Biblické rozjímání

Tato biblická rozjímání jsou cestou k hledání Boha v tichu a modlitbě uprostřed každodenního života. Stačí si najít chvíli o samotě k přečtení doporučeného biblického úryvku doplněného krátkým komentářem a otázkami k zamyšlení. Můžete se také pokusit vytvořit skupinku 3–10 lidí, kteří se jednou za měsíc sejdou, aby se podělili o to, co každý z nich ve svém osobním rozjímání objevil; setkání lze případně spojit se společnou modlitbou.
2021

Září

Mt 12, 46–50: Žít jako bratři a sestry
Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“ (Mt 12, 46–50)

Co chtějí matka a bratři Ježíšovi říci, když přichází k domu, kde hovoří? Co hledají, když stojí venku, jak říká text? Po chvíli někdo Ježíše upozorní, že tam jsou: „Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ Ve stejném příběhu zaznamenaném svatým Markem je kontext ještě více napjatý. Jenom o několik veršů předtím v třetí kapitole Markova evangelia se nachází příběh, jak přichází Ježíšovi příbuzní, aby se ho zmocnili. Podle některých z nich se Ježíš pomátl a musí se vrátit zpět do vesnice.

V tomto textu evangelia je překvapivé vidět, jak v daném okamžiku Ježíšova života vyvstává otázka příbuzenství – „Kdo jsou mí bratři?“ Jaká výzva pro něj! Ježíš jistě miloval svou matku a své bratry, dokonce něžně a silně. Tento okamžik jej musel stát hodně. Ale nemohl jinak. Aby mohlo lidské srdce přivítat blížící se Království a být mu svědkem, musí se rozšířit, naše lidské vazby se musí otevřít, včetně (možná obzvláště) těch nejsilnějších. Často je to uprostřed výzev, dokonce napětí, od kterých Ježíš nikdy neutíká - že Království musí růst.

V celém textu se v rozsahu několika veršů pětkrát opakují slova „matka“ a „bratři“, třikrát samotným Ježíšem. Tato slova přicházejí jako kaskáda. Nasloucháme-li textu, zdá se, že je naznačena možnost celé skupiny matek a bratrů, přičemž Ježíš na závěr přidává slovo „sestra“. Přivítat Království a být mu svědkem také znamená udělat prostor pro každého a nezapomínat na nikoho.

Jedno gesto uprostřed příběhu se zdá důležité. Matouš říká, že Ježíš po vyslovení otázky „Kdo je má matka a kdo jsou mí bratři?“ vztáhl ruku a ukázal na své učedníky. Svatý Marek říká, že Ježíš se podíval na ty kolem sebe. Obě verze příběhu nám umožňují slyšet Ježíše, ale také nás vedou k tomu, abychom se podívali a představili si ty, kdo jsou přítomní. Kdo jsou ti lidé kolem něho? Aniž by evangelium dávalo jejich detailní popis, nabízí nám tu a tam vodítka. Nepochybně to byla velmi různorodá skupina. Ježíš je často nazývá „ti maličcí“. Jako Ježíšovi učedníci se musíme naučit dívat, jako se dívá on, a proto sledovat kam ukazuje. Tím nám připomíná, že tato či jiná osoba blízko či daleko, je vskutku naším bratrem či sestrou, ano tato také.

Poté co Ježíš vztáhl ruku ke svým učedníkům, řekl: „To je má matka a mí bratři. Kdokoli koná vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, sestra i matka.“ V tomto příběhu i během svého života Ježíš vydává svědectví o konání Otcovy vůle. Každý člověk, který k němu přichází, všichni, které potkává bez výjimky, se stávají jeho bratrem či sestrou, a objevují, že jsou milovanými dětmi Otce. To nám říká, že slova „bratr“ a „sestra“ nejsou pouhým titulem, který máme nosit. Konat Otcovu vůli, žít jako bratři a sestry, znamená pro nás tolik, jako být. Jsme bratry a sestrami do té míry, v níž každodenně usilujeme o to, stát se takovými lidmi, směřovat k přijetí a uznání druhých takoví, jací jsou.

- Mohu se postupně postavit do role „Ježíšovy rodiny“, pak „někoho v davu“ a nakonec někoho „daleko od Ježíše“? Jaký z toho mám pocit?

- Když se rozhlédnu kolem sebe a v jistém smyslu sleduji Ježíšovo gesto rukou, koho vidím? Jaké lidi v současnosti vnímám jako bratry a sestry?

- Jakým gestem, slovy, postojem mohu dnes prožívat bratrství a sesterství?Další biblická rozjímání:

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article3564.html - 17 September 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France