Modlitby na každý deň

Veľký týždeň 1

Pieseň

Žalm

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.
Bože môj, volám vo dne, a nečuješ;
volám v noci, a nenachádzam pokoja.

A predsa ty si svätý,
ty tróniš na chválach Izraela.
V teba dúfali naši otcovia;
dúfali a vyslobodil si ich.
Ku tebe volali a boli spasení,
v teba dúfali a zahanbení neboli.

No ja som červ, a nie človek,
ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.
Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia,
vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.
„Úfal v Pána, nech ho vyslobodí,
nech ho zachráni, ako ho má rád.“

Veď ty si ma vyviedol z lona
a na prsiach matky si mi dal spočinúť
Od samého zrodu som odkázaný na teba.
Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila.
Nevzďaľuj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie
a nieto, kto by mi pomohol.

zo Žalmu 22

Čítanie

Veď vzišiel pred ním sťa ratoliestka a ako koreň z vyschnutej zeme. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.

Izaiáš 53,2-5

alebo

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: “Vezmite a jedzte: toto je moje telo.” Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: “Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.”

Matúš 26,26-29

Pieseň

Ticho

Chvály

Kriste, Spasiteľu, tak ako zrno, ktoré padlo do zeme, poznal si smrť. Náš život, zjednotený s tebou, prinesie veľa ovocia.
—Chvála ti, Pane!

Kriste, ty si zostúpil do najväčších hĺbok našej ľudskej prirodzenosti, ty stojíš pri tých, čo sú opustení.
—Chvála ti, Pane!

Vo svojej láske si vzal na seba naše hriechy, nevinný si podstúpil smrť, aby si nás vykúpil zo smrti.
—Chvála ti, Pane!

Svojou láskou si zvíťazil nad zlom a nenávisťou a žiješ naveky pri Otcovi.
—Chvála ti, Pane!

Ty nás vo svojej dobrote počúvaš a v nešťastí nás navštevuješ; naplň nám srdcia svetlom svojej tváre.
—Chvála ti, Pane!

Otče náš

Modlitba

Kriste, ty dávaš všetko, dávaš svoj život i svoje odpustenie, ktoré nikdy neodvoláš. A keď sa nás ako v evanjeliu pýtaš: "Miluješ ma?“, ťarbavo odpovedáme: „Ty vieš, Kriste, ža ťa milujem, možno nie tak, ako by som chcel, ale milujem ťa.“

alebo

Ježišu, radosť našich sŕdc, ty zostávaš pri nás ako chudobný i ako zmŕtvychvstalý. Chceš, aby sme neboli vlažní, ale živí. A zakaždým, keď sa vzdialime od teba, pozývaš nás, aby sme objavili tvoju prítomnosť, ktorá je tu pre všetkých bez výnimky.

alebo

Požehnaj nás, Ježišu Kriste, ty, ktorý si sa zmorený súžením nikomu nevyhrážal, prichádzaš nás uzdravovať svojím súcitom.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety