Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
     
2020
šešt, rugpjūčio 8 d.
Viešpats sako savo tautai: Teiskite savo vartuose, paisydami tiesos ir tobulo teisingumo. Branginkite tiesą ir taiką.
Zch 8,16-19
SEKM, rugpjūčio 9 d.
Nakties metu, Jėzus atėjo pas savo mokinius, žengdamas ežero paviršiumi. Jie nusigando ir iš baimės ėmė šaukti, tačiau jis tuojau juos prakalbino: Nenusiminkite! Tai aš. Nebijokite!
Mt 14,22-33
pirm, rugpjūčio 10 d.
Taip kalba Viešpats: Klausykite mano balso! Tada aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta. Eikite visur tik tuo keliu, kuriuo jums įsakau, idant jums sektųsi.
Jer 7,21-24
antr, rugpjūčio 11 d.
Jėzus tarė savo mokiniams: Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, tas priima tą, kuri yra mane siuntęs.
Mt 10,37-42
treč, rugpjūčio 12 d.
Viešpats sako: Sudarysiu su savo tauta amžiną sandorą, niekuomet nuo jos nenusigręšiu ir nesiliausiu daryti jiems gera.
Jer 32,37-41
ketv, rugpjūčio 13 d.
Paulius rašė: Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne.
Kol 3,12-17
penkt, rugpjūčio 14 d.
Viešpats sakė savo tautai: Išsklaidysiu tavo nusižengimus kaip debesį, tavo nuodėmes kaip miglą. Sugrįžk pas mane, nes tave išpirkau.
Iz 44,21-23
šešt, rugpjūčio 15 d.
ŽOLINĖ
Elzbieta tarė Marijai: Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta.
Lk 1,39-45

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: LiepaRugpjūtisRugsėjis
PDF: Portretas: LiepaRugpjūtisRugsėjis

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article866.html - 8 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France