TAIZÉ

Po svetu

Ko na­da­lju­je­mo z »ro­ma­njem zaupa­nja na zem­lji«, ki združuje mla­de iz šte­vil­nih držav, ved­no globlje ra­zu­me­mo na­sled­njo re­sničnost: vse člo­veštvo je ena sama družina in Bog živi v vsa­kem člo­veškem bit­ju, brez iz­je­me.

Brat Alois, Pismo iz Kolkate