Download bản thu âm và bản nhạc

Nhấn vào đây để đến trang tải về [http://www.exultet-solutions.com/shop/pages-main/partner_id-10/language-en/index.html] các bản thu âm và bản nhạc của Taizé (bản nhạc cụ và bản bè) được eXultet-solutions phát hành cho Ateliers et Presses de Taizé.

JPEG - 52.5 kb

Printed from: https://www.taize.fr/vi_article27924.html - 22 July 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France