Modlitwa na każdy dzień

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo [en_article957.html?lang=pl]

Czas zwykły 11

Śpiew

Psalm

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między narodami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił!”
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i radość nas ogarnęła.

Odmień znowu nasz los, o Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.

Idą i płaczą
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością
niosąc swoje snopy.

Ps 126

Czytanie

Święty Paweł pisze: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił. a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. (...) Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość — te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

1 Kor 13,1-9. 13

lub

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

J 1,1-5

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

Za wszystkich, którzy są daleko od domu, za emigrantów, uchodźców, ofiary prześladowania – prosimy Cię, Panie.

Za przeżywających trudne doświadczenia, potrzebujących wsparcia i miłosierdzia – prosimy Cię, Panie.

Za nas wszystkich tu zgromadzonych, byśmy nie ustawali w trosce o tych, których nam powierzono – prosimy Cię, Panie.

Abyśmy zostali uwolnieni od wszelkiej trwogi – prosimy Cię, Panie.

Abyśmy się nauczyli lepiej dzielić dobra ziemi pomiędzy wszystkich ludzi – prosimy Cię, Panie.

Abyśmy zawsze umieli zachwycać się światem, który stworzyłeś – prosimy Cię, Panie.

Abyśmy w komunii Kościoła odnaleźli jasność i odwagę – prosimy Cię, Panie.

Ojcze nasz

Modlitwa

Jezu, jesteś naszym pokojem, nigdy nas nie opuszczasz. Duch Święty zawsze wskazuje nam drogę: rzucić się w ramiona Boga jak w otchłań. I wtedy przychodzi zadziwienie. To nie jest ciemna przepaść, ale Bóg – bezmiar współczującej miłości i niewinności.

lub

Błogosław nam, Panie, Jezu Chryste. Gdy zaskakuje nas coś tak niepojętego, jak cierpienie niewinnych, Ty koisz ból naszych serc.

Śpiewy


Inne modlitwy

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article403.html - 23 February 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France