Evropské setkání v Taizé a online

Program pro ranní modlitby

Na této stránce najdete návrh programu pro ranní modlitby během evropského setkání. Námi vybrané písně chápejte jako návrhy: můžete si je samozřejmě přizpůsobit, jak vám to bude vyhovovat.

Pondělí 28. prosince ráno

Píseň

– například Venite, exultemus Domino

Žalm 72

(například se zpívaným Aleluja 22)

 1. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva.
 2. V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc.
 3. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.
 4. Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. Bude mít soucit s nuzným ubožákem, ubohým zachrání život.
 5. Ať je živ! Budou mu dávat zlato z Šeby, ustavičně se za něj modlit, žehnat mu neustále.

Čtení

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: ‘‚A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘“ Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“ Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.
Mt 2, 1–12

Píseň

– například The kingdom of God

Ticho

Modlitba

Ježíši, naše důvěro, tvé evangelium v sobě nese naději tak nádhernou, že bychom chtěli jít až do krajnosti sebedarování, abychom tě tak následovali. A nezbytně vyvstává tato otázka: Kde je zdroj takové naděje? Je v odevzdání sebe sama tobě, Kriste.

Přímluvy

(například s odpovědí Gospodi C)

 1. .Kriste, Synu Boží, který jsi byl již před stvořením světa, tys sestoupil na zem, abys všechny lidi spasil. Učiň z nás nositele této radostné zvěsti.
 2. .Slunce spravedlnosti, tys zazářilo z Otcova srdce a osvětlilo celý vesmír. Přines světlo všem, kdo jsou v temnotě a stínu smrti.
 3. .Ty ses stal dítětem a byl jsi položen do jesliček. Obnov v nás dětskou prostotu.
 4. .Králi slávy, který ses ponížil a stal se člověkem, dej nám srdce chudých.
 5. .Ty, který ses stal živým chlebem, abys nám dal věčný život, potěš naše srdce svou eucharistií.

Otče náš

Písně

– například Každý den (El Senyor) a Jesu redemptor


Úterý 29. prosince ráno

Píseň

– například Laudemus Deum

Žalm 112

(například se zpívaným Aleluja 22)

 1. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! Jeho potomci se stanou bohatýry v zemi.
 2. Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý.
 3. Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva: nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.
 4. Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina. Jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se.
 5. Rozděluje, dává ubožákům, jeho spravedlnost trvá navždy.

Čtení

Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“
Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.‘ Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“ Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“
(Lk 10, 25–37)

Píseň

– například Ubi caritas

Ticho

Modlitba

Bože věčný, otevři v nás brány milosrdenství. Chápeme, že vůle tvé lásky není zákon vytesaný do kamenných desek. Je to vřelá láska vepsaná do našich srdcí.

Přímluvy

(například s odpovědí Gospodi C)

 1. Kéž tvůj pokoj mezi námi září a tvá láska nás osvobodí, Pane, prosíme tě.
 2. Veď svou církev po cestě evangelia a svým Svatým duchem ji zachovej v laskavé otevřenosti.
 3. Modlíme se za vůdce národů, aby rozvíjeli a podporovali úsilí o spravedlnost a svobodu.
 4. Za všechny nemocné, za ty, kterým se nedostává péče, kterou potřebují, Pane, prosíme tě.
 5. Za všechny, kdo zasvětili svůj život službě cizincům a osamělým, Pane, prosíme tě.
 6. Za naše země a místa, kde žijeme, aby v nich křesťané byli opravdovými svědky naděje a tvůrci jednoty, Pane, prosíme tě.

Otče náš

Písně

– například Christe, lux mundi a Bless the Lord


Středa 30. prosince ráno

Píseň

– například Confitemini Domino

Žalm 104

(například se zpívaným Aleluja 22)

 1. Vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm; rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým.
 2. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země.
 3. Hospodinova sláva potrvá věčně! Hospodin se bude radovat ze svého díla.
 4. Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu.
 5. Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospodin je moje radost. Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

Čtení

Ježíš řekl: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.“
(J 14, 15–24)

Píseň

– například Tui amoris ignem

Ticho

Modlitba

Ježíši, náš pokoji, skrze Svatého ducha k nám stále přicházíš. V hloubi našeho srdce je úžas z tvé přítomnosti. Naše modlitba může být úplně ubohá, ale ty se modlíš v tichu našeho srdce.

Přímluvy

(například s odpovědí Gospodi C)

 1. Pane, dej, ať je náš život chrámem Ducha svatého, prosíme tě.
 2. Dej nám všem ovoce Ducha: lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost a věrnost. Pane, prosíme tě.
 3. Pošli svého Ducha Utěšitele všem, kdo jsou v nouzi a nesnázích, prosíme tě.
 4. Pošli svého Ducha Utěšitele všem obětem nespravedlnosti, prosíme tě.
 5. Ochraňuj všechny národy od nenávisti a válek, prosíme tě.
 6. Shromáždi všechny národy v jedno dechem svého Ducha, prosíme tě.

Otče náš

Písně

– například Let all who are thirsty come a Da pacem… in diebus


Čtvrtek 31. prosince ráno

Píseň

– například Laudate omnes gentes

Žalm 96

(například se zpívaným Aleluja 22)

 1. Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu!
 2. Zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech!
 3. Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí.
 4. Pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází.
 5. Hospodin přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.

Čtení

V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče: tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Mt 11, 25–30)

Píseň

– například Blízko je Pán (Wait for the Lord)

Ticho

Modlitba

Bože vší lásky, proč bychom měli čekat, až se změní naše srdce, než půjdeme k tobě? Ty sám je proměňuješ. Dáváš růst společenství s tebou uprostřed našich ran. A tak se v nás otvírají dokořán brány chvály.

Přímluvy

(například s odpovědí Gospodi C)

 1. Vzkříšený Kriste, tvé srdce jásá a tvá duše se veselí. Potěš všechny zarmoucené.
 2. Vzkříšený Pane, ty přicházíš proměnit naše bytí: zapal v nás oheň své lásky.
 3. Vzkříšený Pane, v tobě je již zde na zemi počátek našeho vzkříšení. zapal v nás oheň své lásky.
 4. Vzkříšený Pane, ty naplňuješ naše srdce pokojem: zapal v nás oheň své lásky.
 5. Vzkříšený Pane, tvůj Duch v nás spaluje smutek. zapal v nás oheň své lásky.
 6. Vzkříšený Pane, ty nás shromažďuješ ve svém těle – v církvi. zapal v nás oheň své lásky.

Otče náš

Písně

– například Deus, Deus meus a In resurrectione tua

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article29903.html - 3 October 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France