Modlitby na každý deň

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety [en_article957.html?lang=sk]

Cezročné obdobie 1

Pieseň

Žalm

Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.
Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu.

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,
na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:
čože je človek, že naň pamätáš,
a syn človeka, že sa ho ujímaš?

Ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk,
všetko si mu položil pod nohy:
ovce a všetok domáci statok
aj všetku poľnú zver,
vtáctvo pod oblohou a ryby v mori
i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

zo Žalmu 8

Čítanie

Tu Pán povedal Abramovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“

Genezis 12,1-4

alebo

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.

Matúš 5,1-12

Pieseň

Ticho

Prosby

Aby medzi nami panoval tvoj pokoj a aby tvoja láska oslobodzovala naše životy, Pane, prosíme ťa.

Daj, aby sme vytrvali vo viere a vlož nám do srdca túžbu po tvojom kráľovstve.

Veď svoju Cirkev po ceste evanjelia, aby ju tvoj Duch Svätý zachovával otvorenú.

Prosíme ťa za predstaviteľov národov, aby podporovali spravodlivosť a slobodu.

Kriste, ty si vzal naše slabosti, ty si si vzal na starosť naše choroby; posilňuj tých, čo prechádzajú skúškou.

Za tých, ktorí slúžia utláčaným, cudzincom, odlúčeným, prosíme ťa.

Zverujeme ti naše rodiny, všetkých, ktorí nás žiadali o modlitbu a ktorí sa modlia za nás.

Za našu krajinu (našu dedinu, naše mesto…), aby v nej kresťania boli svedkami nádeje a tvorcami jednoty, prosíme ťa.

Otče náš

Modlitba

Ježišu, naša radosť, ty chceš, aby sme mali srdce úplne jednoduché, jednoduché ako jar. Vtedy nás menej ochromujú zložité existenčné záležitosti. Hovoríš nám: Neznepokojuj sa, hoci zostávam neviditeľný, ja, Kristus, som stále s tebou.

alebo

Požehnaj nás, Ježišu Kriste, len v tebe naše duše nachádzajú odpočinok a pokoj.

Piesne


Ďalšie modlitby

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article6241.html - 28 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France