polski

Modlitwa na każdy dzień

Czas zwykły 3

Śpiew

Psalm

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Ps 34

Czytanie

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

1 J 4,7-12

lub

Jezus mówi: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

Mt 13,44-46

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

Za wszystkich, którzy głoszą Twoje Słowo – Panie, Ciebie prosimy.

Spraw, byśmy umieli w bliźnich zobaczyć Ciebie i dostrzegać potrzeby biednych i nieszczęśliwych – Panie, Ciebie prosimy.

Za tych, którzy pracują w poniżających warunkach, za bezrobotnych, aby szanowano ich godność – Panie, Ciebie prosimy.

Panie Jezu, Pocieszycielu, pomagaj nam okazywać solidarność więźniom i ludziom opuszczonym – Panie, Ciebie prosimy.

Za porzucone dzieci, aby ci, którzy je przygarną, otoczyli je miłością – Panie, Ciebie prosimy.

Za naukowców i badaczy, aby ich praca służyła całej ludzkości – Panie, Ciebie prosimy.

Za osoby podejmujące służbę publiczną, aby wypełniały ją uczciwie dla dobra wszystkich ludzi – Panie, Ciebie prosimy.

Abyśmy byli w Twym Kościele znakiem braterskiej miłości – Panie, Ciebie prosimy.

Ojcze nasz

Modlitwa

Boże wszystkich żyjących, pomagaj nam zdać się na Ciebie w ciszy i miłości. Nie przychodzi nam to łatwo, bo jesteśmy ludźmi. Ty jednak dosięgasz tego, co w nas najskrytsze, i pragniesz dla nas jasnej nadziei.

lub

Błogosław nam, Jezu Chryste, Ty, który zawsze jesteś blisko nas, gdziekolwiek jesteśmy.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo