Modlitby na každý deň

Cezročné obdobie 9

Pieseň

Dôveroval som, aj keď som povedal:
„Som veľmi pokorený.“
V rozrušení som vyriekol:
„Všetci ľudia klamú.“

Čím sa odvďačím Pánovi
za všetko, čo mi dal?
Vezmem kalich spásy
a budem vzývať meno Pánovo.

Pánovi splním svoje sľuby
pred všetkým jeho ľudom.
V Pánových očiach má veľkú cenu
smrť jeho svätých.

Pane, som tvoj sluha,
som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
Ty si mi putá rozviazal:
obetu chvály ti prinesiem
a budem vzývať meno Pánovo.

Splním svoje sľuby Pánovi
pred všetkým jeho ľudom
v nádvoriach domu Pánovho,
uprostred teba, Jeruzalem.

zo Žalmu 116

Čítanie

Jeremiáš povedal: Pán prehovoril ku mne takto: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“ I povedal som: „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som.“ Ale Pán mi riekol: „Nehovor: „Mladučký som,“ lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil! - hovorí Pán.

Jeremiáš 1,4-8

alebo

Ježiš povedal: “Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: “Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.” A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: “Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.” I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: “Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.” Ale otec povedal svojim sluhom: “Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.” A začali hodovať.

Lukáš 15,11-24

Pieseň

Ticho

Prosby

Aby sa kresťania neprestajne stretávali so všetkými a aby sa v ľudskej rodine stali kvasom zmierenia, prosme Pána.

Za všetkých veriacich, za tých, čo vykonávajú v Cirkvi službu, aby boli vernými svedkami evanjelia, prosme Pána.

Aby sa pozemské dobrá delili medzi všetkých, prosme Pána.

Za všetky národy zeme, aby sa skončili vojny a násilie, prosme Pána.

Za chudobných a postihnutých, prosme Pána.

Za všetkých, ktorých prenasledujú pre Božie meno, za všetkých, ktorí hľadajú spravodlivosť, prosme Pána.

Otče náš

Modlitba

Ježišu, láska každej lásky, ty si bol vždy vo mne a ja som na to zabúdal. Ty si bol v mojom srdci a ja som ťa hľadal inde. Keď som bol ďaleko od teba, ty si na mňa čakal. A teraz sa ti odvažujem povedať: ty, Zmŕtvychvstalý, ty si môj život.

alebo

Požehnaj nás, Pane, Kriste, ty, ktorý nám skrze odpustenie navliekaš na ruku prsteň márnotratného syna.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety