Laiškai Vroclavo susitikimui


Popiežius Pranciškus

Brangus jaunime, kuris Taizé bendruomenės iniciatyva susirinkote į 42-ąjį Europos susitikimą, šiais metais esate Lenkijoje, šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II tėvynėje.
Jo įpėdinis popiežius Pranciškus yra su jumis maldoje ir ragina jus, palaikant ryšį su Lenkijos krikščionimis, pagilinti temą, kurią pasirinkote šiam susitikimui Vroclave: „Visada kelyje, visada įsišakniję“.

Lenkija yra šalis įsišaknijusi tikėjime. Būtent šios šaknys leido šios šalies žmonėms atlaikyti didelius išbandymus, kai buvo palaužta viltis. Sužinosite, kad yra daug ko pasimokyti iš tų, kurie liko ištikimi Kristui, kai buvo pagunda nueiti lengviausiu keliu. Šie krikščionys išdrįso tikėti kitokia ateitimi.

Leiskitės sužinoti kaip įsišaknijimas tikėjime kviečia ir paruošia mus užmegzti ryšį su kitais, atsakyti į naujus visuomenės iššūkius, ypač pavojus, kylančius mūsų bendriems namams. „Šaknys nėra grandinės sukaustančios su kitais laikais ir neleidžiančios įsikūnyti į dabartinį pasaulį“ [...] Priešingai, jos yra inkaru, leidžiančiu tobulėti ir reaguoti į naujus iššūkius (Chistus vivit, n. 200).

Kartu su daugeliu kitų ieškodami atrasite kiek daug džiaugsmo suteikia išsiruošimas į kelionę, kartais - kaip Abraomui - iš anksto nežinant kelionės tikslo. Būkite visada pasiruošę naujoms išvykoms, liudykite Evangeliją ir būkite pilnai prieinami aplinkiniams, o ypač vargingiausiems ir nelaimingiausiems. „Nelaukite rytojaus, su savo energija, drąsa ir kūrybiškumu bendradarbiaudami pertvarkykite pasaulį […] Jūs esate Dievo, norinčio jūsų vaisių, valanda“ (Ten pat, n. 178).

Šventasis Tėvas laimina jus visus, jaunus žmones, Taizé bendruomenės brolius, o taip pat jus priimančias šeimas ir parapijas. Tegul Marijos, kuri taip pat „skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 39) tikėjimas, išlaiko jūsų pasitikėjimą jos Sūnumi.

Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin


Ekumeninis patriarchas Baltramiejus

Brangus jaunime,
nuoširdžiai jus sveikinu už tai, kad pasistengėte ir radote laiko sudalyvauti 42-ajame Taizé brolių organizuojamame Europos susitikime. Pasaulyje, kuriame galimybės dabar yra beveik neribotos, susitikimo laikas įgauna didelę vertę, juk pažinimas, kylantis iš susitikimo ir atradimo paslapties, negali vykti skubotai. Socialiniai tinklai siūlo pažinti asmeninius profilius, bet jūs pasirinkote pažinti juos kaip asmenis ir leisti jiems pilnai pažinti jus. Artefaktai sumažinami iki minimumo, nes kelionė, jau nekalbant apie piligrimystę, įpareigoja būti teisingais patiems sau. Bažnyčios gyvenime susitikimai taip pat yra raginimu ir pašaukimu. Kristus pakvietė apaštalą Andriejų sekti paskui jį. Jis pamatė Natanaelį po figmedžiu. Jis pasirodė Pauliui pakeliui į Damaską. Visi šie epizodai konkretizuoja Dievo buvimą apaštalų gyvenime. Mes, krikščionys, esame pašaukti būti Kristaus pasiuntiniais pasaulyje.

Apaštalas Jonas savo Evangelijos pradžioje rašo žodžius, kurie tebeskamba galingai: „Žodis pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę.“ (Jn 1, 11-13) Todėl mūsų pareiga yra padaryti save Žodžio aiškintojais ne tik per žodžius, bet ir per jų įkūnijimą savo gyvenime. Patirti tikėjimą kaip naujo gyvenimo pažadą, tai yra tai, kas perkeičia mums duotą gyvenimą ir siūlo visišką vienybę su dieviškuoju – toks yra projektas, kuriame dalyvaujate šiomis dienomis Vroclave.

Mus skiria 30 metų nuo „Geležinės uždangos“ griuvimo. Berlyno siena griuvo 1989 m. lapkritį sukeldama didžiules viltis. Šaltojo karo pabaiga, kurią kai kas laikė istorijos pabaiga, suteikė Europos projektui, naują kvėpavimą, naują energiją, kurios paveldėtojais šiandien esame. Nedaugelis iš jūsų gali prisiminti šiuos įvykius, tačiau jų visuotinis atgarsis vis dar giliai veikia mūsų matymą ir buvimą pasaulyje.

