Modlitby na každý den

Modlitby na jednotlivá období liturgického roku, které připravili bratři komunity Taizé, jsou sebrány v publikaci Zpěvy a modlitby z Taizé.

Liturgické mezidobí 4

Píseň

Žalm

Jako laň prahne po vodách bystřin,
tak prahne má duše po tobě, Bože!
Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu:
kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?

Mé slzy jsou mi pokrmem ve dne i v noci,
když den co den slyším: „Kde je tvůj Bůh?“
Na to si vzpomínám, má duše tím přetéká:
jak jsem putovával v zástupu,
jak jsem je vodíval k Božímu domu
s hlasitým jásotem a chvalozpěvem
ve svátečním průvodu.

Proč se rmoutíš, má duše,
a proč ve mně sténáš?
Doufej v Boha, zase ho budu chválit,
svého spasitele a svého Boha.

Ž 42,1–6

Čtení

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši,

Ř 8,31–39

nebo

Ježíš vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil. A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků; bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Když zákoníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: „Jak to, že jí s celníky a hříšníky?“ Ježíš to uslyšel a řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“

Mk 2,13–17

Píseň

Ticho

Chvály

Ježíši tichý a pokorný srdcem, tys přišel, abys zjevil Otcovu lásku všem lidem.

Ježíši, nekonečná dobrotivosti, ty nám odpouštíš naše hříchy, zajatcům vyhlašuješ volnost.

Ježíši, naše útočiště, tvé jho netlačí a tvé břemeno netíží.

Ježíši, poslaný od Otce, ty uzdravuješ naši slepotu.

Ježíši, chlebe živý, ty sytíš naše srdce svým slovem.

Ježíši, tys přišel, abys zapálil oheň na zemi.

Vzkříšený Ježíši, ty nám dáváš účast na své radosti.

Ježíši, ty jsi cesta, pravda i život.

Otče náš

Modlitba

Ježíši, světlo našeho srdce, od svého zmrtvýchvstání k nám neustále přicházíš. Ať jsme kdekoliv, vždy na nás čekáš. Ty nám říkáš: pojďte za mnou všichni, kdo jste obtíženi břemeny a najdete u mne odpočinek.

nebo

Požehnej nás, Kriste, nás a ty, které jsi nám svěřil. Zachovej nás v duchu blahoslavenství v radosti, prostotě a milosrdenství.

Zpěv


Další modlitby

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article2833.html - 14 July 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France