Modlitby na každý deň

Cezročné obdobie 5

Pieseň

Žalm

Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody,
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni
a vidieť tvoju moc a slávu.

Veď tvoja milosť je lepšia než život;
moje pery budú ťa oslavovať.
Celý život ťa chcem velebiť
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.
Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.

Na svojom lôžku myslím na teba,
o tebe rozjímam hneď za rána.
Lebo ty si mi pomáhal
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
Moja duša sa vinie k tebe,
_ujímaš sa ma svojou pravicou.

zo Žalmu 63

Čítanie

Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byt’ spasení.

Skutky apoštolov 2,42-47

alebo

Keď Ježiš vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: “Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie.” On im odpovedal: “Vy im dajte jesť!” Vraveli mu: “Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?” Opýtal sa ich: “Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!” Keď to zistili, povedali: “Päť a dve ryby.” Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Marek 6,34-44

Pieseň

Ticho

Prosby

Za tých, ktorí začínajú spoznávať Krista: upevňuj ich na ich ceste, Pane, prosíme ťa.

Za deti, za tých, ktorí ich prijímajú a prebúdzajú ich k viere, Pane, prosíme ťa.

Za chorých a za tých, ktorí končia svoj život opustení: daj im potrebnú silu, Pane, prosíme ťa.

Za tých, čo sú odsúdení na väzenie alebo na vyhnanstvo: posilňuj ich nádej, Pane, prosíme ťa.

Aby oheň tvojho Ducha obnovoval náš elán a robil nás otvorenými voči tým, ktorí ťa nepoznajú, Pane, prosíme ťa.

Aby sa tvoja Cirkev obnovovala pri stole tvojho slova a tvojho tela, Pane, prosíme ťa.

Otče náš

Modlitba

Bože, náš Otče, ty neprestajne hľadáš toho, čo sa vzdialil od teba. Skrze odpustenie nám navliekaš na ruku prsteň márnotratného syna, sviatočný prsteň.

alebo

Požehnaj nás, Ježišu Kriste, tvoja láska je väčšia ako naše srdce.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety