polski

Modlitwa na każdy dzień

Czas zwykły 10

Śpiew

Psalm

Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże, jest cieniem nad tobą,
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,
teraz i po wszystkie czasy.

Ps 121

Czytanie

Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

2 P 1,16-19

lub

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».

Łk 19,1-10

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

Boże, Stworzycielu i Zbawicielu, w Tobie jest źródło pokoju dla całej ziemi – bądź dzisiaj naszym życiem.

Chryste, Ty nas zachęcasz, byśmy dzielili się z innymi – zjednocz nas w swojej miłości.

Chryste, nasz Pasterzu, przychodzisz szukać zagubionych, odwiedzasz porzuconych, odepchniętych – umacniaj ich nadzieję.

Duchu Pocieszycielu, Ty przynosisz nadzieję i radość – napełnij nas swoją miłością.

Duchu Pocieszycielu, budzisz w nas miłość, która umie przebaczać – przybądź Duchu Święty.

Ojcze nasz

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, spraw, żebyśmy zawsze byli wpatrzeni w Ciebie. Często zapominamy, że mieszka w nas Duch Święty, że Ty modlisz się w nas i jednoczysz się z każdym człowiekiem.

lub

Błogosław nam, Jezu Zmartwychwstały, chcemy Ci ufać, żeby źródła radości nigdy się nie wyczerpały.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo