polski

Modlitwa na każdy dzień

Wielki post 6

Śpiew

Psalm

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie.
Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy poranka.

U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi swój lud
ze wszystkich jego grzechów.

Ps 130

Czytanie

Tak mówi Pan: «Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę».

Iz 43,18-21

lub

Jezus przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić” — prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu».

J 4,5-14

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

Jezu Chryste, otwórz nasze oczy abyśmy ujrzeli Twoje Królestwo pośród nas.

Panie Jezu, czuwaj na tymi, którzy nie widzą już drogi prowadzącej do Ciebie.

O Chryste, który oddałeś swoje życie, prowadź nas drogą Twojej miłości.

O Chryste, bądź z tymi których ogarnia mrok i ciemność, z chorymi i bezdomnymi.

Panie, ustrzeż nas od pułapki zniechęcenia i lęku.

O Chryste, nasze oczy, kierujemy ku Tobie; dusza nasza w Tobie znajdzie ukojenie.

Ojcze nasz

Modlitwa

Boże żywy, czasem obco czujemy się na ziemi, zbici z tropu przemocą, ostrością konfliktów. A Ty tchniesz na nas – jak łagodny powiew – Ducha pokoju. Przemień pustynie naszych wątpliwości, by nas przygotować do niesienia pojednania tam, gdzie nas stawiasz, aż powstanie nadzieja pokoju między ludźmi.

lub

Błogosław nam, Jezu Chryste, i pozwól całkowicie zdać się na Ciebie.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo