenybės Maskvos ir visos Rusijos patriarcho Kirilo ir savo vardu nuoširdžiai sveikinu visus tuos, kurie šiandien susirinko Madride į kasmetinį krikščioniškojo jaunimo susitikimą, kurį organizuoja Taizé vienuolių bendruomenė. Linkiu visiems linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

Viešpaties Jėzaus atėjimas į pasaulį atvėrė kelią į naują gyvenimą, pasiūlęs žmonėms nesunaikinamos vilties šviesą, kurstydamas dvasinį atsinaujinimą ir moralinį tobulėjimą, nes Kristus „atėjo ne teisti pasaulio, bet gelbėti“ (Jn 12, 47).

Taizé bendruomenės organizuojamas jaunimo susitikimas vaizdžiai parodo, kad krikščioniškas jaunimas aiškiai supranta, jog reikia kartu prisidėti prie krikščioniškų meilės ir solidarumo vertybių kūrimo galvosenose. „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35). Tikra meilė, aktyvi meilė yra vienas iš esminių ištikimybės Evangelijai kriterijų. Štai kodėl bendros jaunų žmonių iniciatyvos, vienijamos to pačio siekio daryti gera savo aplinkoje, turi didžiulę svarbą autentiškai liudijant Kristų šiuolaikiniam pasauliui.

Šių metų susitikimo tema - „Nepamirškite svetingumo!“ Šiandieninis pasaulis išgyvenantis sunkius karo ir konfliktų laikus, verčia daugelį žmonių palikti savo tėvynę ir ieškoti saugumo ir geresnės ateities. Nenuostabu, kad pabėgėlių minios veržiasi į klestinčias Europos šalis. Esant tokioms aplinkybėms, svarbu, kad Europos krikščionys parodytų solidarumą ir būtų svetingi vargstantiems, matydami kiekviename tremtinyje Kristų, kuris gimė oloje ir neturėjo kur galvos priglausti. Gilus žmogaus solidarumo įsipareigojimas yra visų žmonių dieviškoje sūnystėje, kuri mums atsiskleidžiama pačiu Kristaus gimimu, ir mūsų bendryste, kuri peržengia visus nacionalinius ir socialinius skirtumus. Kristuje, kuris davė mums šios bendrystės dovaną. „Čia jau nebėra nei graiko nei žydo, nei apipjaustyto nei neapipjaustyto, nei barbaro nei skito, nei vergo nei laisvojo, bet visa ir visuose – Kristus.“ (Kol 3, 11).

Tegul laimina jus visus Dievas. Draugiškai Viešpatyje

Volokolamsko metropolitas, Maskvos patriarchato Išorės bažnytinių santykių departamento pirmininkas Ilarionas


Jorko arkivyskupas, John Sentamu, Anglijos primas

Šiomis Kalėdų dienomis švenčiame šlovingą tiesą, kad Jėzus atėjo gyventi tarp mūsų. Aleliuja! Tegul Dievas laimina jus visus su Taizé atvykstančius į Madridą švęsti Jo svetingumą!

Nors jam nebuvo vietos užeigoje, kūdikėliui Jėzui su Marija ir Juozapu buvo rasta vieta ir naujagimis buvo paguldytas ėdžiose. Jį pasveikino bent jau svetimšaliai, piemenys ir išminčiai. Su jais, svetingumą randame Kalėdų prakartėlėje, kur drauge prie Karaliaus Ganytojo suklumpame jį pagarbinti. Šitaip atrandame mūsų buveinę jame.

Dievas visada mums paruošia buveinę. Žemė, kurią jis sukūrė, dabar yra mūsų brangūs namai, kad galėtume juos puoselėti, branginti ir jais dalintis. Mūsų pareiga, per Šventosios Dvasios galią, užtikrinti, kad ji išliktų svetinga - mūsų kaimynams pasaulyje, tiems, kuriems šiandien reikia mūsų svetingumo ir ateinančioms kartoms. Nepamirškite svetingumo!

Jėzus iki savo mirties ir prisikėlimo pažadėjo, kad eis pirma mūsų paruošti mums vietos. Jo gerumas neturi ribų. Kaip jo pasakojime sūnus grįžta pas tėvą, taip ir mes esame visada laukiami kada sugrįšime pas Dievą. Tada visi dangaus angelai džiaugsis!

Susirinkę Jėzaus vardu šią savaitę Ispanijoje, džiaukitės Dievo dovanojamu svetingumu! Tegul pripildo Šventoji Dvasia jus malonės, kad neštumėte šį svetingumą ten, kur eisite.


