Modlitby na každý deň

Advent 1

Pieseň

Žalm

Pane, svojej krajine si preukázal milosť,
Jakuba si zbavil poroby.
Svojmu ľudu si odpustil vinu
a zakryl si všetky jeho hriechy.

Obnov nás, Bože, naša spása,
aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo
a daj nám svoju spásu.

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým
a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja,
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom,
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vyrastie zo zeme,
spravodlivosť zhliadne z neba.

Veď Pán dá požehnanie
a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť
a po stopách jeho krokov spása.

zo Žalmu 85

Čítanie

Pavol napísal: Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Filipanom 4,4-7

alebo

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: “Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: “Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!” Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: “Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.”

Marek 1,1-8

Pieseň

Ticho

Prosby

Múdrosť, ty, ktorá si vyšla z úst Najvyššieho, ty, ktorá panuješ nad všetkým od jedného kraja sveta k druhému, príď a ukáž nám cestu múdrosti.
—Pane, príď čoskoro!

Pane, ty, ktorý si sa zjavil Mojžišovi v ohni horiaceho kra a na Sinaji si mu dal Zákon, príď nás vykúpiť s otvoreným náručím.
—Pane, príď čoskoro!

Hviezda ranná, Žiara večného svetla a Slnko spravodlivosti, príď a osvieť tých, čo spočívajú v tmách a tôni smrti.
—Pane, príď čoskoro!

Kráľ národov, ty, ktorý môžeš splniť ich túžby, Uholný kameň, ty, ktorý buduješ jednotu národov stojacich proti sebe, príď a spas človeka, ktorého si utvoril z prachu zeme.
—Pane, príď čoskoro!

Emanuel, Nádej národov a ich spasiteľ, príď nás spasiť, Pane, Bože náš.
—Pane, príď čoskoro!

Duch a Nevesta vravia: Príď!
—Amen, Pane Ježišu, príď čoskoro!

Otče náš

Modlitba

Ježišu, radosť našich sŕdc, tvoje evanjelium nám zaručuje, že tvoja prítomnosť medzi nami je taká istá ako naša vlastná existencia. A v nás sa prebúdza úžas.

alebo

Požehnaj nás, Ježišu Kriste, v tebe sa naše srdce raduje.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety