TAIZÉ

© copyright a povolenia

Copyright

 

Internetová stránka

Všetky materiály zverejnené na tejto stránke podliehajú copyrightu © , ktorého vlastníkom je A&PT (Ateliers et Presses de Taizé), Communauté de Taizé, 71250 Taizé, Francúzsko, editions taize.fr.

Povolenie k použitiu spevov z Taizé

„Spevy z Taizé“ sa už dlho používajú v rôznych farnostiach a cirkviach, ktoré si ich začlenili aj do vlastných spevníkov. Bratia z Komunity sa tomu tešia, pretože to vytvára väzbu medzi skúsenosťou, akú majú mladí ľudia z Taizé a životom cirkví.

Je dôležité spievať piesne s rovnakou jednoduchosťou ako v Taizé, aby skupiny a farnosti mohli s piesňou zároveň objaviť v nej vyjadrenú modlitbu.

Medzi hudobnou zložkou a pár slovami spievanými „do nekonečna“ existuje hlboký vzájomný vzťah. Dlhé opakovanie rovnakej piesne súvisí s veľmi starým spôsobom modlitby, ku ktorému patrí napríklad Zdravas Mária v západnej a Modlitba Ježišova vo východnej cirkvi. Práve túto špecifickosť by chcela Komunita zachovať.

Množstvo žiadostí pýtajúcich v rôznych formách povolenie na reprodukovanie spevov viedlo bratov z Taizé k hlbšiemu zamysleniu nad tým, ako by mohli čo najlepšie uchrániť pôvodný charakter piesní a ich zviazanosť s povolaním Komunity, ktorú ľudia často identifikujú s jej spevmi.

Konečná verzia každej piesne a jej zverejnenie je výsledkom dlhodobej práce so skladateľmi a autormi, pričom sa opiera predovšetkým o skúsenosť modlitby v Taizé. Pieseň tak získava svoju vnútornú jednotu a štýl. Toto spoločné úsilie je úzko previazané s duchovným poslaním Komunity medzi mladými a jej neustálym hľadaním takej formy modlitby, aká by bola prístupná čo najväčšiemu počtu ľudí na stretnutiach, v Taizé i kdekoľvek inde.

Niektorí žiadajú Komunitu, aby prijala modifikácie: adaptácie, aranžmány, nové inštrumentálne sprievody, nové texty alebo nové preklady. Akokoľvek oprávnené by sa mohli javiť tieto zmeny v očiach ich autorov, pokiaľ by sme ich prijali, čoskoro by sme boli svedkami toho, ako ku jednotlivým piesňam pribúdajú početné verzie a niektoré z nich celkom vzdialené od svojho originálu. Práve tomuto sa Komunita snaží vyhnúť. Zdá sa, že je nevyhnuté ponechať spevy z Taizé také aké sú, v jednoduchosti a pôvodnej autentickosti, ako nositeľov prostej a meditatívnej modlitby.

Zo zmienených dôvodov Komunita autorizuje iba reprodukovanie originálnych verzií piesní ako sa objavujú v publikáciách Taizé, alebo u autorizovaných vydavateľov v jednotlivých krajinách.

Spievanie

Na spievanie piesní z Taizé pri verejných bohoslužbách či súkromných modlitbách nie je potrebné žiadne povolenie.

Nahrávanie piesní

V prípade nahrávania piesní alebo vyhotovovania kópií už existujúcich nahrávok vyrobených v Taizé je nutné najskôr kontaktovať A&PT (Ateliers & Presses de Taizé) a získať k tomu písomný súhlas.

Kopírovanie piesní

Rozmnožovanie spevov na papierovom médiu ako aj ich umiestňovanie na internete si vyžaduje predchádzajúce písomné povolenie. K vyhotoveniu kópií nekomerčného charakteru – listy s piesňami pre konkrétne cirkevné spoločenstvá, farnosti, školy, spevácke zbory, alebo reprodukcie vybraných častí v lokálne používaných liturgických spevníkoch – treba taktiež najkôr kontaktovať A&PT.

Každé iné použitie a reprodukovanie spevov – komerčného či nekomerčného účelu – je možné až na základe písomného súhlasu od A&PT : Ateliers & Presses de Taizé, Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France, editions taize.fr

Texty

Texty zverejnené na tejto internetovej stránke môžu byť voľne kopírované a distribuované v papierovej forme, ak neslúžia na komerčné účely a je na nich zakaždým uvedený zdroj a odkaz na autorské právo v nasledujúcom znení:
„Copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, France.“

Pre každé iné použitie textov na komerčné účely, ako aj k ich zverejneniu v akejkoľvek forme sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas vlastníka autorských práv A&PT.

Podobne v prípade elektronickej retransmisie, predovšetkým prostredníctvom internetu a telefonickej siete, je taktiež nutné predchádzajúce písomné povolenie od A&PT.

Obrázky, grafika, zvukové záznamy

Kopírovanie a šírenie ktorejkoľvek časti tejto stránky (vrátane obrázkov, grafiky a zvukových záznamov) v akejkoľvek forme môže nasledovať po predchádzajúcom písomnom súhlase od A&PT .