Pasaulio Bažnyčių tarybos generalinis sekretorius, gerb. dr. Olav Fykse-Tveit

„Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai“. (Ef 2, 19)

Malonu pasveikinti jus, jaunus piligrimus, su kuriais esame tikėjimo kelionėje, šios visuotinės krikščionių ir krikščionių bendruomenių bendrijos, kokia yra Pasaulinė Bažnyčių taryba, vardu, tuo metu kai susitinkate Madride 41-ajame Taizé jaunimo susitikime.

Per daugelį dešimtmečių ekumeninis judėjimas sėmėsi paspirties, dinamiškumo ir įkvėpimo iš Taizé bendruomenės ir jos sukeltų impulsų.

Dėka Taizé matome, kad ekumenizmas susijęs ne tik su skirtumų valdymu, ar senų skirtumų tarp krikščionių įveikimu, bet ir su bendrystės, draugystės ar „koinonijos“ kūrimu, grindžiamu mūsų santykiais su Dievu per Kristų, bei degančiu noru dirbti teisingumui pasaulyje. Šis ekumeninis judėjimas turi būti grindžiamas meile. Tai klausimas, kaip pajausti tvirtą pagrindą, atsirandantį iš bendro tikėjimo, bendro gyvenimo, bendros maldos, giedojimo ir tylos. Tai - mūsų bažnyčių atnaujinimas ir atgaivinimas bei pasaulio perkeitimas per iš meilės kylantį solidarumą.

Taizé daugeliu aspektų įkūnija viską, kas geriausiai tinka ekumeniniam judėjimui.

Tegul šios dienos būna jums susitikimų ir augimo draugystėje laikas, geranoriško pasidalijimo laikas, bendrystės ir dvasinės pažangos laikas, įkvėpimo ir atsinaujinimo laikas. Kitaip tariant, leiskitės priimti ir pasiūlyti svetingumą, kad, kaip sako Biblija, jūs nebebūtumėte svetimi, bet draugai ir didelės Dievo šeimos nariai.

Iš tiesų svetingumas, kurio pavyzdžiu galime laikyti Taizé, yra ne tik mandagumo gestas. Svetingumas ne tik išreiškia vieną iš mūsų gerųjų pusių, bet ir yra santykis, į kurį leidžiamės – rūpestingas ir pasitikintis šiltas priėmimas kylantis iš abipusiškumo ir draugystės, iš dalijimosi maistu ir pastoge. Tai neišvengiamai reiškia ir pažeidžiamumą, o kartais net riziką. Kviesdami kitus į savo namus, juos įsileidžiame į savo širdį.

Svetingumas yra besąlygiško kitų žmonių priėmimo į meilę forma. Tai konkreti dovana, Taizé charizma.

Tai taip pat yra esminis biblinis reikalavimas, kuriam įsipareigoja pati Dievo būtybė: jo besąlyginė ir nediskriminuojanti meilė reiškia, kad Dievas yra tas, kuris mus priima šiame pasaulyje, ir Kristuje mes dalinamės su kitais šia palaima priklausyti tai pačiai šeimai.

Dievas iš tikrųjų yra mūsų „namai“ - kur mes gyvename ar judame – ir tuo būdu tampame Dievo šeima, „vieta, kur Dievas ateina gyventi“ žemėje, sako Efeziečiai.

Tokia svetinga meilė – siūloma be atlygio ir nuolankiai priimama - dabar reikalinga visame pasaulyje. Nesvarbu, ar kalbėtume apie imigrantų priėmimą, pabėgėlių saugumo užtikrinimą, pagalbos benamiams ir vargšams suteikimą, ar empatišką įsiklausimą į tuos, kurie skiriasi nuo mūsų, mūsų mylintis svetingumas gali išgelbėti gyvybes, kurti bendrystę ir atnešti išgelbėjimą mūsų laikams.

Jūs esate šio ekumeninio meilės judėjimo priešakyje ne tik ateityje, bet jau dabar. Štai kodėl aš meldžiu, kad šis susitikimas Madride sustiprintų jūsų širdis ir išplėstų jūsų įsipareigojimą ir meilę Dievui ir šiam jo sukurtam pasauliui.

Su jumis Kristuje


Pasaulio krikščionių forumo sekretorius, gerb. Casely Essamuah

Pasaulio krikščionių forumas siunčia savo sveikinimus mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu tarptautinei jaunimo bendruomenei, susirinkusiai 2018 m. pabaigoje.

Jūsų susirinkimas liudija, kad judate į vienybę, kuria dalijamės Kristuje su kitais tikinčiaisiais ir solidariai su visa žmonija. Sveikinu jūsų pasiaukojimą ir pasiryžimą, kurį parodėte susirinkdami šiuo metu, šioje vietoje.

Mūsų pasauliui labai reikia tokių pavyzdžių, kaip peržengti skirtumus ir pasidalijimus meilės ir pasitikėjimo galia. Jūs mus drąsinate. Jūs mus įkvepiate.

Meldžiu, kad šių dienų jūsų bendri apmąstymai, adroracija ir tyla, leistų jums ir toliau daryti pastovų poveikį jūsų gyvenamosiose vietose.

Meldžiu, kad sugrįžtumėte į savo namus ir bažnyčias atnaujinę savo įsipareigojimą kurti tiltus tarp žmonių, o svarbiausia nuolat auginti santykius, kuriuos jūs visi turite su Dievu, kuris įrodė savo stiprią meilę mums per Jėzaus mirtį ant kryžiaus.

Galiausiai, meldžiu, kad Jokūbo sapnas taptų jūsų patirtimi, to, kuris sakė: „Iš tikrųjų Viešpats yra šioje vietoje (...) Kokia baugi ši vieta!. Tai ne kas kita kaip Dievo namai ir dangaus vartai.“ (Pradžios 28, 16-17)


Pasaulio liuteronų federacijos generalinis sekretorius, gerb. Martin Junge

Nepamirškime svetingumo!

Brangios seserys, brangūs broliai Kristuje,
su dideliu džiaugsmu siunčiu šį laišką su šilčiausiais linkėjimais nuo pasaulio liuteronų federacijos brolijos, tuo metu kai jūs susirenkate Europos jaunimo Taizé susitikime.

Dėkojame Dievui už kiekvieno iš jūsų dalyvavimą. Esame pamaloninti matydami jus susirinkusius, dalintis Raštu, melstis kartu ir giedoti, taip atsiliepiant į Dievo valią dabartinių laikų sūkuryje.

Daugeliu atžvilgių šiandieniniai laikai nėra lengvi, dėl daugybės iššūkių, kai kurie iš jų yra pasaulinio pobūdžio. Atrodo, kad daugeliui iš jų trūksta tinkamų atsakymų ir konkrečių pasiūlymų dėl sprendimo. Pavyzdžiui, klimato kaitai. O taip pat ir migracijos iššūkiui, kuris šiandien pasiekia iki šiol nematytą lygį.

Laimei, mes, krikščionys, esame palaikomi labai gyvos vilties maitinamos gilaus pasitikėjimo, kad Dievas niekada nenustoja egzistuoti mūsų pasaulyje. Tai žinia, kurią išgirdome per šv. Kalėdas. Švęsdami Jėzaus Kristaus gimimą Betliejuje, džiaugiamės gera žinia, kad Dievas atėjo susitikti su mumis ir pasiliko.

Šia prasme, norėčiau paskatinti jus atrasti atsaką į dabartinius iššūkius, kuris nebūtų paženklintas baimės, priešiškumo ir baikštaus asmeninio užsidarymo, bet priešingai, leistų eiti su pasitikėjimu ir viltimi, dalyvauti kuriant žmonių ir visos kūrinijos sambūvį, kuris atspindėtų gilų Kristaus perkeičiantį vaidmenį mūsų gyvenimuose.

Šiuo požiūriu svetingumas nėra dirbtinė pareiga, bet gilaus žmogiškumo, kurį Dievas mums atveria savo dieviškuoju buvimu mūsų tarpe, išraiška.

Broliai ir seserys, nepamirškime svetingumo, nes tai reikštų pamiršimą to, kas esame, ir kaip Dievas mus sukūrė: žmones, kurie yra glaudžiai tarpusavyje susiję, atpažįstantys Kristaus veidą kitame.

Liuteronų bendruomenės vardu siunčiu jums šiltą pasveikinimą su giliu ekumeniniu įsipareigojimu ir įsitikinimu dėl didžiulės jūsų susitikimo svarbos, kuriame atsiverdami kitiems, atveriate erdvę svetingumui.

Broliškai Jėzuje Kristuje


Pasaulio baptistų aljanso generalinis sekretorius, gerb. dr. Elijah M. Brown

Sveikinu Jėzaus Kristaus ir Pasaulio baptistų aljanso vardu – susidedančio iš 239-nių organizacijų narių 125-iose šalyse ir teritorijose, atstovaujančių 169.000 bažnyčių ir 47 mln. žmonių.

