Chuyến viếng thăm của Đức Thượng Phụ Bartholomew

Hai video clip của buổi cầu nguyện chung

Hôm nay Đức Thượng phụ Bartholomew đã dành một vài giờ tại Taizé. Đây là hai video clip trong buổi cầu nguyện chung.

Phần 1

Phần 2 [1]

[1Hình ảnh: Wiesia Klemens

Printed from: https://www.taize.fr/vi_article27917.html - 29 February 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France