Ochrona osób w Taizé

Obowiązujące praktyki

W tym artykule wyjaśniamy, jak wyglądają obowiązujące praktyki związane z ochroną uczestników spotkań w Taizé w zależności od tego, czy osobami poniżej, czy powyżej 18 roku życia.

1. Różne zobowiązania wobec osób w wieku 15-17 lat

- Opiekunowie prawni [1] osób poniżej 18 roku życia uczestniczących w spotkaniach w Taizé muszą udzielić uprzedniej zgody na udział ich dziecka w spotkaniu. Mają również obowiązek wyznaczenia osoby powyżej 18 roku życia, która będzie odpowiedzialna za nieletniego. Opiekun prawny musi być dostępny w każdej chwili na wypadek dotyczących ich dziecka problemów zdrowotnych lub kwestii związanych z dyscypliną.
- Odpowiedzialni za grupy [2] muszą się upewnić, że każda osoba poniżej 18 roku życia ma przy sobie podpisany przez swojego opiekuna prawnego dokument, wskazujący osobę powyżej 18 roku życia, która będzie za nią odpowiadać w nagłych sytuacjach. W przypadku zaistnienia takich sytuacji osoba ta natychmiast skontaktuje się z opiekunem prawnym. Osoba odpowiedzialna za grupę musi zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób nieletnich. Musi zwłaszcza zadbać o to, by członkowie grupy nie opuszczali Taizé i uczestniczyli w zaproponowanym programie.
- Jeżeli opiekun prawny nie jest obecny w Taizé, za osoby poniżej 18 roku życia odpowiada osoba pełnoletnia przez niego wyznaczona. Osobą tą może być odpowiedzialny za grupę lub ktoś inny. Wyznaczona do opieki osoba powinna informować opiekuna prawnego o wszystkich trudnościach, jakie spotykają jego dziecko, a także utrzymywać ścisły kontakt z odpowiedzialnym za grupę.
- Podczas spotkań w małych grupach, wyznaczone osoby (najlepiej w wieku 20-29 lat, lub powyżej 30 jeśli nie jest to możliwe), zwane „osobami kontaktowymi”, wraz z prowadzącym rozważania biblijne pomagają w funkcjonowaniu grup. Odpowiedzialni za grupy dbają w tym czasie o to, by młodzi ludzie uczestniczyli w spotkaniach, oraz zachowują odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych, którzy są w ich pieczy. Przygotowują również osoby kontaktowe do pełnionej przez nie roli i zapewniają, by osoby te w sposób bezpieczny pracowały z nieletnimi.

1.1 Podstawowe zasady towarzyszenia w Taizé osobom między 15 a 17 rokiem życia

Szacunek

- Zawsze szanuj integralność młodych osób w całej ich różnorodności.
- Prześladowanie może objawiać się na różne sposoby, także przez nieodpowiednie działania lub gry, które prowadzą do wyśmiania i upokorzenia, nawet gdy nie było to ich pierwotną intencją.
- Zapewnij, by każda młoda osoba czuła się akceptowana, również ze swoimi słabościami.
- Podczas rozmów w małych grupach nie naciskaj, by młodzi mówili o swoich tajemnicach lub czymkolwiek, z czym nie czują się komfortowo.
- Zadbaj o odpowiedni język i zachowanie – na przykład, nie pal podczas rozmów w małych grupach.
- Należy bezwzględnie unikać niewłaściwego korzystania z internetu, w tym mediów społecznościowych.
- Zgodnie z prawem francuskim sexting [3] może być zakwalifikowany jako molestowanie seksualne.
- Nie dopuszczaj do żadnej formy nękania lub molestowania seksualnego, w tym sextingu [4], czyny te bowiem, zgodnie z prawem francuskim, podlegają karze.
- Nie proś o dane kontaktowe lub profile społecznościowe osób nieletnich spoza grupy, z którą przyjechałeś.

Zachowanie czujności

- Nie opuszczaj terenu Taizé o ile wyraźnie nie zasugeruje tego prowadzący rozważania biblijne.
- Nigdy nie oddalaj się od innych sam na sam z młodą osobą, pozostając poza polem widzenia grupy.
- Jeżeli musisz w szczególny sposób wysłuchać jednej młodej osoby, zrób to tak, by być w zasięgu wzroku innych.
- Należy zgłaszać wszystkie przypadki spożywania alkoholu lub używania narkotyków.