Meldžiu, kad jūs, Europos susitikimo proga, rastumėte Kristuje svetingumo modelį, kurį galėtume pavadinti Atviru Stalu. Luko evangelijoje Jėzus dažnai naudoja bendrą valgymą kaip galimybę mokymais turtingam pokalbiui ir dvasiniams apmąstymams. Kiekvienas iš mūsų turime stalą, vietą, prie kurios galime pakviesti savo kaimynus, o taip pat vietą, kur galime pasiūlyti žemišką maistą ir dvasinį apmąstymą.

Atraskime šią svetingumo dovaną Afrikos bažnyčioje, kuri pirmiausia buvo pasiūlyta Jėzui Kristui, Marijai ir Juozapui. Egipto žmonės priėmė Šventąją šeimą kaip politinius pabėgėlius bėgančius nuo priespaudos. Mes žinoma niekada nesužinome, kokią įtaką tai turėjo šiai šeimai, tačiau galime lengvai įsivaizduoti, kad užaugęs Jėzus išgirdo tėvų pasakojimą apie tai, kaip jie buvo priversti bėgti per naktį, klausdami savęs, kaip jie pramins kelią į visiškai naują šalį ir kaip suras draugystę ir pagalbą visiškai naujoje bendruomenėje. Šiandien, pasaulyje turėdami pabėgėlių daugiau nei bet kada nuo Antrojo pasaulinio karo, paklauskime savęs, kaip suteikti daugiau galios svetingumo vertybei. Taip pat prisiminkime, kad Bažnyčia visuomet buvo pasaulinio pobūdžio ir kad mes turime daug ko išmokti iš mūsų brolių ir seserų visame pasaulyje. Dalis svetingumo yra nuolankume to, kuris nori klausytis ir išmokti.

Tarp mūsų pasaulio konfliktų, sugebėkime rasti raginimą praktikuoti santykių svetingumą. Šiandieninės mūsų pasaulio jėgos ir toliau kelia grėsmę mūsų visuomenėms. Genocidai išlieka įvairiuose kontekstuose. Turtingieji be saiko vartoja, kai tuo tarpu daugelyje šalių sklando alkio šešėlis. Religinis persekiojimas pasaulyje pasiekė vieną iš aukščiausių lygių istorijoje. Svetingumo dvasia mus skatina užmegzti santykius - kurti santykius su žmonėmis, kurie yra kito tikėjimo, kitų etninių grupių, kurie kalba kitomis kalbomis. Jėzus mus kviečia kurti santykius net su mūsų priešais. Iššūkiai, su kuriais susiduria mūsų pasaulis, nebus išspręsti nesant santykių.

Imkitės iššūkio, jauni tikintieji! Gyvenkite su atviru stalu - su visais esančiais šalia ir Pasaulio Bažnyčios nariais. Mūsų pasaulio periferijose mums reikia jūsų balso ir jūsų įsitraukimo.


Pasaulio evangelikų aljanso Teologijos komisijos vykdančioji direktorė, dr. Rosalee Velloso Ewell

Visiems, susirinkusiems Madride, malonė ir ramybė! Džiaugiuosi jūsų susitikimu ir dėkoju Dievui už liudijimą, kurį teikiate apie Jėzaus Kristaus Gerąją Naujieną. Tai didi dovana būti kartu ir dalintis Dievo svetingumu!

Advento ir Kalėdų metu prisimename, kaip ruošiamės ir laukiame Kristaus atėjimo - jo gimimo ir antrojo atėjimo. Ruošdamiesi, mes mokomės būti šeimininkais, mokomės priimti labiausiai pažeidžiamus ir tuos, kurie nėra laukiami ir pageidaujami svečiai šiame pasaulyje. Svetingumas yra dovana, kurią Dievas suteikia savo žmonėms. Svetingumas gali būti sunkus ir sudėtingas, jis taip pat gali būti nuostabus ir stebinantis. Kaip ypatinga yra tai, kad galite susitikti pasidalinti Dievo svetingumu ir augti draugystėje ir malonėje vieni su kitais.

Redcliffe koledžas, Jungtinės Biblijos draugijos ir Pasaulio evangelikų aljansas meldėsi už jus. Aš ir toliau asmeniškai meldžiuosi už kiekvieną iš jūsų, kuris atranda, kaip tuo pačiu metu nuostabu ir sudėtinga yra sekti Kristumi šiame pasaulyje.