Turime suprasti, kad šio rando, iškreipusio Europos veidą, pašalinimas buvo vilties ženklas visai kartai. Tačiau susitaikymo procesas ne visada buvo lengvas. Iš šios patirties tikrai turime pasimokyti, kaip skirtingų konfesijų krikščionys, kurie tikisi veikti vienybės ir bendrystės labui. Viltis neabejotinai yra tai į ką turėtume sutelkti dėmesį, jei esame įsitikinę būtinu ekumeniniu keliu, kuriuo turėtume eiti kartu.

Meldžiuosi už jus ir laiminu. Tegul vienybės malonė spindi kiekviename iš jūsų ir suteikia vilties, palaikančios Bažnyčios gyvenimą, kad būtumėte geri Viešpaties vynuogyno darbininkai.


Maskvos patriarchatas

Mielas broli Alois, brangūs broliai ir seserys!

Jo šventenybės Maskvos ir visos Rusijos patriarcho Kirilo ir savo vardu sveikinu jus visus šiandien susirinkusius Vroclave į kasmetinį jaunųjų krikščionių susitikimą organizuojamą vienuoliškos Taizé bendruomenės. Siunčiu jums geriausius linkėjimus švytinčios Kristaus gimimo ir Naujųjų metų šventės proga.

Šių metų susitikimo tema - „Visada kelyje, visada įsišakniję“. Šventojo Rašto skaitymas skatina mus judėti pirmyn. Kaip Abraomas, kuris viską paliko atsiliepdamas į Dievo kvietimą, kaip hebrajai sekdami Mozę keturiasdešimt metų vaikščiojo po dykumą, kaip šventieji apaštalai, skelbę Evangeliją iki kankinio mirties, mes taip pat esame pašaukti žengti dvasinio gyvenimo keliu, kurio tikslas yra Kristus.

Krikščionys turi atsiminti, kad jų žemiškoji tėvynė yra tik dangiškojo miesto, kurio jie ilgisi, prieškambaris. „Mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus.“ (Fil 3, 20)

„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas.“ sako Viešpats. Išganytojas ne tik parodo mums kelią į amžinąjį gyvenimą, bet ir siūlo, kad mes juo eitume kartu su juo, nes „niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ (Jn 14, 6). Kelias į amžinąjį gyvenimą yra įmanomas tik Kristuje ir per Jį.

Susirinkę šį Kalėdų laiką, jūs turite galimybę dalyvauti esminiame įvykyje, kuris amžiams pakeitė žmonijos istoriją. „Kaip saulė, kurios spinduliai vis dar yra paslėpti, bet kurios šviesa jau apšviečia dalį visatos, taip ir Kristus, prieš palikdamas Mergelės įsčias, jau apšvietė visatą“ - rašė šv. Jonas Chrizistomas.

Deja, šiandien mūsų pasaulis vis mažiau dėmesio skiria šiai šventei. Kalėdų metu Kristaus vardas vis labiau paslėptas už eglučių, dekoracijų, mugių ir apsipirkimo parduotuvėse. Ginti savo tikėjimą sekuliarizuotoje visuomenėje tampa iššūkiu kiekvienam jaunam krikščioniui. Būdami svetimšaliai šioje žemėje ir trokšdami dangiškosios tėvynės, mes taip pat turime žinoti savo vietą šiame pasaulyje.

Liudykite Kristų ir skelbkite jo gimimą bei prisikėlimą. Prisimindami šiuos apaštalo Pauliaus žodžius: „Todėl nesigėdyk mūsų Viešpaties liudijimo nei manęs, jo kalinio, bet drauge su manimi kentėk Evangelijos labui jėga Dievo.“ (2 Tim 1.8), pasistenkime ateinančiais metais sukaupti jėgų žengti Viešpaties keliu.

Tebūna Dievo palaima su jumis visais. Viešpaties meilėje,

Ilarionas, Volokolamsko metropolitas, Bažnyčios išorės santykių skyriaus pirmininkas


Anglijos primas Jorko arkivyskupas John Sentamu

Aleliuja! Tegul Dievas jus laimina artėjant Naujiesiems metams ir susirinkus į Europos jaunimo susitikimą Vroclave!

Jūsų tema „Visada kelyje, visada įsišakniję“ skamba teisingai visiems, kurie pasirinko sekti Jėzumi Kristumi. Kai šventasis Paulius meldėsi už krikščionis Efeze ir Kolosuose, kad šie būtų „įsitvirtinę ir įsišakniję meilėje“, iš savo daugybės kelionių, žinojo, kad „namai“ yra ne vieta, o gili Dievo buvimo tarp mūsų per Jėzų Kristų ir dovanotą Šventąją Dvasią, realybė. O Augustinas sakė šitaip: „Mūsų širdys neramios tol, kol atranda ramybę Tavyje“.

2020 m. pradžioje visi galime būti neramūs, drąsūs ir ieškantys nuotykių, savo pastangoms Kristuje, pasirengę atsiliepti į jo kvietimą visur, kur jis veda. Ir šiame kelyje galime save gerai pažinti namuose, Jo ramybėje, sustiprinti Šventosios Dvasios, amžinai laikydamiesi Tėvo meilės.

Tegul jūsų džiaugsmas šią savaitę Vroclave būna didelis kartu dalijantis Kristumi! Ir tegul Šventoji Dvasia pripildo jus malone, kad pasiimtumėte tą džiaugsmą su savimi visur, kur tik eitumėte.


Pasaulio Bažnyčių tarybos generalinis sekretorius dr. Olav Fykse-Tveit

Šiuo metu kai renkatės į Vroclavą naujam pasitikėjimo piligrimystės etapui, noriu visos pasaulinės krikščionių bendruomenės vardu jus pasveikinti ir patikinti, kad už jus melsiuosi, ir jus padrąsinti, jus ir tūkstančius ten susitiksiančių jaunuolių.

Kaip visada, jūsų susitikimas Vroclave pasižymės svetingumu ir dvasingumu. Jaunieji piligrimai ir gyventojai peržengs socialines, kultūrines ir religines sienas, kad galėtų susitikti vieni su kitais ir pasidalinti gilia bendryste su Dievu. Tai yra naujo gyvenimo ženklas ir svarbiausias momentas visiems.

Be to, jūs susitinkate iškart po Kalėdų, kai medituojame Dievo įsikūnijimą Jėzuje. Iš jo sužinome, kad Dievas yra su mumis, kad jis kenčia su mumis, pasilieka su mumis ir veikia mumyse. Nesvarbu, kur einame, niekada nesame atstumti nuo Kristaus meilės. Naujųjų metų pradžioje galime nuoširdžiai tikėtis naujos dienos, kai kontempliacijos ir solidarumo sėklos galės pagyvinti atsidavusio jaunimo, dirbančio geresnio gyvenimo visiems Europoje vardan, kūrybinę energiją.

Jūs mus įkvepiate. Taizé patirtis įvairiais būdais iliustruoja tai, ką ir toliau atrandame teisingumo ir taikos piligrimystėje, o būtent tai, kad pati kelionė yra kvietimas tobulėti. Būdami mokiniais, nuolat keičiamės susitikdami su Dievu ir tarpusavyje, norėdami įveikti tautų, kilmės, lyties ar tikėjimo barjerus ir kurti bendrystę. Pasak mūsų kitos asamblėjos temos „Kristaus meilė veda mus į susitaikymą ir vienybę“.

Kristus nėra saistomas ar ribojamas jokios tautos ar nacionalistinės programos. Kristaus meilė persmelkia visą žmonijos šeimą, pasaulį ir netgi visą Dievo kūriniją. Bet kokia diskriminacija ar atskirtis prieštarauja Kristaus meilei ir kelia pavojų stigmatizuotiems ar atmestiems žmonėms. Mus to moko XX amžiaus patirtis.

Meldžiuosi, kad Vroclavo susitikimas būtų palaimingas. Tegu šis naujas Taizé pasitikėjimo piligrimystės etapas suteikia kiekvienam dalyviui galimybę augti Kristaus meilėje ir visiems mums būna nauja aušra.


Pasaulio evangelikų aljanso teologinės komisijos vykdančioji direktorė dr. Rosalee Velloso Ewell

Visiems esantiems Vroclave nuoširdžiausi sveikinimai mūsų Viešpaties Jėzaus vardu!

Džiaugiuosi jūsų susibūrimu ir dėkoju Dievui, kad suvedė jus iš visų žemės kampelių kartu melstis, mokytis ir apmąstyti tai, ką reiškia būti visada kelyje ir visada įsišaknijus.

Būdami Kalėdų laikotarpyje – džiaukimės, nes Kristus atėjo! Kaip Jėzus, būdami gyvenimo piligrimai ir eidami ten, kur siunčia Dvasia, liekame įsišakniję Dieve ir Dievo meilėje visai kūrinijai.

Kaip Abraomas ir Sara kelyje į Dievo jiems numatytą ateitį, turėsime paklusnumo ir nesėkmės akimirkų, bet visomis šiomis akimirkomis Dievas yra ištikimas ir atleidžiantis. Palaima, kad šioje kelionėje esame ne vieni. Jėzus stebina mus bendrakeleiviais, kuriuos pakviečia būti mūsų kelyje, lygiai taip, kaip jis nustebino mokinius kelyje į Emmausą.

Būkite palaiminti ir nustebinti Dievo, įeidami į šiuos naujus pasitikėjimo piligrimystės metus. Priimkite angelus parodydami Dievo svetingumą nepažįstamiesiems. Švieskite tamsoje ir parodykite Kristaus meilę tiems, kurie jaučiasi nemylimi. Už tai būsite palaiminti.


Jungtinių Tautų generalinis sekretorius António Guterres

Siunčiu geriausius linkėjimus Taizé bendruomenei jos metinio susitikimo proga. Prieš daugelį metų būdamas universiteto studentas dalyvavau Taizé susitikime, ir tie prisiminimai išlieka ryškūs. Ir tada ir dabar labai žaviuosi jūsų pastangomis suburti žmones iš tiek daug šalių ir tradicijų.

Šiandieniniame susiskaldžiusiame pasaulyje atvirumas įvairovei yra ypač svarbus. Matome geopolitinę konkurenciją, didėjančią nelygybę, didėjantį atotrūkį tarp žmonių ir politinių institucijų, prarają tarp žmonių ir planetos pasireiškiančią klimato kaita. Tarptautinis bendradarbiavimas dabar yra svarbesnis nei bet kada anksčiau, ir pasauliui visų pirma reikia jaunų žmonių, kurie imtųsi veiksmų, sprendimų ir pokyčių.

Šiais metais ypač kreipiuosi į jus su prašymu veikti klimato labui. Daugelį dešimtmečių žmonės kariavo su planeta. Šiandien planeta ginasi. Susiduriame su pasauline klimato krize sparčiai artėdami prie kritinio nebeatstatomos situacijos taško. Tačiau aš taip pat matau ir viltį. Mokslininkai teigia, kad ne daugiau kaip 1,5 laipsnio temperatūros kilimo gairė yra vis dar pasiekiama. Technologijos, leidžiančios tai padaryti, jau yra prieinamos. Visuomenė bunda dėka tokių jaunų žmonių kaip jūs. Ir vis daugiau miestų, finansų įstaigų ir įmonių pradeda judėti 1,5 laipsnio keliu.

Tikiuosi, kad 2020 m. ir toliau darysite spaudimą išlaikyti klimatą tarptautinės darbotvarkės prioritetu. Jungtinės Tautos bus jūsų stiprus partneris, kartu kuriant taikos, tvaraus vystymosi ir žmogaus teisių visiems pasaulį.

Šioje dvasioje prašau jūsų priimti mano geriausius linkėjimus patirti įsimintiną susitikimą. Linksmų jums Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!


Europos Parlamento pirmininkė Ursula von der Leyen

Mielas jaunime,

dienos, kurias kartu praleisite Vroclave, globojami Taizé bendruomenės, paliks jums saitų, draugysčių, prisiminimų ir patirčių, kurios tęsis visą gyvenimą.

Viešnagės metu su savo bendraamžiais atrasite naujų perspektyvų. Patirsite tikrą svetingumo ir solidarumo jausmą, šiltą vietos bendruomenės priėmimą. Dalyvaudami Taizé Europos susitikime seksite šimtų tūkstančių jaunuolių, atradusių Europos sielą, pėdomis.

Šiais metais jūsų susitikimas yra ypač jaudinantis ir ypatingas. 2019 m. minimos 30-osios geležinės uždangos ir Berlyno sienos griuvimo metinės. Praėjo 30 metų nuo to, kai didžioji dalis Europos atgavo laisvę. 30 metų nuo tada, kai mūsų Europos šeima buvo galutinai suvienyta.

Artimiausiomis dienomis, kai susirinksite į pamaldas ir diskusijas, pagalvokite apie visų, kovojusių už laisvę, drąsą. Apie tuos, kurie gynė savo vertybes. Pagalvokite, ką jiems reiškė vienybė, taika ir susitaikymas. Mūsų pareiga yra niekada to nepamiršti ir nenustoti kurti vieningesnės, teisingesnės, tolerantiškesnės, atviresnės ir žmogiškesnės Sąjungos.

Turite gerų sektinų pavyzdžių. Aš, žinoma, galvoju apie Taizé bendruomenę, įkūnijančią mūsų europines vertybes. Bet aš taip pat galvoju ir apie šventąją Urszula Ledochowska, kuri įkvepia jūsų susitikimo devizą: „Visada kelyje, visada įsišakniję“. Per savo ilgą kelionę po Europą ji visada pasišventė vargingiausiems ir pažeidžiamiausiems bei parodė mums vienybės stiprybę. Jūs ir visi mes turime ją sekti.

Nuoširdžiai linkiu jums praturtinančios ir laimingos viešnagės, kad ji būtų kupina džiaugsmo, atradimų ir meilės. Linksmų jums Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Printed from: https://www.taize.fr/lt_article27131.html - 25 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France