Modlitwa na każdy dzień

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo [en_article957.html?lang=pl]

Wielkanoc 3

Śpiew

Psalm

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,
a synowie Syjonu radują swym Królem.

Niech imię Jego czczą tańcem,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje,
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Niech święci cieszą się w chwale,
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach...
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.

Ps 149

Czytanie

Święty Paweł pisze: Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł — zgodnie z Pismem — za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu.

1 Kor 15, 3-5

lub

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. (...) Rzekł więc do nich: Czyż Mesjasz nie miał cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

Łk 24, 13-16. 26-32

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

O Chryste, zrodzony z Ojca przed wszystkimi wiekami, Ty przyjąłeś nasze ludzkie ciało i zmartwychwstałeś dla nas. – Wysłuchaj nas, Panie chwały.

Synu Boży, Źródło życia, wzywamy Twej dobroci nad nami i nad całą rodziną ludzką. – Wysłuchaj nas, Panie chwały.

Spraw, byśmy żyli Twoim życiem i szli naprzód w radości paschalnej, jak dzieci światłości. – Wysłuchaj nas, Panie chwały.

Przymnóż wiary Twemu Kościołowi, aby wiernie świadczył o Twoim Zmartwychwstaniu. – Wysłuchaj nas, Panie chwały.

Pociesz wszystkich przygnębionych i wypisz w ich sercach słowa życia wiecznego. – Wysłuchaj nas, Panie chwały.

Umocnij słabych w wierze i objaw się sercom wątpiącym. – Wysłuchaj nas, Panie chwały.

Swą zbawczą obecnością bądź siłą dla chorych, wesprzyj ludzi starych, dodaj odwagi umierającym. – Wysłuchaj nas, Panie chwały.

Ojcze nasz

Modlitwa

Twój delikatny głos, Chryste Zmartwychwstały, można usłyszeć poprzez Ewangelię. Mówisz: Dlaczego tak wieloma sprawami jesteście zatroskani? Jednego tylko potrzeba – serca zasłuchanego w moje słowa i w Ducha Świętego.

Śpiewy


Inne modlitwy

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article403.html - 19 April 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France