Tegul jūsų maldos laikas, jūsų šventimas ir broliškos draugystės akimirkos bus jūsų tikėjimo ženklu abejonės paženklintoje visuomenėje, taikos ženklu karo pasaulyje, vilties ženklu neviltyje ir meilės ženklu ten, kur neapykanta.

Tegul jūsų viešnagė Madride bus palaiminta Dievo. Tegul Dievas suteikia jums visas Šventosios Dvasios dovanas ir norą pasidalinti Jėzaus meile, kad ir kur esate ar vykstate.


Jungtinių tautų generalinis sekretorius, ponas António Guterres

Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Taizé bendruomenės kasmetinį jaunimo susitikimą. Iki šiol prisimenu Taizé susitikimą, kuriame pats dalyvavau kaip jaunas studentas ir gerai atsimenu ekumeninę šių susitikimų dvasią.

Susitinkate tuo metu, kai pasaulyje kyla iššūkių ir neapibrėžtumo dėl klimato kaitos, konfliktų, didėjančios nelygybės ir netolerancijos. Tačiau tai taip pat yra galimybių era, dėl visame pasalyje kylančių vilties vėjų, visų pirma dėl neseniai priimto pasaulinio susitarimo migracijos klausimu ir teigiamų klimato konferencijos Lenkijoje rezultatų.

Tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbesnis nei bet kada, ir mes visi turime atlikti svarbų vaidmenį siekiant tvaraus vystymosi tikslų ir kuriant geresnę ateitį visiems. Per savo kadenciją mačiau kaip jauni žmonės imasi spręsti pasaulinius iššūkius ir tuo paliudija, kad jie yra ne tik rytojaus, bet ir šiandienos lyderiai. Siekdamas padėti jauniems žmonėms visame pasaulyje imtis atsakomybės, inicijavau projektą Youth2030, kuriuo siekiama glaudžiau ir produktyviau dirbti su jaunimu, kad būtų galima suprasti jų poreikius, klausytis jų balso ir įgyvendinti jų idėjas.

2019-tais metais ir toliau kliausiuosi jumis siekdamas mūsų bendrų tikslų - taikos, tvaraus vystymosi ir pagarbos žmogaus teisėms. Siunčiu savo šilčiausius linkėjimus šiam prasmingam susitikimui, linkiu linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.


Madrido merė, ponia Manuela Carmena

Baigiantis 2018 m., jūs tūkstančiai jaunų žmonių, atvykstate į Madridą dalyvauti 41-ame Europos jaunimo susitikime organizuojamame Taizé bendruomenės, kurią 1940 m. įkurė brolis Roger. Jūs atsiliepėte į kardinolo Carlos Osoro kvietimą paversti mūsų miestą vieta, kur susitinka visi, jaunieji katalikai ir kitų krikščioniškų konfesijų tikintieji. Sveikiname visus atvykusius.

Madridas yra atviras, daugiakultūris, tolerantiškas, saugus ir svetingas miestas. Bet visų pirma jis yra svetingas. Mūsų simbolis yra dvi rankos, apimančios visus, kurie atvyksta mus aplankyti. Šiuo metų laiku Madridas yra dar svetingesnis, nes yra visiškai pasinėręs į Kalėdų šventes, kurios praturtina miestą šviesomis ir spalvomis. Būkite tikri, kad čia jausitės kaip namuose.

Madridas buvo svarbių susitikimų, tarptautinių renginių ir įvairių taikos susitarimų vieta. Praėjusį lapkritį čia įvyko antrasis pasaulinis forumas smurto mieste, švietimo gyvenimo kartu ir taikoje klausimu. Šio forumo metu mes stengėmės nustatyti pagrindines įvairių smurto tarp žmonių aspektų priežastis. Žinau, kad jūs, jauni žmonės, kurie dalyvaujate šiame Europos susitikime, taip pat esate įsipareigoję siekti pasaulinės taikos.

Kaip šio miesto merė, noriu jums pasiūlyti, ir iš tikrųjų siūlau, visokeriopą Madrido savivaldybės ir mūsų visų, ją sudarančių institucijų, paramą ir pagalbą. Esame jūsų paslaugoms. Prašome nedvejoti ir pas mus apsilankyti dėl visko ko jums gali prireikti. Iš visos širdies jums linkiu džiaugsmingos ir vaisingos viešnagės šioje didelėje šeimoje, kuria yra Madridas.