2. Różne zobowiązania wobec osób powyżej 18 roku życia, zwłaszcza tych, które są sposób szczególny narażone na zranienia

- Odpowiedzialni za grupy dbają o to, by wszystkie osoby powyżej 18 roku życia, które są w sposób szczególny narażone na zranienia miały zapewnione odpowiednie przygotowanie i opiekę. Odpowiedzialny za grupę musi czuwać nad bezpieczeństwem tych osób.
- Jeśli pełne uczestnictwo w programie jest dla tych osób problemem, lub jeśli mają one szczególne potrzeby związane z zakwaterowaniem, należy poinformować o tym podczas zgłaszania grupy. Jeżeli stan szczególnego narażenia pojawi się u którejś z osób podczas pobytu w Taizé, odpowiedzialny za grupę skontaktuje się niezwłocznie z jednym z braci pracujących w Casa.
- Jeżeli osoba pełnoletnia szczególnie narażona na zranienia podlega opiece prawnej, musi w zgłoszeniu podać powód tej opieki oraz dane kontaktowe swojego opiekuna. Opiekun prawny prześle wówczas na adres taize.safeguarding protonmail.com dokument, którego treść pozostanie poufna, wyjaśniając, co jest możliwe dla tej osoby i jakie środki ostrożności należy wobec niej podjąć. Jeżeli osoba ta jest częścią grupy, odpowiedzialny za grupę musi w sposób szczególny czuwać nad jej bezpieczeństwem.
- Odpowiedzialny za grupę zachęci kilka osób w wieku 18-29 lat, by działały jako „osoby kontaktowe”, pomagające w funkcjonowaniu małych grup wraz z prowadzącym rozważania biblijne. Odpowiedzialni za grupy dbają w tym czasie o to, by młodzi ludzie uczestniczyli w spotkaniach, oraz zachowują odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych, którzy są w ich pieczy. Przygotowują również osoby kontaktowe do pełnionej przez nie roli i zapewniają, by osoby te pracowały z innymi w sposób bezpieczny.

2.1 Podstawowe zasady towarzyszenia osobom powyżej 18 roku życia, zwłaszcza tym, które są szczególnie narażone na zranienia

Szacunek

- Zawsze szanuj integralność wszystkich ludzi w całej ich różnorodności.
- Prześladowanie może objawiać się na różne sposoby, także przez nieodpowiednie działania lub gry, które prowadzą do wyśmiania i upokorzenia, nawet gdy nie było to ich pierwotną intencją.
- Zapewnij, by każda osoba czuła się akceptowana, również ze swoimi słabościami.
- Podczas rozmów w małych grupach nie naciskaj, by ich uczestnicy mówili o swoich tajemnicach.
- Zadbaj o odpowiedni język i zachowanie – na przykład, nie pal podczas rozmów w małych grupach.
- Należy bezwzględnie unikać niewłaściwego korzystania z internetu, w tym mediów społecznościowych.
- Zgodnie z prawem francuskim sexting może być zakwalifikowany jako molestowanie seksualne.
- Nie dopuszczaj do żadnej formy nękania lub molestowania seksualnego, w tym sextingu [5], czyny te bowiem, zgodnie z prawem francuskim, podlegają karze.
- Nie naciskaj na innych, by udostępniali swoje dane kontaktowe lub profile społecznościowe.

Zachowanie czujności

- Jeśli chcesz opuścić teren Taizé, zawsze uzgodnij to z jednym z braci.
- Należy zgłaszać wszystkie przypadki używania narkotyków lub nadmiernego spożycia alkoholu.

[1Opiekunem prawnym może być jeden (jeśli prawo do opieki przyznano tylko jednemu z rodziców) lub oboje rodziców (jeśli prawo do opieki nad dzieckiem jest wspólne), bądź osoba wyznaczona na opiekuna prawnego przez właściwe organy.

[2Odpowiedzialnym za grupę grupę jest osoba powyżej 18 roku życia, która przywozi grupę młodych ludzi i odpowiada za nich podczas ich pobytu w Taizé

[3Sexting oznacza wysyłanie, odbieranie lub przekazywanie wiadomości, zdjęć i obrazów o wyraźnym charakterze seksualnym.

[4Sexting oznacza wysyłanie, odbieranie lub przekazywanie wiadomości, zdjęć i obrazów o wyraźnym charakterze seksualnym.

[5Sexting oznacza wysyłanie, odbieranie lub przekazywanie wiadomości, zdjęć i obrazów o wyraźnym charakterze seksualnym.

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article28233.html - 28 November 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France