Ochrona osób w Taizé

Nasze zobowiązania

W Taizé zobowiązujemy się do tego, by:
– promować taką kulturę i tworzyć takie środowisko, aby każdy mógł się czuć bezpieczniej;
– zmierzać w kierunku tzw. „bezpiecznieszego doboru” osób, którym powierzana będzie jakakolwiek odpowiedzialność w ramach spotkań odbywających się w Taizé, zapewniając im jednocześnie większe wsparcie;
– reagować bez zbędnej zwłoki w każdym przypadku otrzymania informacji wskazującej na możliwe naruszenie integralności osobistej, jak i w każdej innej sytuacji mogącej budzić niepokój;
– okazywać duszpasterską troskę, uwzględniającą wszelkie zobowiązania prawne, ofiarom nadużyć oraz innym osobom znajdującym się w Taizé, na które ta sytuacja mogła mieć wpływ;
– okazywać duszpasterską troskę, uwzględniającą wszelkie zobowiązania prawne, osobom, wobec których sformułowane zostało podejrzenie lub zarzut nadużycia oraz innym osobom znajdującym się w Taizé, na które ta sytuacja mogła mieć wpływ;
– podejmować adekwatne działania w stosunku do osób, które w danym momencie mogą stanowić zagrożenie dla innych.

W Taizé:
– dołożymy wszelkich starań, aby miejsce to pozostawało bezpieczną przestrzenią dla wszystkich, miejscem, w którym każdemu okazywana jest troska;
– zapewnimy funkcjonowanie zespołu powołanego po to, by czuwać nad ochroną osób, w którego skład wchodzą obecnie przedstawiciele wspólnot mieszkających w Taizé, a także jedna osoba z zewnątrz.
– zwrócimy większą uwagę na tzw. „bezpieczny dobór” osób, którym powierzane będą odpowiedzialności w ramach spotkań odbywających się w Taizé i zapewnimy im szkolenia oraz wsparcie, tak aby wyposażeni w niezbędną wiedzę mogli skuteczniej rozpoznawać i reagować na ewentualne nadużycia;
– zapewnimy odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora;
– w różnych miejscach umieścimy informacje precyzujące z kim należy się kontaktować, aby uzyskać wsparcie lub w przypadku zaistnienia sytuacji mogących budzić niepokój;
– wysłuchamy i potraktujemy poważnie wszystkich, którzy zdecydują się przekazać nam informacje dotyczące ewentualnych nadużyć;
– w przypadku zaistnienia sytuacji budzących niepokój, wraz z osobą odpowiedzialną za grupę, rodzicami lub opiekunami prawnymi, a w sytuacjach tego wymagających, z przedstawicielami właściwych służb, podejmiemy działania, aby chronić dzieci, ludzi młodych i osoby dorosłe;
– ze szczególną uwagą będziemy traktować ofiary nadużyć, które wyrażą chęć rozmowy lub innej formy komunikacji, niezależnie od rodzaju nadużyć, a także miejsca i czasu ich zdarzenia;
– zachowując zasady poufności i bezpieczeństwa wszystkich stron, będziemy czuwać z uwagą i troską nad każdym członkiem Wspólnoty, wolontariuszem lub jakąkolwiek inną osobą włączoną w organizację spotkań, która może stanowić ryzyko dla dzieci lub osób dorosłych;
– zapewnimy stosowanie polityki, procedur oraz praktyk ochrony osób, wprowadzona zostanie także ocena ryzyka. Wszystkie te elementy będą podlegać regularnej weryfikacji dokonywanaj każdego roku w lutym;
• W ramach tej weryfikacji dokonywany będzie regularny przegląd wdrażania polityki, procedur oraz praktyk ochrony osób.
• Zapewnimy także stosowanie, a także regularny przegląd wszystkich kwestii dotyczących tematyki zdrowotnej oraz problematyki bezpieczeństwa związanego z organizacją spotkań.

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article28229.html - 5 December 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France