Lenkijos Respublikos prezidentas, ponas Andrzej Duda

Europos jaunimo susitikimo Madride organizatoriai ir dalyviai!
Gerbiamas broli priore!
Gerbiamieji broliai - Taizé bendruomenės nariai!
Brangūs jaunieji draugai - iš Lenkijos ir kitų Europos šalių!

Jau 40 metų jauni europiečiai susirenka į Taizé bendruomenės organizuojamus susitikimus. Šio jubiliejaus proga visiems jums siunčiu sveikinimus ir nuoširdžius palinkėjimus. Pagarbą ir dėkingumą kelia tai, kaip per susitikimą solidarumo dvasioje išreiškiate savo tapatybę ir įsitikinimus.

Jaunieji susitikimo Ispanijos sostinėje dalyviai yra krikščioniškosios Europos balsas, kupinas pagarbos bendrajai tradicijai ir noro bendradarbiauti su visais geros valios žmonėmis. Linkiu jums, kad pasibaigus šiam susitikimui, išliktumėte taikos ir susitaikymo ambasadoriais: savo šeimose, bažnyčiose ir vietos bendruomenėse.

Jūs esate vilties ženklas pasaulyje, kurį krečia konfliktai, o kai kur net karinė agresija. Atsimenant tragišką dviejų pasaulinių karų patirtį, sunku patikėti, kad mes tai patiriame taip pat ir Europoje. Netoli į rytus nuo Lenkijos, Ukrainoje, tęsiasi milijonų žmonių dramos, kurias sukelia ginkluotas užpuolimas. Prašau jūsų maldos už aukas ir už visus patiriančius baisias karo pasekmes.

Jauniems lenkams laisvė yra kažkas akivaizdaus. Tačiau taip buvo ne visada. Šiemet sukanka šimtas metų nuo Lenkijos nepriklausomybės atgavimo. Nuo tada mano tauta išgyveno daug dramatiškų, sunkių įvykių. Taigi, mes, lenkai, žinome, ką reiškia skausmas ir kančia, kokia didelė yra laisvos tėvynės - mūsų pačios suverenios valstybės - vertė ir tai, koks brangus yra atleidimas ir gailestingumas.

Taizé bendruomenės įkūrėjas šviesaus atminimo brolis Roger mylėjo Lenkiją. 1939 m. rugsėjo mėn. jis negalėjo susitaikyti su nacistinės Vokietijos įvykdytu mano šalies užpuolimu ir okupavimu, vėliau sovietinės Rusijos – rašė apie tai viename iš savo laiškų. Vėliau rėmė jaunus lenkus, kovojančius su jėga Lenkijai primestu komunizmu. Šiandien vėl esame laisva tauta, vėl gyvename nepriklausomoje tėvynėje ir darome viską, kad Lenkija išliktų ištikima savo paveldui.

Mieli draugai, jaunystė yra gražus, bet sunkus laikas Tai augimo, gyvenimo pasirinkimų ir vidinių kovų laikas. Taizé bendruomenės broliai savo tarnyste palaiko kiekvieną ieškojimuose, kuriam to reikia. Tegul jaunatviškas entuziazmas, džiaugsmas ir krikščioniška meilė savo artimui kiekvieną dieną jus lydi per Naujuosius 2019 metus. Telaimina jus Dievas!


Vroclavo meras, ponas Jacek Sutryk

Brangūs broliai,
Mieli jaunieji draugai,

labai džiaugiuosi, kad priėmėte kvietimą kitą Europos jaunimo susitikimą surengti Vroclave.

2019-ieji taip pat yra ypatingi visai Lenkijai - prieš 15 metų įstojome į Europos Sąjungą. Labai džiaugiuosi, kad būtent šiais metais, Europos viltis ir ateitis įsikurs Vroclave.

Jau trečią kartą atvyksite į mūsų miestą po 24 metų pertraukos. Galbūt kas nors iš jūsų dar prisimena Vroclavą iš 1989 m. arba 1995 m. susitikimų. Mūsų miestas labai pasikeitė – patys pamatysite, bet svarbiausias jo elementas išlieka nuo seno – tai žmonių su atviromis širdimis miestas.

Vroclavas turi turtingą istoriją ir daugybę pavadinimų įvairiomis pasaulio kalbomis. Tačiau prašau, kad ruošdamiesi susitikimui jį tiesiog vadintumėte savo namais.

Iki pasimatymo Vroclave!

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article25319.html - 17 November 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France